Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Optima bank: Δωρεάν διάθεση 80.000 μετοχών σε 12 δικαιούχους

Optima bank: Δωρεάν διάθεση 80.000 μετοχών σε 12 δικαιούχους

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Optima bank» (η «Τράπεζα») ενημερώνει με το παρόν το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 περ. η’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σχετικά με τη δωρεάν διάθεση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,45 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους των κερδών της χρήσης 2023, στον Πρόεδρο και στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (εξαιρούνται τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη) καθώς και σε ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής) («Δικαιούχοι»), στο πλαίσιο θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:

Στις 23.05.2024 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Τράπεζας μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους των κερδών της χρήσης 2023, μέχρι του ποσού των € 1.035.000,00, με ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαιρούμενου, κατά το ποσό της αύξησης, σε έως 300.000 νέες ονομαστικές, κοινές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3,45€, προκειμένου οι νέες μετοχές να διατεθούν δωρεάν, με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου, στον Πρόεδρο και στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. (εξαιρούνται τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη), καθώς και σε ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και υπό την προϋπόθεση λήψεως των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές («Πρόγραμμα»).

Η επιβράβευση, μέσω του Προγράμματος, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικού αποσκοπεί και στην περαιτέρω δέσμευση και παρακίνηση των εν λόγω προσώπων για την εκ μέρους τους διατήρηση υψηλού επιπέδου επιδόσεων και την αύξηση, διαχρονικά, της αξίας της Τράπεζας και της μετοχής της. Περαιτέρω δε, αποσκοπεί στη διακράτηση των προσώπων αυτών ως σημαντικά για την Τράπεζα αλλά και την προσέλκυση νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, σκοπός που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Συνακόλουθα, προς τον σκοπό του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 114 του Ν.4548/2018 στην τρέχουσα εταιρική χρήση, η από 23.05.2024 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (276.000€) Ευρώ, με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,45 Ευρώ εκάστης, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους μη διανεμηθέντων κερδών της χρήσης 2023 και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Παράλληλα, εξουσιοδότησε και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για i) την υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (276.000€) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών, και ii) τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, κατά την διακριτική του ευχέρεια και σε συμμόρφωση με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια και να λάβει οποιαδήποτε σχετική απόφαση αναφορικά και προς τον σκοπό υλοποίησης κι εφαρμογής του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης, οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε συνολικά δώδεκα (12) Δικαιούχους, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Στις 12.06.2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4218440 η με αρ. πρωτ. 3296001 ΑΠ/12-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Δ’ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Της ανωτέρω καταχώρησης προηγήθηκε στις 10.06.2024 η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 4213677 της με αρ. πρωτ. 3301597/10.06.2024 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Δ’ Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διάθεση κερδών της χρήσης 2023 μέχρι του συνολικού ποσού των 38.175.422,48 €, για τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσού 0,44€ ανά μετοχή και για τους σκοπούς τόσο της δωρεάν διάθεσης μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, όσο και ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας.

Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται, μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών του ευρώ (€ 254.520.789,90) και διαιρείται σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (73.774.142) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (€3,45).

Οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Τράπεζας που τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Η Τράπεζα θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη (2η) εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αρ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει. Οι Νέες Μετοχές θα είναι καταχωρημένες κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που οι Δικαιούχοι τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

#Optima_Bank #ΝΕΕΣ_ΜΕΤΟΧΕΣ

Related posts

Centric: Λύση και εκκαθάριση της θυγατρικής Chicken Stories

admin

Motor Oil: «Πράσινο φως» στο νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

admin

ΟΠΑΠ: Αύξηση 33,6% στα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο

admin

Orilina: Σε 0,91-0,95 ευρώ το εύρος για τη δημόσια προσφορά

admin

Ευρωσύμβουλοι: Στα €417 χιλ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

admin

Κλουκίνας-Λάππας: Στα €19,801 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

admin

Trade Estates: Νέο μέλος της επενδυτικής επιτροπής ο Ν. Βουτυχτής

admin

Alpha Trust-Ανδρομέδα: Στις 18/4 η ΓΣ για καταβολή μερίσματος

admin

Ομολογιακό δάνειο €4,2 εκατ. για την Κρι Κρι- Καλύφθηκε πλήρως

admin