Image default
EUROBANK

Eurobank: Καθαρά κέρδη 1,14 δισ. ευρώ το 2023

Συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 1140 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023 παρουσίασε η Eurobank.

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 46,9% έναντι του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €2.174 εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 84 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,75%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,2% το 2023 και ανήλθαν σε €544 εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 69 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,8% σε ετήσια βάση σε €2.717εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 3,2% σε €2.803 εκ. το 2023.

Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,2% έναντι του 2022 στα €902εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 33,2% το 2023, από 42,8% το 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να διαμορφώνεται σε 32,2%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 58,6% σε ετήσια βάση στα €1.816 εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 2,3%έναντι του 2022σε €1.902 εκ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 24,7% έναντι του 2022 σε 345εκ. και αντιστοιχούσαν σε 85 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 69,4% το 2023 σε €1.471 εκ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €1.550 εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,6% το 2023σε €1.256εκ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,31 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 18,1% το 2023.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €468 εκ. το 2023, από €211 εκ. το 2022 και να συνεισφέρουν κατά 37,3% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 77,8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €522εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 68,6% το 2023 σε €465εκ. Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά το 2023, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €258 εκ. και €189 εκ. αντίστοιχα.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας δήλωσε:

«Το 2023 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τη Eurobank. Ο συνδυασμός των υψηλότερων επιτοκίων και του ευνοϊκού περιβάλλοντος στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε συνέβαλαν στο να ξεπεράσουμε όλους τους στόχους μας και να υλοποιήσουμε σημαντικές στρατηγικές ενέργειες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην ευρύτερη περιοχή.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, με ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στις επενδύσεις και τα έργα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που μπορούν να ωθήσουν περαιτέρω την πιστωτική επέκταση. Η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και να υποστηρίξει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Τα ετήσια αποτελέσματά μας ήταν ισχυρά σε όλους τους τομείς. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18%, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση σε πάνω από 20%, που υπερβαίνει κατά πολύ τα εποπτικά όρια. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, γεγονός που οδήγησε σε ετήσια αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ των δανειακών μας υπολοίπων, με το 20% των εκταμιεύσεων να αφορά «Πράσινα» Δάνεια.

Η οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ενίσχυση της περιφερειακής μας παρουσίας αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας και στην εξαγορά της BNP Personal Finance στη Βουλγαρία.

Οι επιδόσεις, το επιχειρηματικό μοντέλο και ο στρατηγικός σχεδιασμός μας, δίνουν τη βεβαιότητα ότι η Eurobank θα συνεχίσει να παράγει ισχυρά αποτελέσματα. Για το 2024 στοχεύουμε σε απόδοση κεφαλαίων 15%. Οι επιδόσεις του 2023 και οι προοπτικές της επόμενης τριετίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος, ξεκινώντας από ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% των κερδών για φέτος, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα έτη».

Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €138εκ. το 2023, σημαντικά όμως χαμηλότερος των αρχικών προσδοκιών. Στο τέλος του 2023 τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €644εκ.9 σε σχέση με το 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1,5δισ. ή €0,2δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 75,5% το 2022 σε 86,4% το 2023.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα το 2023, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 20,2 και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνεται σε 17,0, έναντι ελαχίστου εποπτικού δείκτη CET1 12,2 για το 2024.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,07 στο τέλος του 2023 και ήταν αυξημένα κατά 21,1% έναντι του 2022.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €79,8δισ. και το σταθμισμένο ενεργητικό σε €43,2 δισ.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,8 δισ. το 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,8 δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,5 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €25,0δισ., τα στεγαστικά σε €9,9 δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4 δισ.

Επιχειρηματικό Πλάνο 2024-2026

Σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, η Eurobank στοχεύει στη δημιουργία υψηλών αποδόσεων για τους μετόχους, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω με την πλήρη ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου, στηριζόμενη στην ισχυρή της θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, την οργανική ανάπτυξη και την ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Η απόδοση κεφαλαίων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 18% το 2024 και στο 15% περίπου τα επόμενα έτη, ενώ το ποσοστό διανομής κερδών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σταδιακά και θα προσεγγίσει το 50% των κερδών το 2026.

Η Eurobank, ως μια Τράπεζα με ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή και διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, στοχεύει στην αύξηση των κερδών σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, όπου οι εργασίες εκτός Ελλάδος θα συνεισφέρουν περίπου 50% στα Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη του Ομίλου.

Related posts

Eurobank: Νέα εκπρόσωπος του Δημοσίου στο ΔΣ η Ανδρονίκη Μπούμη

admin

Eurobank FPS: Βλέπει αγορά 50 δισ. για τα «κόκκινα» δάνεια

admin

Eurobank: Πώς θα ενισχυθούν περαιτέρω τα έσοδα από τον τουρισμό

admin

Eurobank: Ανακοίνωσε το πρόγραμμα εθελουσίας – Οι όροι

ad

Φωκίων Καραβίας – Eurobank: Η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί και την πυρηνική ενέργεια

admin

Eurobank: Γιατί αυγάτισαν κατά 30 δισ. οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες

admin

Eurobank: Συμφωνία για εξαγορά της NP Paribas Personal Finance Bulgaria

ad

Eurobank: Ποια «κόκκινα» δάνεια οδεύουν προς τιτλοποίηση

admin

Πούλησε το δάνειο Κυπριώτη η Eurobank

admin