Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Entersoft: Στα 8 ευρώ/μτχ η υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Unity

Entersoft: Στα 8 ευρώ/μτχ η υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Unity

Την έναρξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Unity προς τους μετόχους της Entersoft, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών με αντάλλαγμα 8 ευρώ ανά μετοχή, γνωστοποίησε σήμερα (10/6) η εισηγμένη.

Αναλυτικότερα:

Στις 6 Ιουνίου 2024 (στο εξής η «Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, (στο εξής ο «Νόμος») το πληροφοριακό δελτίο (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «UNITY HOLDING COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων»), έχει απευθύνει προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 έκαστη (οι «Μετοχές»), εκδόσεως της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Entersoft», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 122264001000, και εδρεύει επί της Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674 (στο εξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη Δημόσια Πρόταση την 29.03.2024 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Νόμου.

Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει ορίσει την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡ-ΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Eurobank») ως σύμβουλό του, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος του Προτείνοντος»).

Ορισμοί με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων η έννοια δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο θα έχουν την ίδια έννοια όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά σε αυτήν.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχονταν σε 18.822.922 Μετοχές και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 62,74 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου, καθώς και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Σημειώνεται ότι, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο Προτείνων κατέχει άμεσα συνολικά 11.177.078 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 37,26% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Περαιτέρω, δυνάμει της Συμφωνίας Ανέκκλητων Δεσμεύσεων, οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύτηκαν ανέκκλητα, μεταξύ άλλων, να προσφέρουν τις Μετοχές των Βασικών Μετόχων, ήτοι συνολικά 16.102.481 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 53,67% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης εντός της περιόδου αποδοχής αυτής με αντάλλαγμα σε μετρητά ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και η ολοκλήρωσή της υπόκειται μόνο στην Αίρεση, ήτοι στη λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Εταιρείας από τον Προτείνοντα. Πέραν της Αίρεσης, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε άλλες αιρέσεις ή προϋποθέσεις.

Αναφορικά με την πλήρωση της Αίρεσης, ο Προτείνων ξεκίνησε τις σχετικές διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 29.03.2024.

2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει € 8,00 (το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα») σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») εντός της Περιόδου Αποδοχής (ως ορίζεται κατωτέρω). Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 12.03.2024, ανέρχεται σε € 7,38,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών πριν από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, Μετοχές σε τιμή μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτήθηκε η διενέργεια αποτίμησης βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν συνέτρεξε καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 και 6 του Νόμου.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σημειώνεται ότι:

(α) υπερβαίνει κατά 8,40% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 12.03.2024, η οποία ανήλθε σε € 7,38, και

(β) ισούται με την υψηλότερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Διευκρινίζεται ρητώς ότι ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας της συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα ανωτέρω δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η «Δήλωση Αποδοχής») στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή τους, μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις Προσφερόμενες Μετοχές τους θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 11.06.2024, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 09.07.2024, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»).

Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2 του Πληροφοριακού Δελτίου. Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 2.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα καταστήματα της Eurobank στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Προτείνοντος και του Συμβούλου του καθώς και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Eurobank στην Ελλάδα. Επίσης θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος, (www.eurobank.gr), της Ε.Χ.Α.Ε. (www.athexgroup.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr). Ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 11.07.2024, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Βάσει του υφιστάμενου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ήδη ο Προτείνων στην Εταιρεία και εκείνων που αντιστοιχούν στις Μετοχές των Βασικών Μετόχων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνεπώς, εφόσον πληρωθεί η Αίρεση, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., χωρίς καθυστέρηση μετά την Ολοκλήρωση και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, έναντι του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως.

(β) θα υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους Μετόχους κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων κατέχει 30.000.000 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα επιδιωχθεί η διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης προς την Ε.Κ. με σκοπό τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα, διαχειριστή ή εμπιστευματοδόχο (trustee) τέτοιων προσώπων (οι «Μέτοχοι εκτός Ελλάδος») μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της οικείας χώρας, εκτός των χωρών όπου, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Δελτίου, της Δήλωσης Αποδοχής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (στο εξής από κοινού τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης») απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (από κοινού οι «Εξαιρούμενες Χώρες»).

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς, ή με τη χρήση των ταχυδρομείων, ή με οποιοδήποτε μέσο του διακρατικού ή εξωτερικού εμπορίου, ή με οποιαδήποτε διευκόλυνση εθνικού χρηματιστηρίου αξιών Εξαιρούμενης Χώρας, της οποίας η νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διενέργεια τέτοιας πρότασης, και δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή για οποιαδήποτε τέτοια χρήση, ως μέσο ή διευκόλυνση από το εσωτερικό οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει να αποστέλλονται, να προωθούνται ή να διανέμονται, εν όλω ή εν μέρει, εντός ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελλάδας δεν μπορεί να θεωρήσει οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ωσάν να ήταν πρόσκληση ή προσφορά προς αυτό, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, είτε η προσφορά ή χρήση Εγγράφων της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.
Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι ευθύνη των Μετόχων εκτός Ελλάδος που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθούν και να φροντίσουν για την πλήρη τήρηση των νόμων που ισχύουν στην επικράτεια των οικείων χωρών τους σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν οποιοσδήποτε Μέτοχος εκτός Ελλάδος δεν είναι σίγουρος για τη νομική θέση του, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον επαγγελματία σύμβουλό του στην οικεία αλλοδαπή χώρα. Καθόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο Προτείνων και ο Σύμβουλος, αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για την παραβίαση των ανωτέρω απαγορεύσεων από οποιαδήποτε πρόσωπα.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει οποιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην ενότητα 2.7 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το σύνολο του κειμένου του Πληροφοριακού Δελτίου στο οποίο θα πρέπει να ανατρέξει και το οποίο θα πρέπει να μελετήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

#ENTERSOFT #Unity #Υποχρεωτική_Δημόσια_Πρόταση #μετοχές

Related posts

Κόκκαλης (Intralot): Διεκδικούμε νέα συμβόλαια σε δύσκολες αγορές

admin

Mytilineos: Η Fairfax γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας

admin

Δωρεάν διάθεση μετοχών €4,26 εκατ. από την Πειραιώς

admin

Νέα εσωτερική ελέγκτρια της Μπήτρος η Ειρήνη Μπόβη

admin

Πλαστικά Θράκης: Τζίρος €394,3 εκατ. το 2022

admin

Εβροφάρμα: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για τον συμψηφισμό ζημιών

admin

ΔΕΗ: Στις 30/4 η ΓΣ για τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών

admin

CPI: Σημαντικά αυξημένα στα €9,85 εκατ. τα έσοδα εξαμήνου

admin

Τεχνική Ολυμπιακή-SFAX OIL: MοU για 50% συμμετοχή στη Luxury Life

admin