Image default
ALPHA BANK TOP STORIES

Alpha Bank: Κέρδη 490,7 εκατ. ευρώ από στο 9μηνο

Ενισχυμένη δυναμική τόσο σε κερδοφορία όσο και σε κεφαλαιακή επάρκεια δείχνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου Alpha Bank με τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους σχεδόν να διπλασιάζονται ( 91,7%) σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022 και να ανέρχονται στα 564,7 εκατ. ευρώ Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας που παρουσίασε ο Όμιλος, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 13,9% στο γ’ τρίμηνο και στο 12,8% στο εννεάμηνο, ενώ οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις της Τράπεζας οδήγησαν σε περαιτέρω αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας για το 2023 σε πάνω από 11,5% (από >11% τον Αύγουστο).

Tα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 490,7 εκατ ευρώ.

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν και οι κεφαλαιακοί δείκτες της Τράπεζας, με τον Δείκτη FL CET1 να ενισχύεται κατά 177 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους και να ανέρχεται στο 13,9% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να σημειώνει αντίστοιχη αύξηση 308 μ.β. και να ανέρχεται στο 18,2%. Παράλληλα, συνεχίστηκε η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας, με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) να μειώνεται κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και να διαμορφώνεται τελικά στο 7,2% το γ΄ τρίμηνο, χάρη στην ενισχυμένη δραστηριότητα που παρουσιάζει η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και στη θετική επίπτωση (-20 μονάδες βάσης) από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Cell τον Οκτώβριο. Η μείωση του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου να διαμορφωθεί στις 79 μ.β. το γ΄ τρίμηνο, σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης.

Παράλληλα με την ενισχυμένη αποδοτικότητα της Τράπεζας, σημαντική περαιτέρω βελτίωση σημείωσε και το προφίλ ρευστότητας της Alpha Bank, με τον Δείκτη Δάνεια προς Καταθέσεις να μειώνεται στο 74%, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 191%, δηλαδή 91 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τα όρια που θέτει ο επόπτης.

Ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική συνεργασία-ορόσημο της Alpha Bank με την UniCredit έκανε ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης στο μήνυμά του που συνοδεύει τα αποτελέσματα της Τράπεζας, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «μία καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Τράπεζάς μας. Μία στιγμή που επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία».

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ιδιαιτέρως θετική υποδοχή αυτής της συμφωνίας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευρεία αναγνώριση των ωφελειών που θα αποφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ψάλτης, ενώ πρόσθεσε πως «η συμφωνία θα ενδυναμώσει το δίκτυό μας και θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Πελάτες μας, εδραιώνοντας την ηγετική μας θέση».

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία των δύο Ομίλων, που ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συγχώνευση των θυγατρικών των δύο Ομίλων στη Ρουμανία, όπου το νέο σχήμα θα αποτελεί την 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, με την Alpha Bank να διατηρεί το 9,9% σε αυτό και να λαμβάνει χρηματικό τίμημα ύψους Ευρώ 300 εκατ. Η συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα καθαρά κέρδη, ενώ η εμπορική συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα της Τράπεζας κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε αύξηση της Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με προοπτικές περαιτέρω ανόδου. Παράλληλα, η συμφωνία μεταξύ των δύο Ομίλων βελτιστοποιεί περαιτέρω την κατανομή κεφαλαίων, ενώ επιτρέπει στην Alpha Bank να επωφεληθεί από τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η ρουμανική οικονομία.

