Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Trastor: Από 17 Μαΐου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Trastor: Από 17 Μαΐου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Την Παρασκευή 17 Μαΐου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Trastor ΑΕΕΑΠ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους 19,746 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εισηγμένη:

Σε συνέχεια της με ημερομηνία 09.05.2024 ανακοίνωσης της εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ δεκαεννέα εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πενήντα (€19.746.050) (εφεξής η «Αύξηση»), λόγω μετατροπής του από 02.03.2023 υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΜΟΔ»), ποσού έως και €55,0 εκατ., με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, η εν λόγω Αύξηση:

(1) διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 26.03.2024 απόφασή του, η οποία την 16.04.2024 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4125087 (Αρ. Πρωτ.: 3268095/16.04.2024), ενώ καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την ίδια ανακοίνωση και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με το μετοχικό της κεφάλαιο, και

(2) πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της Αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 23.04.2024 απόφασή του, η οποία την 08.05.2024 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4161287 (Αρ. Πρωτ.: 3273786/08.05.2024).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει στον επενδυτικό κοινό, ότι:

(α) Δυνάμει της Αύξησης, εκδόθηκαν 39.492.100 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50€ εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα διανεμηθούν στη μοναδική ομολογιούχο του ΜΟΔ, Τράπεζα Πειραιώς,

(β) Σημειώνεται ότι οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση, καθώς το ΜΟΔ διατέθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και αποφασίστηκε από την από 13.01.2023 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ενώ την πλήρη κάλυψη αυτού ανέλαβε η πλειοψηφούσα μέτοχος της Εταιρείας, Τράπεζα Πειραιώς,

(γ) Για την έκδοση των Νέων Μετοχών δεν απαιτήθηκε η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό 19,25% των μετοχών της Εταιρείας που έχουν ήδη εισαχθεί, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

(δ) Μετά την Αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €122.334.819, διαιρεμένο σε 244.669.638 άυλες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη,

(ε) Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη με ημερομηνία 16.05.2024 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Νέων Μετοχών,

(στ) Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της υπό (ε) ανωτέρω αναφερόμενης έγκρισης, ήτοι από τις 17.05.2024, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την απόφαση υπ’ αριθμ. 26 του Χ.Α., όπως ισχύει, και

(ζ) Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιογράφων του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

#Trastor_ΑΕΕΑΠ #ΑΥΞΗΣΗ_ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ_ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ #διαπραγμάτευση_νέων_μετοχών

Related posts

Space Hellas: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μερίσματος €0,16/μετοχή

admin

Motor Oil: Πώληση μετοχών €2,31 εκατ. από την Doson Investments

admin

Προβληματισμός για τον βηματισμό του ΧΑ-Οι επενδυτές αναζητούν θετικούς καταλύτες

admin

NBG Securities: Εξαιρετικές προοπτικές για την Mytilineos- Τιμή-στόχος τα €50

admin

ΧΑ: Η αγορά περιμένει αντίδραση του τραπεζικού κλάδου

admin

Κρι Κρι: «Άλμα» 49,3% στον τζίρο το α’ τρίμηνο

admin

Την Δευτέρα (11/12) η «πρεμιέρα» της Orilina Properties στο Χρηματιστήριο

admin

«Καμπάνες» 164.500 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

admin

Χρηματιστήριο: Στους πωλητές τα ηνία για την πορεία του ΓΔ

admin