Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Reds: Στα €3,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη 9μήνου

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοίνωσε η Reds. Τα EBITDA ανήλθαν στα 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι στο αποτέλεσμα του 9μήνου  αποτυπώνεται κέρδος από την πώληση ακινήτου στην Ρουμανία ποσού €5,7 εκατ.

  • Πωλήσεις €7,6 εκατ. για το 9M ’23, αυξημένες κατά 17% σε ετήσια βάση.
  • Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) 1 €9,6 εκατ., αύξηση 119% σε σχέση με το 9Μ 2022.
  • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €4,6 εκατ., έναντι €1,7 εκατ. στο 9M 2022, αύξηση 160%.
  • Καθαρά Κέρδη €3,8 εκατ. έναντι κερδών €0,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 314%.
  • Καθαρός Δανεισμός : €32 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €20 εκατ. στις 31.12.2022.
  • Καθαρή αξία ενεργητικού: €105 εκατ. έναντι €100 εκατ. 31.12.2022, αύξηση 5%.

1 Στα αποτελέσματα 9Μ2023 ενσωματώθηκε κέρδος από την πώληση ακινήτου στη Ρουμανία ποσού €5,7 εκατ

Επισκόπηση Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2023

Ο Όμιλος εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2023 έσοδα ύψους περίπου €7,6 εκατ. έναντι εσόδων €6,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 16,8% ή €1,1 εκατ., λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Smart Park.

Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) για το 9Μ 2023 διαμορφώθηκαν σε €9,6 εκατ. έναντι €4,4 εκατ. για το εννεάμηνο του 2022.

Σημειώνεται ότι στο αποτέλεσμα του 9Μ του 2023 αποτυπώνεται κέρδος από την πώληση ακινήτου στην Ρουμανία ποσού €5,7 εκατ.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το 9Μ 2023 ανήλθαν σε €8,3 εκατ. έναντι €3,0 εκατ. το 9Μ του 2022 και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €4,5 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. για τηναντίστοιχη περίοδο του 2022 .

Σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις στον Όμιλο REDS στο εννεάμηνο του 2023

Τον Φεβρουάριο του 2023 η εταιρεία REDS (εφεξής η «Εταιρεία») προχώρησε στην αγορά οικοπέδων που βρίσκονται περιμετρικά του εμπορικού πάρκου Smart Park και σε συνδυασμό με τις ιδιοκτησίες του Ομίλου, η REDS AE θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις ‘βέλτιστης χρήσης’ για την αξιοποίησή τους.

Στις 03.08.2023 η εταιρεία REDS AE ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2023, αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των €8.040.883,76, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €1,31 σε €1,17 προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €67.198.814,28, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €1,17 η κάθε μια.

Στις 10.10.2023, υπεγράφη συμφωνία της εταιρείας REDS AE με την εταιρεία με την επωνυμία TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (εφεξής «Trade Estates») του Oμίλου Fourlis, για την πώληση του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρική της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (εφεξής «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ. ΑΕ»), η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται το εμπορικό πάρκο Smart Park.

Tην 31.10.2023, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της REDS η συναλλαγή της πώλησης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝ ΑΕ, κυριότητας της Εταιρείας, προς την εταιρεία Trade Estates. 

Η αξία του ακινήτου έχει συμφωνηθεί σε €110 εκατ., ενώ μετά τις αναπροσαρμογές με βάση την καθαρή δανειακή θέση της ΓΥΑΛΟΥ MON ΑΕ, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31.8.2023, το κατ’ αρχήν καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η REDS είναι €93 εκατ. Το ακριβές ποσόν του τιμήματος θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής δηλ. έως τις 15.12.2023.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγή αυτής, ο Όμιλος REDS AE ισχυροποιεί περαιτέρω τη ρευστότητά του και κατά συνέπεια τη δυνατότητά του να χρηματοδοτήσει τα επερχόμενα επενδυτικά σχέδιά του.

*Αναλυτικά τα αποτελέσματα 9μήνου της Reds, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”

Related posts

ΔΕΗ: Τα «πράσινα» deal σε Ελλάδα και εξωτερικό

admin

Πιστοποίηση για το εργασιακό της περιβάλλον έλαβε η Danone Nutricia

admin

Η Santair θα εξοπλίσει τα τρία νέα νοσοκομεία που θα προσφέρει το ΙΣΝ στο κράτος

admin

Γιατί επενδύει στην startup Coffe-Eco η Coffee Island

admin

ΔΕΗ: Πάνω από 100.000 μαθητές ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση

admin

Mytilineos: Ποια στελέχη μοιράστηκαν 239.000 μετοχές

admin

Polygreen: Συγχώνευση με Βασιλακόπουλο και νέα εξαγορά στα σκαριά

admin

Αποκαταστάθηκε το δημοτικό ιατρείο στις Ροβιές με αρωγή doValue

admin

Hellas Direct: Στο +27% η παραγωγή το 2022

admin