Σημαντική ενίσχυση της βιώσιμης κερδοφορίας της Τράπεζας με έμφαση στην πειθαρχημένη τιμολόγηση

Πυλώνα της ενισχυμένης κερδοφορίας του Ομίλου αποτέλεσε η αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά 8,4% σε τριμηνιαία βάση, το οποίο ανήλθε στα 476,9 εκατ., παρά την απόσχιση των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ «Sky» και «Hermes» που επηρέασαν αρνητικά το Καθαρό Έσοδο Τόκων κατά 8 εκατ. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σε επαναλαμβανόμενη βάση, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 9,1%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων και των εσόδων από χρεόγραφα, τα οποία αντιστάθμισαν την αύξηση του κόστους των καταθέσεων καθώς και το αυξημένο κόστος από την έκδοση ομολόγων. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 11,8% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο και ανήλθαν σε 108,5 εκατ.  ευρώ Παράλληλα, η έμφαση της Διοίκησης της Τράπεζας στην πειθαρχία της τιμολόγησης νέων δανείων είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί περαιτέρω κατά 20 μ.β. το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο και να ανέλθει τελικά στο 2,6%. Σε ό,τι αφορά στα έξοδα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, η Τράπεζα πέτυχε περαιτέρω μείωση των Επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων κατά 1,5% το γ΄ τρίμηνο ή κατά 3,5 εκατ., τα οποία ανήλθαν σε 235,5 εκατ., επιβεβαιώνοντας τον στόχο της Διοίκησης για το 2023.

Αύξηση της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και των καταθέσεων σε επίπεδο Ομίλου

Συνεχίστηκε η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα (αύξηση 0,1 δισ.), παρά τις αυξημένες αποπληρωμές δανείων, με το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») να αυξάνεται σε 31,8 δισ. ( 0,9% σε τριμηνιαία βάση ή 0,3 δισ.) το γ΄ τρίμηνο, αντανακλώντας τη μειωμένη ζήτηση για νέα δάνεια λόγω εποχικότητας και την επιβράδυνση των αποπληρωμών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας, τα επόμενα τρίμηνα οι νέες εκταμιεύσεις αναμένεται να επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν και οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 52,3 δισ., χάρη στις εισροές προθεσμιακών καταθέσεων κυρίως από Επιχειρήσεις, ενώ σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. ή 4,5%. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι με μειωμένο ρυθμό συνεχίστηκε η στροφή προς τις προθεσμιακές καταθέσεις το γ΄ τρίμηνο, με το beta των καταθέσεων (αύξηση των επιτοκίων στο σύνολο των εγχώριων καταθέσεων, ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς) να διαμορφώνεται στο 15% και με τον αντίστοιχο συντελεστή των καταθέσεων σε Ευρώ να ανέρχεται σε 12%, λόγω της αργής μετάβασης στις προθεσμιακές καταθέσεις και του υψηλότερου επιτοκίου Euribor.

Περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού της Τράπεζας και βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ

Περαιτέρω μείωση κατά 0,2 δισ. σημείωσαν τα ΜΕΑ στην Ελλάδα, τα οποία ανήλθαν σε 2,7 δισ., καθώς οι μειωμένες εισροές αντισταθμίστηκαν πλήρως από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης ΜΕΑ του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,2% το γ΄ τρίμηνο, μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου αυξήθηκε

σε 41% στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2023, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 114%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ του Ομίλου, ύψους 2,9 δισ., απαρτίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από ΜΕΑ Ιδιωτών με εξασφαλίσεις, καθώς τα μισά αφορούν σε στεγαστικά δάνεια (ποσοστό 50% του συνόλου), ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (45% του συνόλου ή 1,3 δισ.)

Related posts

Η Γέλεν χρειάζεται νέα θητεία

admin

Ένας συνασπισμός θα είναι το τέλος για την Άνγκελα Μέρκελ

admin

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

admin

«Χτύπημα» BofA στα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών

admin

UBS: Οι κεντρικές τράπεζες είναι πολύ αργές για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό

admin

Alpha Bank: Σήμερα οι μη δεσμευτικές για NPEs 1,8 δισ. ευρώ

admin

Αναβάθμισε ομόλογα της Alpha Bank η Moody's

admin

Μισούσαν την Merkel αλλά τώρα θα τους λείψει

admin

Μύθος ότι δεν χρηματοδοτούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

admin