Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπεγράφη το έργο GOV-ERP μεταξύ ΚτΠ και Uni Systems– PwC– Real Consulting

Η REAL CONSULTING ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 06/05/2022 υπεγράφη ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή «Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ», εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τους αναδόχους του έργου, την ένωση εταιρειών Uni Systems – PwC – Real Consulting η σύμβαση για το έργο «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (Gov-ERP)» ,συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000€ .

Το Gov-Erp αποτελεί το πρώτο έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και γίνεται ένα από τα πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που περνούν σε στάδιο υλοποίησης το οποίο θα αποτελέσει το νέο ψηφιακό εργαλείο για τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του ελληνικού Δημοσίου με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

Το έργο θα δίνει τη δυνατότητα:

-Καταγραφής όλων των ροών του δημοσίου χρήματος, σε όλα τα στάδια της δαπάνης

– Επίσπευσης των πληρωμών της Κεντρικής Διοίκησης

– Ορθής και άμεσης εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας

– Βελτίωσης των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού

– Σύγκλισης του Σχεδίου Λογαριασμών με το Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και συμβατότητας με άλλες διεθνείς οικονομικές ταξινομήσεις (ESA 2010, GFSM 2014)

Το GoV-ERP θα περιλαμβάνει:

1. Τη λειτουργία του νέου, αναβαθμισμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ).

2. Την ικανοποίηση των αναγκών του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ), όπως διαμορφώνεται μετά τη δημοσίευση του π.δ.54/2018. Το νέο σύστημα θα υποστηρίξει την εφαρμογή λογιστικής πλήρους δεδουλευμένης βάσης (accrual basis), σύμφωνα με το νέο λογιστικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (όπως τα IPSAS).

3. Τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών σταδίων εκτέλεσης της σύμβασης και προμηθειών. Επίσης, θα υποστηρίζεται η εισαγωγή, αποθήκευση και παρακολούθηση όλων των χρηματοοικονομικών παραστατικών που πρέπει να παρέχονται από τους συναλλασσόμενους (προμηθευτές, πάροχοι, εργολάβοι κ.λπ.) και θα ενημερώνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα υποσυστήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως αποθήκες, μητρώα παγίων, μητρώα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μητρώα εγγυήσεων, μητρώα χρηματοοικονομικών κινδύνων κ.λπ. H διαδικασία των προμηθειών θα υποστηρίζεται από σύστημα κωδικοποίησης/κατηγοριοποίησης των αγαθών και υπηρεσιών.

4. Την άμεση επικοινωνία, μέσω του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας» της ΓΓΠΣΔΔ, με όλα τα οριζόντια συστήματα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά τα TAXIS, e-ΠΔΕ, ΕΣΗΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.

5. Την κατάρτιση και εκτέλεση προϋπολογισμού επιδόσεων και της εισαγωγής της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού (green budgeting)

6. Την παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Το έργο υλοποιείται με τη μορφή συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Η Real Consulting με την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς δημοσίου στα αντικείμενα που κατέχει ισχυρή θέση και προστιθέμενη αξία εστιάζει όχι μόνο στη διατήρηση αλλά και στη βελτίωση της ισχυρής θέσης και του ιστορικού της ρόλου στο χώρο της πληροφορικής.

Related posts

Intracom Telecom: Επιτυχημένες δοκιμές για το WiBAS G5 από παρόχους 5G στο εξωτερικό

admin

«Συναλλαγή της χρονιάς» το Project Galaxy της Alpha Bank

admin

ΒΕΑ: Στα βιοτεχνικά επαγγέλματα, η λύση στην ανεργία

admin

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Η αγροτική παραγωγή στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης με τον υπουργό

admin

Τμηματικά η είσοδος των καταναλωτών στα ΕΛΤΑ

admin

Η Grecian Air Seaplanes ξεκινά πτήσεις με υδροπλάνα στην Ελλάδα

admin

Φουρλής: Ζημιές €5,7 εκατ. στο τρίμηνο

admin

Groupama Ασφαλιστική: Υπηρεσία ηλεκτρονικής υπογραφής για τους συνεργάτες της

admin

Στο χαρτοφυλάκιο της Inrakat, εταιρεία με άδειες 520 MW για ΑΠΕ

admin