Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιοι δικαιούνται €5.000 και ποιοι €1.500 ευρώ για να στήσουν e-shop

Επιχορήγηση έως 5.000 ευρώ, αν η αίτηση προβλέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και, έως 1.500 ευρώ, εφόσον αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενου e-shop, μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που θα ενταχθούν στη δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό».

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο  Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) αρχίσει σήμερα, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στη μία το μεσημέρι και η προθεσμία θα παραμείνει ανοικτή έως και τις τρεις το μεσημέρι της 24ης  Μαρτίου.

Η προκήρυξη του προγράμματος με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά «επιβλήθηκε» από τις συνθήκες που προκάλεσε και προκαλεί η πανδημία, καθώς «ήρθε στην επιφάνεια» η μεγάλη υστέρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ υπάρχει η πολιτική βούληση, αν τα αιτήματα επιχορήγησης υπερβούν το ποσό των 80 εκατ. ευρώ να διατεθούν επιπλέον κονδύλια.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα χρηματοδότησης, έχουν  οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι  επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Δηλαδή σήμερα  22 Φεβρουαρίου.

Οι προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • να έχουν το Λιανεμπόριο  (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
  • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

  • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο  προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
  • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Οι εξαιρέσεις

Επισημαίνεται, ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Το ύψος της ενίσχυσης

Όπως προβλέπει το πρόγραμμα, σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 ευρώ.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, εντάσσονται σε δύο  ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

Στην κατηγορία αυτή επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό

1.Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop.

2. Ανάπτυξη ή και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

Related posts

Γ. Περιστέρης: Ετοιμος για επενδύσεις 1 δισ. ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα

banksnews

Επιστροφή στον τζίρο του 2019 και νέο εργοστάσιο από τη Select

banksnews

Αναβολή στις φοροπροθεσμίες ζητά το 77% των ελληνικών εταιριών

banksnews

Θυγατρική στην Ελλάδα ιδρύει η Swixx Biopharma

banksnews

MIG: Ενδιαφέρον από Emma Capital για Vivartia

banksnews

ΔΕΔΔΗΕ: Πιστοποίηση του συστήματος ασφάλειας δεδομένων

banksnews

Ανδρομέδα: Στις 3 Μαίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

banksnews

Χορηγός στο 6ο φεστιβάλ Δωδώνης η Τράπεζα Ηπείρου

banksnews

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους οφειλέτες από την doValue

banksnews