Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΙΤΑΝ: Διπλασιασμός κερδοφορίας το α’ τρίμηνο του 2021

ΤΙΤΑΝ: Διπλασιασμός κερδοφορίας το α’ τρίμηνο του 2021

Κατά €31 εκ. βελτιώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το α’ τρίμηνο του 2021, φτάνοντας τα €15,3 εκ., έναντι ζημίας €15,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2020. Όπως επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η βελτίωση αυτή οφείλεται στα βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη, τα χαμηλότερα έξοδα χρηματοδότησης και τα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανασκόπηση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε €371 εκ., μειωμένος κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020 λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου και των νομισμάτων που συνδέονται με αυτό, ενώ κατά τα άλλα οι τάσεις των αγορών παρέμειναν αυξητικές. Σε τοπικά νομίσματα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%.

Η σταδιακή εξομάλυνση των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού, η λειτουργική ευελιξία του Ομίλου και η αναβολή των εργασιών συντήρησης στις ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν στα €56,1 εκ. έναντι €40,6 εκ. το 2020.

Σε συγκρίσιμη βάση, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) του πρώτου τριμήνου 2021 θα ήταν χαμηλότερα κατά $10 εκ. τα οποία αφορούν το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης που θα πραγματοποιηθεί φέτος το δεύτερο τρίμηνο.

kfmnjvgudif

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν σε €15,3 εκ., βελτιωμένα κατά €31 εκ., έναντι ζημίας €15,8 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία συμπεριελάμβανε €9εκ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging επιτοκίου σε δολάρια.

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά με τη ζήτηση στις ΗΠΑ να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, ιδίως τον μήνα Μάρτιο, τις τάσεις στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να διατηρούνται ισχυρές, τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά να παραμένουν θετικές και την αγορά της Ανατολικής Μεσογείου να σημειώνει σχετική βελτίωση.

Οι τάσεις των πωλήσεων ήταν θετικές σε όλα τα προϊόντα. Οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% χάρη στην υψηλότερη ζήτηση στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και 1% αντίστοιχα.

Ανασκόπηση Χρηματοοικονομικών

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στα €759 εκ., εμφανίζοντας αύξηση €74 εκ. σε σχέση με τα τέλη του 2020, αλλά μείωση €119 εκ. σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου 2020. Η προπληρωμή του υπολοίπου της οφειλής προς την IFC για την εξαγορά της μειοψηφικής συμμετοχής της στην Αίγυπτο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ύψους €40,8 εκ. αύξησε τα επίπεδα δανεισμού. Οι επενδυτικές δαπάνες, ανήλθαν σε €22 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι €21 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2020.

Στις 23 Μαρτίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,40 ανά μετοχή στους εγγεγραμμένους ως μετόχους της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2021 (ημέρα καταγραφής – record date). Η καταβολή ορίσθηκε για τις 2 Ιουλίου 2021. Στις 22 Απριλίου 2021 η TITAN Cement International S.A. προέβη στην αγορά 4.122.393 ιδίων μετοχών από την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Αυτή η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η TITAN Cement International S.A. προτίθεται να προβεί σε ακύρωση 4.122.393 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5% των μετοχών της TITAN Cement International S.A. Η διαδικασία ακύρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του δεύτερου τριμήνου 2021, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη βελγική νομοθεσία.

Επιδόσεις ESG

O Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσίευσε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020 και ανακοίνωσε τους στόχους ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) για το 2025 και μετά, που υπογραμμίζουν τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά -35% για το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, μειώνοντας τις εκπομπές σε 500 kg / τόνο τσιμεντοειδούς προϊόντος (Scope 1, net). Ο στόχος ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας στην Συμφωνία των Παρισίων COP21 και τον φιλόδοξο κλιματικό στόχο της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για σκυρόδεμα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Επιπλέον, κατά το πρώτο τρίμηνο ο Όμιλος ξεκίνησε την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 της εφοδιαστικής αλυσίδας (Scope 3) σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου.

Ανάμεσα στα κύρια επιτεύγματα του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 σχετικά με τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, η Separations Technology, θυγατρική του Ομίλου με έδρα τις ΗΠΑ, έθεσε σε λειτουργία την πρώτη βιομηχανική μονάδα στον κόσμο για ανάκτηση, ξήρανση και ηλεκτροστατικό διαχωρισμό ιπτάμενης τέφρας από χώρους παλαιών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την καινοτόμο διαδικασία, ένα απόβλητο μετατρέπεται σε υψηλής ποιότητας «πράσινα» προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο τσιμέντο, στο σκυρόδεμα και στην παραγωγή ενέργειας. Τα οφέλη που προκύπτουν περιλαμβάνουν το συνολικά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα καθώς και μια λύση για την αποκατάσταση περιοχών με αποθέσεις ιπτάμενης τέφρας.

Προοπτικές

Οι τάσεις στις αγορές μας, καθώς και οι εξελίξεις του πρώτου τριμήνου, επιβεβαιώνουν τα ευνοϊκά θεμελιώδη, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας κατά τη διάρκεια του 2021 αλλά και μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του 2021 θα επηρεασθούν αρνητικά από την αύξηση του κόστους ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών.

Το πλήθος των προς εκτέλεση έργων της TITAN America και η ανάπτυξη της οικονομίας στην Αμερική δείχνουν ότι η δραστηριότητα και η κερδοφορία θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Οι υπόλοιπες αγορές μας καταγράφουν επίσης θετικές τάσεις και βελτιωμένες προοπτικές. Καθώς οι υγειονομικές συνθήκες βελτιώνονται σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται με ταχύτερους ρυθμούς, οι οικονομίες ανοίγουν εκ νέου και το κλίμα εμπιστοσύνης αποκαθίσταται, διατηρούμε τις θετικές εκτιμήσεις που διατυπώσαμε στα αποτελέσματα έτους 2020.

 • Τιτάν
 • πρώτο τρίμηνο
 • Ζημιές
 • EBITDA

  Related posts

  Στο 66,1% η συμμετοχή ξένων επενδυτών τον Νοέμβριο στο χρηματιστήριο

  banksnews

  Πλαίσιο: Η στρατηγική που έφερε αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2020!

  banksnews

  Βαρίδι για τις ευρωαγορές η προειδοποίηση της Apple

  banksnews

  Χαμηλότερα οι ευρωαγορές μετά το χθεσινό ράλι

  banksnews

  Καζίνο Ελληνικού: Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή της Hard Rock

  banksnews

  Lamda Development: Προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου €320 εκατ.

  banksnews

  Ζητείται αντίδραση άμυνας και «επιβίωσης» στο Χρηματιστήριο

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Θα συνεχιστούν οι ταλαντώσεις

  banksnews

  Χρηματιστήριο: Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

  banksnews