Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Real Consulting: Αύξηση 39% στα EBITDA το 2023

Real Consulting: Αύξηση 39% στα EBITDA το 2023

Το 2023, η Real Consulting συνέχισε την ανοδική της πορεία στον χώρο της πληροφορικής αναλαμβάνοντας την εκτέλεση σημαντικών έργων σε Ιδιωτικό & Δημόσιο τομέα, αυξάνοντας τη γεωγραφική της παρουσία μέσω εξαγορών και επιτυγχάνοντας οργανική ανάπτυξη μέσω της σημαντικής αύξησης των βασικών χρηματοοικονομικών της μεγεθών.

Συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό των πελατών της, η Εταιρεία ανέλαβε είτε παρέδωσε εντός του έτους σημαντικές υλοποιήσεις έργων πληροφορικής & τεχνολογίας σε πληθώρα εταιριών και κλάδων της ελληνικής αγοράς, σε νέους ή υφιστάμενους πελάτες.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι έργα: To έργo υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης SAP S/4HANA στις εταιρίες Motor Oil, CORAL & Motor Oil Renewable Energy (MORE) του Ομίλου MOTOR OIL, τo έργo υλοποίησης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης SAP S/4HANA για θυγατρικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε 6 χώρες (Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κόσοβο), το έργο υλοποίησης της κλαδικής λύσης SAP for Healthcare στον Όμιλο ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, το έργο SAP S/4HANA για την EUROBANK Κύπρου, το έργο SAP ERP για τις εταιρείες , Sunlight Technosystems, Sunlight Triathlon Dallas όπως και την παροχή υπηρεσιών Advisory Services για το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου Sunlight με τη λύση SAP S/4HANA , το έργο SAP Retail για τις εταιρείες του ομίλου FOURLIS Sneakers Market» και Holland & Barret, το έργο SAP Success Factors Succession Management & Development Planning στην εταιρεία PHARMATHEN , το έργο ενοποίησης οικονομικών καταστάσεων με την λύση SAP Business Planning & Consolidation για την Aegean Airlines , τo έργο υλοποίησης της λύσης SAP BW S/4HANA στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , το έργο SAP Analytics Cloud Planning για την παρακολούθηση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων του Ομίλου MOTOR OIL, το έργο υλοποίησης της κλαδικής λύσης SAP Retail / S/4HANA στην ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ , τo έργο υλοποίησης της λύσης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης Microsoft D365 Finance & Supply Chain Management για τον οργανισμό SOFIA AIRPORT, σε συνεργασία με τον ΟΤΕ ,τo έργο υλοποίησης Management Reporting με την λύσης Microsoft Azure Data Lake, Power BI για την εταιρεία Friesland Campina , τo έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 Business Central για την εταιρεία NJV Plaza , το έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 Finance & Supply Chain Management στον Όμιλο Εταιρειών Μirum , τo έργο υλοποίησης της λύσης ολοκληρωμένου συστήματος ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης Microsoft D365 F & O στον όμιλο Εταιρειών Peoplecert, το έργο υλοποίησης της λύσης Microsoft D365 Sales στην Οptima Bank.

Παράλληλα, η εταιρία επέκτεινε την δραστηριότητα της στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αναλαμβάνοντας έργα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του ελληνικού κράτους. Στα έργα ορόσημο για το 2023, κατατάσσεται το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης και Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» συνολικού τιμήματος € 18,4 εκατ., που υπεγράφη την 31η Μαΐου 2023 μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Ένωσης Εταιρειών Ernst & Young – OTE – Real Consulting.

Στόχος του έργου είναι η παροχή πληροφόρησης τόσο προς Κυβερνητικούς χρήστες (Κεντρική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ.) όσο και προς εξωτερικούς χρήστες (π.χ. πολίτες, ανεξάρτητες αρχές, θεσμοί, κλπ.), ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς ο Κυβερνητικός στρατηγικός σχεδιασμός, η διαχείριση κρίσεων, η παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών και γενικότερα η υποστήριξη της διαδικασίας παροχής ενημέρωσης/ πληροφόρησης και της λήψης αποφάσεων.

real

Ο Όμιλος Real Consulting πραγματοποίησε πωλήσεις ποσού € 30.265 χιλ., έναντι πωλήσεων ποσού € 24.422 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση εμφανίζοντας αύξηση 24%.

Η κύρια πηγή εσόδων του προέρχεται από τις Υπηρεσίες με έσοδα ύψους € 21.812 χιλ. έναντι € 18.791 χιλ. το 2022 (72,07% και 76,95% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα).

Ακολουθούν οι τομείς των Αδειών Λογισμικού και Συντήρησης με έσοδα €5.943 χιλ. το 2023 και € 3.810 χιλ. το 2022 (19,64% και 15,60% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα).

Το υπόλοιπο 8,29% (€ 2.510 χιλ.) και 7,45% (€ 1.820 χιλ.) για τo 2023 και το 2022 αντίστοιχα, αφορά αθροιστικά στους τομείς δραστηριότητας του hardware, cloud, λογισμικού και λοιπών εσόδων. Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε € 11.586 χιλ. (2022: € 9.199 χιλ.) εμφανίζοντας αύξηση 26%, σε σχέση με το 2022.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, παρουσίασαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του και λόγω της καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης και σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 5.032 χιλ. (2022: € 3.611 χιλ.), εμφανίζοντας αύξηση 39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία οφείλεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του στον τομέα της εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικών προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (ERP), εξυπηρετώντας ένα διαρκώς διευρυνώμενο πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ισχυρά εγχώρια αλλά και διεθνή brand names, καθώς και λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών οργανικών εξόδων σε σχέση με την πραγματοποιθείσα περαιτέρω επέκταση των πωλήσεών της.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.970 χιλ. (2022: € 2.827 χιλ.), εμφανίζοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2022.

Προοπτικές για το 2024

Οι προσδοκίες διαφαίνονται θετικές λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τη γενικότερη στρατηγική , το επενδυτικό πλάνο , αλλά και τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία για την πραγμάτωσή τους.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση του 2024, αναμένεται σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση του κύκλου εργασιών και της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA) στα ίδια υψηλά επίπεδα με το 2023. Η μετάταξη της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ αποτελεί στόχο μέσα στο προσεχές διάστημα. 

#Real_Consulting #EBITDA #ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ #κέρδη_προ_φόρων

Related posts

ΕΥΔΑΠ: Στα €162,8 εκατ. ο τζίρος εξαμήνου

admin

Inform Λύκος: Οι βασικοί όροι του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών

admin

Μυλωνάς: Τα αποτελέσματα εξαμήνου «ψηλώνουν» την Εθνική- Ανεβασμένοι στόχοι

admin

CPI: Μειώθηκε στο 27,18% η συμμετοχή του Χρ. Παπαθάνου

admin

Intralot: H θυγατρική Capital Luxembourg εξόφλησε πλήρως ομολογίες λήξεως 2024

admin

Ομόλογο Alpha Bank: Προσφορές πάνω από €1 δισ.

admin

ΤτΕ: ΓΣ στις 7/4 για το μέρισμα €0,6720 ανά μετοχή

admin

Αυξήθηκαν στα €23 δισ. τα υπό διαχείριση από θεσμικούς κεφάλαια

admin

Flexopack: Στα €6.409 εκατ. το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της

admin