Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Coral: Κέρδη 11,2 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο-Γραμμές χρηματοδότησης 300 εκατ.

Coral: Κέρδη 11,2 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο-Γραμμές χρηματοδότησης 300 εκατ.

Κέρδη μετά από φόρους 11,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Coral το τρίτο τρίμηνο του 2020, έναντι κερδών 12,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Το τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος, αξιοποιώντας τις συνθήκες επανεκκίνησης της οικονομίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πέτυχε ικανοποιητικές και απόλυτα συγκρίσιμες οικονομικές επιδόσεις έναντι αυτών του τρίτου τριμήνου 2019 (EBITDA € 24,7 εκατ. έναντι € 24,4 εκατ., EBIT € 16,6 εκατ. έναντι € 16,1 εκατ., Κέρδη προ Φόρων € 14,5 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ.).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου:

corral

Ο μεικτός κύκλος εργασιών του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1.378 εκατ. μειωμένος κατά € 354 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 20%. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται συνδυαστικά στην πτώση του όγκου πωλήσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, τα οποία έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, και στην συνεπακόλουθη πτώση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων.

Κατά συνέπεια το μεικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο 2020 σε € 111 εκατ. έναντι € 145 εκατ. της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση ίση με 23%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο εννεάμηνο του 2020:

ce

Η Διοίκηση του Ομίλου CORAL παρακολουθεί συνεχώς και αξιολογεί προσεκτικά τις διαμορφούμενες συνθήκες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που περιορίζουν την επίδραση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες των εταιρειών του. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 300 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2020 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια, η οποία υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό χρέος με τα Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια, κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Αναφορικά με τον COVID-19, η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που επηρεάζονται εξαιτίας των προληπτικών μέτρων αποτροπής εξάπλωσης της νόσου στο βαθμό που αυτά οδηγούν σε επιβράδυνση της Ελληνικής οικονομίας και των οικονομιών των χωρών στις οποίες επεκτείνεται ο Όμιλος.

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η περαιτέρω επίδραση η οποία αναμφίβολα συναρτάται με τη χρονική διάρκεια που ενδεχομένως απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η σταδιακή επαναφορά σε συνθήκες κανονικότητας εντός των προσεχών τριμήνων, και οι αναληφθείσες πολιτικές, δημοσιονομικές και φορολογικές δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα θα εξομαλύνουν σε μεγάλο βαθμό τις μέχρι σήμερα αρνητικές επιπτώσεις.

Τέλος επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων του, των πελατών του και των προμηθευτών του.

 

 • Coral
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Related posts

  Premia: 14-23 Ιουλίου η δημόσια προσφορά της

  banksnews

  Κλουκίνας-Λάππας: Εκμίσθωση καταστήματος σε μεγάλη εταιρεία αθλητικών

  banksnews

  Πλαστικά Κρήτης: «Πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος €0,3652/μετοχή

  banksnews

  Depolas Investment Services: Επιτυχής μετεξέλιξη σε Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

  banksnews

  Η αγορά παραμένει ευερέθιστη στις κινήσεις των διεθνών μετοχικών δεικτών

  banksnews

  «Μετεκλογική χώνευση επιπέδων & τιμών» 

  banksnews

  Οι νέες 6 εισαγωγές εταιρειών στο Χρηματιστήριο

  banksnews

  Οι 28 εισηγμένες που διανέμουν μερίσματα και επιστρέφουν μετρητά στους μετόχους για το 2020

  banksnews

  Βιοτέρ: Αυξήθηκε στο 5,034% το ποσοστό του Christian Comair

  banksnews