Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μυτιληναίος την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22 α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2020. 2

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

5. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

9. Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.

10.Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της – Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

11. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

12. Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

13. Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

14. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι: (α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο ( 30)2106877436 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα και δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων.

(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Related posts

Ο «χάρτης» των startup στην Ελλάδα και οι προοπτικές

banksnews

ΣΕΒ Innovation Ready: Τεχνολογίες αιχμής από 10+1 νεοφυείς επιχειρήσεις

banksnews

ΤΑΙΠΕΔ: Οι λίστες των τελικών υποψήφιων μνηστήρων για λιμάνια και ΛΑΡΚΟ

banksnews

Πολλές δουλειές για… όλους στην πληροφορική

banksnews

Αποεπενδύει η Varde Partners από τα malls της Lamda Development

banksnews

Νέο εστιατόριο McDonald’s με Drive Thru στο Ίλιον

banksnews

Νέα προσφορά της Mytilineos στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών

banksnews

Μπήτρος: Κινητικότητα για τη διευθέτηση των δανείων

banksnews

Cosmote: Ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

banksnews