Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

MARFIN: Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

MARFIN: Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία»), καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην θυγατρική ATTICA GROUP προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.

2. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση – Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρίας.

3. Μείωση του κατώτατου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

4. A) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. B) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

6. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και τυχόν μετ’ αναβολήν ή επαναληπτική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Καταγραφής) έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 1.2.2023 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 124 του N. 4548/2018, η μη εμπρόθεσμη ταυτοποίηση μετόχων από τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές, κατά την ημερομηνία καταγραφής προς άσκηση των δικαιωμάτων τους συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος παράστασης στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώματος ψήφου για τις μετοχές τις οποίες αφορά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία περιέρχεται στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 Ν. 4548/2018, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 22.1.2023, και συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 24.1.2023, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία περιέρχεται στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 30.1.2023, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 31.1.2023, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 4 Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 6 Ν. 4548/2018, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 31.1.2023, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Tο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 7 Ν. 4548/2018, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 31.1.2023, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της περ. (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την εν λόγω προθεσμία μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.marfininvestmentgroup.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου των μετόχων μέσω αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα γραφεία της «Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Μετοχολογίου της Εταιρίας, στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 9, 105 57 Αθήνα, ή αποστέλλεται με fax στον αριθμό 210-3335009 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sharesdept@piraeusholdings.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα 210-3335039 και 210-3288737.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 Ν. 4548/2018.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 Ν. 4548/2018 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.marfininvestmentgroup.com και σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της.

 • Marfin Investment Group
 • Marfin Investment Group

  Related posts

  Cairo Mezz Plc: Διεύρυνση ζημιών στο α’ εξάμηνο

  admin

  Οι βασικοί άξονες στρατηγικής της νέας διοίκησης του Χρηματιστηρίου

  admin

  ΒΙΣ: Με 91,31% η HQF ΑΕΤ μετά την ΑΜΚ

  admin

  Noval Property: Παρατάθηκε η προθεσμία εισαγωγής των μετοχών στο Χ.Α.

  admin

  Χρηματιστήριο: Νευρικότητα και αυξηµένη µεταβλητότητα

  admin

  Ideal: Επιστροφή κεφαλαίου €0,12/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

  admin

  SOLIDUS: Ποιους μετοχικούς τίτλους ξεχωρίζει για το 2023

  admin

  Χρηματιστήριο: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό της συσσώρευσης

  admin

  Λιβάνης: Αλλάζει σύνθεση το Διοικητικό Συμβούλιο- Οι αποφάσεις της ΓΣ

  admin