Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Επαναφέρει bonuses και αποζημιώσεις 

Μια νέα πολιτική κινήτρων και αποζημιώσεων για ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιδιώκει να εισαγάγει η διοίκηση της Alpha Bank ταυτόχρονα με την έναρξη εφαρμογής του «φιλόδοξου» σχεδίου μετασχηματισμού και ταχύτερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της. 

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, με θέμα μεταξύ άλλων την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών και αποζημιώσεων για ανώτατα διευθυντικά στελέχη, ώστε αυτές να είναι σύμφωνες με τη δυναμική της αγοράς.   

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της τράπεζας εισηγείται στους μετόχους την υιοθέτηση νέας πολιτικής αποδοχών, η οποία διασφαλίζει ότι η τράπεζα αμείβει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, με βάση το επιχειρησιακό της σχέδιο, ούτως ώστε να συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους υπαλλήλους της. 

Η νέα πολιτική αποδοχών αφορά σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές καθώς και αναπληρωτές γενικούς διευθυντές. Ο κύκλος δύναται να διευρυνθεί, κατόπιν σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό της τράπεζας. 

Για τα διευθυντικά στελέχη, πέραν των σταθερών αποδοχών και των εταιρικών παροχών (ομαδική ασφαλιστική κάλυψη υγείας, στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, αποταμιευτικό ομαδικό πρόγραμμα κ.α.) προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης  bonuses ή άλλων σχημάτων επιβράβευσης, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος. 

Οι μεταβλητές αποδοχές είναι δυνατόν να έχουν τη μορφή μετρητών ή μετοχών ή ισοδύναμων χρηματοοικονομικών μέσων ή άλλων διαθέσιμων μέσων, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών. Δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 100% των σταθερών αποδοχών, ενώ μπορεί να φθάσουν έως το 200% των σταθερών αποδοχών, μετά, όμως, από σχετική έγκριση της γενικής συνέλευσης. 

Πρόκειται, σύμφωνα με το σκεπτικό της διοίκησης, για απαραίτητα εργαλεία διοίκησης ανθρωπίνων πόρων καθώς και προσέλκυσης/διακράτησης στελεχών στην τράπεζα, το οποίο μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού της σχεδίου. 

Τροποποίηση της πολιτικής αποζημιώσεων  

Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι της Alpha καλούνται να εγκρίνουν τροποποιήσεις στην πολιτική αποζημιώσεων για ανώτατα διευθυντικά στελέχη που αποχωρούν. 

Οι αλλαγές αφορούν σε πρόσωπα που κατέχουν θέσεις CEO ή αναπληρωτή CEO, στους Γενικούς Διευθυντές και τους Εντεταλμένους Γενικούς Διευθυντές καθώς και στους επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.   

Το σχετικό πρόγραμμα αποζημίωσης λόγω αποχώρησης περιλαμβάνει την καταβολή αποζημίωσης έως 24 μεικτών μηνιαίων μισθών, αναλόγως του χρόνου υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι το στέλεχος έχει απασχοληθεί στην τράπεζα για έξι τουλάχιστον έτη. 

Ειδικότερα προβλέπεται η καταβολή έως 18 μεικτών μηνιαίων μισθών για συνεχόμενη υπηρεσία έως 15 έτη και έως 24 μεικτών μηνιαίων μισθών για συνεχόμενη υπηρεσία που υπερβαίνει τα 15 έτη. 

Το ποσό καταβάλλεται ως ακολούθως: έως 60% του ποσού μετά την υλοποίηση της σχετικής συμφωνίας αποχώρησης και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 40% του σχετικού ποσού) καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις, κατά την ετήσια επέτειο της υλοποίησης της συμφωνίας αποχώρησης. 

Ρήτρες περί μη απασχόλησης στον ανταγωνισμό δύναται να συμπεριλαμβάνονται στη σχετική συμφωνία αποχώρησης. Το ποσό της αποζημίωσης λόγω αποχώρησης υπόκειται σε ρυθμίσεις μη καταβολής και επιστροφής αποδοχών σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος. 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης της Τράπεζας, τυχόν μελλοντικές πληρωμές ακυρώνονται. 

Αποζημίωση για εμπλοκή σε νομικές διαδικασίες 

Σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές της αγοράς, η τράπεζα δύναται να αναλαμβάνει να αποζημιώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές σε περίπτωση που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία (αστική, ποινική ή διοικητική), στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν στην Τράπεζα, καλύπτοντας ένα εύλογο ποσό νομικών δαπανών και αμοιβών.  

Εξαίρεση υπάρχει στην περίπτωση που οι εν λόγω νομικές διαδικασίες κινούνται λόγω υπαιτιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και του Γενικού Διευθυντή, και επιπλέον υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ο Γενικός Διευθυντής ενεργούσε εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του και όχι παρανόμως ή ενάντια στα συμφέροντα της τράπεζας. Η εν λόγω αποζημίωση είναι δυνατόν να δίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Το προτεινόμενο σχέδιο πολιτικής αποδοχών επισυνάπτεται 

Related posts

Σήμα για απώλειες το τελευταίο τρίμηνο από την Credit Suisse

banksnews

Σταϊκούρας: Τα οφέλη για το Δημόσιο από το swap ομολόγων με την Εθνική

banksnews

Εθνική Τράπεζα: Αντίστροφη μέτρηση για δεύτερη τιτλοποίηση δανείων

banksnews

Εθνική Τράπεζα: Γιατί είναι σημείο καμπής η τιτλοποίηση Frontier

banksnews

Alpha: Γιατί «βούλιαξαν» οι επενδύσεις το Q1

banksnews

Bloomberg: Σε καθεστώς πτώχευσης η Greensill

banksnews

Alpha Bank: Τελειώνει με το πλάνο αναδιάρθρωσης

banksnews

Με ίδια κεφάλαια 4,2 δισ. ευρώ η νέα Eurobank

banksnews

Moody’s: Πιστωτικά θετικά για ευρωτράπεζες τα νέα δάνεια της ΕΚΤ

banksnews