Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Mytilineos: Σε τροχιά κερδοφορίας και το πρώτο τρίμηνο του 2020

Ικανοποιητική εικόνα παρουσίασαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου Mytilineos το α’ τρίμηνο του 2020. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, παρά τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει ο Covid-19, η Mytilineos παραμένει πλήρως λειτουργική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, έχοντας εφαρμόσει αυστηρά μέτρα διασφάλισης της υγείας των εργαζομένων της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτελεί ένα  δυναμικό ξεκίνημα, σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς τόσο τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) όσο και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24% (από €65,2 εκατ. το 4ο Τρίμηνο του 2019 σε €80,6 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020) και κατά 49,7% (από €24,3 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2019 σε €36,4 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020) αντίστοιχα.

Στον Τομέα Μεταλλουργίας συνεχίζεται η πλήρης και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των παραγωγικών εγκαταστάσεων, ενώ δεν υπάρχουν προβλήματα ή καθυστερήσεις τόσο στην εφοδιαστική αλυσίδα, όσο και στις παραγγελίες των πελατών. Στον Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου όλες οι μονάδες παραμένουν πλήρως λειτουργικές, παρέχοντας κρίσιμη στήριξη στο εθνικό δίκτυο. Στους τομείς Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών  και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας τα έργα που βρίσκονταν υπό κατασκευή κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου, προχώρησαν σύμφωνα με το προγραμματισμό, χωρίς διακοπές ή σημαντικές  καθυστερήσεις.

Η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτελεί ένα  δυναμικό ξεκίνημα, σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 24% (από €65,2 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2019 σε €80,6 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020).

Αντίστοιχα, σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2019 σε ενοποιημένη βάση:

  • O Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €532,7 εκατ. έναντι €513,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7%.
  • Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €80,6 εκατ. έναντι €92,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 12,4%.
  • Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €36,4 εκατ. έναντι €49,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 26,8%.
  • Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €0,255 έναντι €0,348.
  • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €530 εκατ., οδηγώντας το δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA σε 1,76, με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
  • Η ταμειακή θέση διατηρείται στα €700 εκατ. και η συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε περίπου €1,5 δισ.
  • Η ρευστότητα περιλαμβάνει €700 εκατ. σε μετρητά, επίσης €800 εκατ. σε εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης, δηλαδή συνολικά €1,5 δισ.

isfjiusujd

Τομέας Μεταλλουργίας

Κατά το Α’ Τρίμηνο του 2020, ο Τομέας Μεταλλουργίας συνέχισε απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του με τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων, και την εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

Παρ’ όλα αυτά, η πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές των εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών τόσο για την Αλουμίνα όσο και για το Αλουμίνιο. Οι τιμές της Αλουμίνας παρουσίασαν πτωτική τάση, καθώς ο δείκτης API υποχώρησε κατά 26,3% σε $285 ανά τόνο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ωστόσο, το σημαντικά μειωμένο κόστος πρώτων υλών και ειδικότερα οι χαμηλές τιμές του φυσικού αερίου βελτίωσαν το κόστος παραγωγής Αλουμίνας κατά 30% (σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος), ή 15% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, εξασφαλίζοντας ικανοποιητική κερδοφορία.

Όσον αφορά στο Αλουμίνιο, η μέση τιμή (LME) μειώθηκε κατά 8,9% σε $1.712,75  ανά τόνο από $1.880,64 ανά τόνο για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ τα πριμ των προϊόντων αλουμινίου μειώθηκαν περίπου 33%. Οι παραπάνω μειώσεις τιμών αντισταθμίστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τη συνολική μείωση του κόστους πρωτόχυτου Αλουμινίου κατά 22,5% (σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος), ή 21% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, καθώς και λόγω της μείωσης του κόστους Αλουμίνας, αλλά και των μειωμένων τιμών για πρώτες ύλες, όπως άνθρακας, πίσσα και άνοδοι.

ghhfhddddddddddddddd

shfb

Η ισχυρή ανθεκτικότητα του Τομέα Μεταλλουργίας οφείλεται αφενός στο καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας του και αφετέρου στις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για την βελτιστοποίηση του κόστους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας, στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους, τόσο για την παραγωγή Αλουμίνας όσο και για την παραγωγή Αλουμινίου.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους με την κωδική ονομασία «Ήφαιστος» βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση με συνολικό στόχο €62 εκατ., εκ των οποίων €35 εκατ. αφορούν σε βελτίωση του EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση και τα υπόλοιπα αφορούν σε εφάπαξ (one-off) βελτιώσεις.

Όσον αφορά στη νέα μονάδα παραγωγής Αλουμίνας, δεν υπήρξε καμία αλλαγή μετά και την τελευταία ενημέρωση στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο θα δοθούν όταν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες και  υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2020, ο Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, επωφελούμενος από το ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου της MYTILINEOS, σημείωσε αυξημένη κερδοφορία σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, παρά τις μειωμένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ΟΤΣ) στην χονδρεμπορική αγορά.

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα  για την εν λόγω περίοδο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειώθηκε κατά 1,8% σε 13,45TWh, επηρεασμένη κυρίως από τη μείωση που σημειώθηκε κατά το δεύτερο μισό του Μαρτίου.

sopufh

Το Φυσικό Αέριο ήταν το βασικό καύσιμο παραγωγής στη χονδρεμπορική αγορά για το Α΄ τρίμηνο του 2020, με τη συμμετοχή του να ανέρχεται στο 31% του μείγματος παραγωγής. Ταυτόχρονα, η παραγωγή λιγνίτη μειώθηκε περαιτέρω κατά 31% (σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους), ενώ η χαμηλότερη ζήτηση στην Ιταλία συντέλεσε στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών κατά 47% για την ίδια περίοδο.

