Image default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 15,3% μειώθηκαν τα ΝPEs της Eurobank

Το Α΄ εξάμηνο 2020 για την

Eurobank

σηματοδοτήθηκε από την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPEs στο 15,3%,

το χαμηλότερο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ενίσχυσης της οργανικής κερδοφορίας και στήριξης των πελατών στις νέες συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί μετά την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 από τις αρχές του έτους.

Βασική προτεραιότητα της Eurobank στην τρέχουσα συγκυρία είναι η στήριξη των πελατών μέσα από την παροχή προγραμμάτων αναστολής οφειλών (payment moratoria) και νέων χρηματοδοτήσεων. Ειδικότερα, κατά το Α΄ εξάμηνο 2020 το σύνολο των ενήμερων πελατών υπό καθεστώς αναστολής δόσεων ανερχόταν σε €5δισ. στην Ελλάδα και €2,3δισ. στο εξωτερικό, ενώ οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν αύξηση κατά €1,3δισ. συνολικά σε σχέση με το τέλος του 2019. Τα υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε €38,1δισ. στο τέλος Ιουνίου ή €40,6δισ. pro-forma για την αναγνώριση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo.

– Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 0,4δισ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2020, ενώ ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 81,6%, από 86,5% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. – Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε 8,0δισ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο 2020 μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III.Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 176εκ. ευρώ το Α΄ εξάμηνο 2020, από €97εκ. ένα χρόνο πριν. – Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €689εκ. το Α΄ εξάμηνο 2020. Αύξηση σημειώθηκε και σε τριμηνιαία βάση κατά 2,9% σε €349εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 19 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ εξαμήνου 2019 σε 2,09%. – Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €180εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας.
Σε επίπεδο τριμήνου μειώθηκαν κατά 4,9% λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και το lockdown από τα τέλη του Α΄ τριμήνου 2020.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2020

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση σε 869εκ. ευρω και 1,3% σε τριμηνιαία βάση σε 437εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,6% το Ά εξάμηνο 2020 σε 935εκ. ευρώ και κατά 15,2% το Β΄ τρίμηνο 2020 έναντι του Α΄ τριμήνου σε 501εκ. ευρώ

Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 4,7% στην Ελλάδα και 0,8% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε 434εκ ευρώ συνολικά το Α΄ εξάμηνο 2020. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε ετήσια βάση σε 46,4% το Α΄ εξάμηνο 2020, από 48,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.


Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση σε 435εκ. ευρω

και κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση σε 224εκ. ευρώ.Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,7% σε 501εκ. το Α΄ εξάμηνο 2020 και κατά 34,1% το Β΄ τρίμηνο 2020 σε 287εκ. ευρώ

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν σε 271εκ. το Α΄ εξάμηνο και αντιστοιχούσαν σε 144 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.


Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 610 μονάδες βάσης

σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 60,6% λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Cairo.

Ο δείκτης των NPEs, μετά το Cairo, μειώθηκε σε 15,3%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός κατά €77εκ. το Β΄ τρίμηνο 2020.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €82εκ. το Α΄ εξάμηνο 2020, έναντι €99εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν κατά 7,1% σε €122εκ. λόγω αύξησης των λειτουργικών δαπανών κατά 12,2%.


4 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Εurobank Φωκίων Καραβίας με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελσμάτων δήλωσε:

«Η πανδημία συνεχίζει να καθορίζει το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως. H εγχώρια οικονομική ανάπτυξη συναρτάται με τις εξελίξεις του Covid-19 και η πιθανότητα ενός μεγαλύτερου αρνητικού αντικτύπου εμφανίζεται αυξημένη.Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εστιάζουμε εξ ολοκλήρου στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη στήριξη των πελατών μας, νοικοκυριών και ιδίως των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τη δύσκολη συγκυρία. Παρέχουμε προγράμματα αναστολής πληρωμών και προσφέρουμε ρευστότητα για την κάλυψη της ζήτησης νέων χρηματοδοτήσεων που οφείλεται στην πανδημία. Οι χορηγήσεις ενήμερων επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συμμετέχουμε πλήρως στις κρατικές πρωτοβουλίες, όπως το TΕΠΙΧ II και το Πρόγραμμα Εγγυήσεων, και αναμένουμε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια, μετά από τυχόν αποπληρωμές, θα αυξηθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του έτους.Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με την doValue για την FPS και την τιτλοποίηση Cairo, μειώνοντας το ποσοστό των NPEs στο 15% και αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον ισχυρότερο δείκτη κάλυψης των NPEs, άνω του 60%. Ενισχύσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση περισσότερο από εκατό μονάδες βάσης και ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5%.Παρά τις αυξημένες προβλέψεις σε σχέση με το πλάνο πριν την εκδήλωση της πανδημίας, η Eurobank αποδεικνύεται ανθεκτική στις νέες προκλήσεις. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους με σταθερά τα επιτοκιακά έσοδα και σημαντική συνεισφορά των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων μας ήταν και πάλι ουσιαστική. Η παρουσία μας στο εξωτερικό αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.Έχοντας αναπτύξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και αντιμετωπίσει επιτυχώς το ζήτημα των NPEs, με ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια και με σχέδιο για την επέκταση των εργασιών, η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες με την επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης.»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο banksnews-.gr

Related posts

Χατζηδάκης: Γιατί διευκολύναμε την επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική

banksnews

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο όριο η Αθήνα – Κέρδη 0,02%

banksnews

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 17% η ανεργία τον Ιούνιο

banksnews

Εφορία: Ποιοι κινδυνεύουν φέτος πιο πολύ από τα τεκμήρια και τι πρέπει να προσέξουν

banksnews

Ελληνο-σαουδαραβικό Forum: Έπεσαν οι υπογραφές για 16 επιχειρηματικές συμφωνίες

banksnews

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Πώς θα γίνει η αποκατάσταση των παραχωρησιούχων λόγω πανδημίας

banksnews

Ελλάδα που… τρως τα supercars σου

banksnews

Πετρέλαιο: Ελπίδες για αποκλιμάκωση στις τιμές – Καθησυχάζει η αγορά για τη βενζίνη

banksnews

Αρ. Παντελιάδης (ΜΕΤΡΟ): «Ο κύκλος των ανατιμήσεων δεν έχει κορυφωθεί ακόμα»

banksnews