Παρά τη μείωση της Μέσης Ημερήσιας Οριακής Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κατά 25,9% στα 50,4 €/ MWh, το προφίλ κατανάλωσης, το μέγεθος και η δυνατότητα της MYTILINEOS να εξασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου οδήγησαν σε αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας (clean spark spread) για τις θερμικές μονάδες παραγωγής της κατά 55% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από - αυξήθηκε κατά 17,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με περισσότερα από 200MW σε λειτουργία.

mxfh

Συνολικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων της MYTILINEOS ανήλθε σε 1,228TWh, που αντιστοιχεί περίπου στο 12% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Αν προστεθεί σε αυτά και η λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας η αντίστοιχη συμμετοχή της MYTILINEOS στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος  ανέρχεται στο 15%.

Αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η Protergia αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 6,5% το Μάρτιο του 2020 και ενισχύει σταθερά την παρουσία της, με την πελατειακή της βάση να προσεγγίζει πλέον τους 250.000 πελάτες.

zhvcdxfz

Τέλος, η κατασκευή της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου, υψηλής απόδοσης με καύσιμο φυσικό αέριο και ισχύ 826 MW, συνεχίζεται όπως είχε προγραμματιστεί και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’  τρίμηνο του 2021.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών σημείωσε χαμηλή απόδοση στο Α΄ τρίμηνο του 2020, καθώς αρκετά έργα βρίσκονταν σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ για ορισμένα νέα έργα δεν έχει ακόμα προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης και αδειοδότησης.

Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Τομέας βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του στρατηγικού επιχειρηματικού του πλάνου, με στόχο να επικεντρωθεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά συστήματα εκτός δικτύου, έργα ενεργειακής απόδοσης κ.ά.. Η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας αναμένεται στο Β’ τρίμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, ο Τομέας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του στην κατασκευή ενεργειακών έργων με καύσιμο το φυσικό αέριο προσβλέπει στην ανάληψη νέων τέτοιων έργων, καθώς η πολιτική απανθρακοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη πτώση των τιμών του φυσικού αερίου έχει ήδη αναθερμάνει το ενδιαφέρον για ανάπτυξη και κατασκευή νέων μονάδων με καύσιμο Φυσικό Αέριο.

Η Διοίκηση εκφράζει την πεποίθηση ότι η νέα δομή και στρατηγική κατεύθυνση του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών θα αρχίσει άμεσα να αποδίδει θετικά αποτελέσματα, πιθανώς και από το Β’ εξάμηνο του 2020.

Τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας

Ο Τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας αναδείχθηκε σε αυτόνομο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τον Ιανουάριο του 2020, μετά και την τυπική ολοκλήρωση της εξαγοράς του υπόλοιπου 50% της θυγατρικής METKA EGN. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση  της Εταιρείας στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών έργων και αποθήκευσης ενέργειας.

Η εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών έργων αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη αύξηση  τα επόμενα χρόνια παγκοσμίως, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη MYTILINEOS η οποία προσφέρει  αξιόπιστες λύσεις καλύπτοντας όλες τις φάσεις  ανάπτυξης των συγκεκριμένων  έργων. Διαθέτοντας την απαιτούμενη ρευστότητα, η Εταιρεία είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτήν τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, τόσο για κατασκευές έργων για τρίτους, όσο και μέσω της δικής της πλατφόρμας ανάπτυξης και κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων με στόχο την μετέπειτα πώληση τους (BOT).

Στο Α’ Τρίμηνο του 2020, συνεχίστηκε απρόσκοπτα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Χιλή και το Καζακστάν.

Επιπλέον, ο Τομέας Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας ολοκλήρωσε την πρώτη πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, συνολικής ισχύος 47MW, έναντι τιμήματος €45,8 εκατ. Η εν λόγω συναλλαγή ήταν η πρώτη από ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικά 600 MW που θα αναπτυχθούν, κατασκευαστούν και διατεθούν εντός των επόμενων 18-24 μηνών.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Τομέα Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας ανέρχεται σε €155 εκατ., ενώ επιπλέον €160 εκατ. βρίσκονται σε πολύ ώριμο στάδιο συμβασιοποίησης τους.  

Related posts

Unibios: Χρήση ειδικών μέτρων για την εξοικονόμηση των λειτουργικών εξόδων

banksnews

Χ.Α.: Πρώτη έρευνα για τα ετήσια αποτελέσματα του FTSE 25

banksnews

Βιοκαρπέτ: Ζημιές €2,72 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020

banksnews

Λέων Δεπόλας: Θετική πορεία για την ΕΧΑΕ

banksnews

Alpha Trust: Ενίσχυση υπό διαχείριση κεφαλαίων-μεριδίου αγοράς το 2019

banksnews

ΟΠΑΠ: Στο 84,49% η συμμετοχή στην Stoiximan-Στα 163,4 εκατ. το deal

banksnews

Το διεθνές κλίμα παραμένει υποστηρικτικό για το Χρηματιστήριο Αθηνών

banksnews

Coral: Κέρδη 11,2 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο-Γραμμές χρηματοδότησης 300 εκατ.

banksnews

Χ.Α.: Δύσκολα θα αποφύγει μία ακόμη πτωτική συνεδρίαση

banksnews