Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ποια μέτρα έλαβαν οι εισηγμένες απέναντι στην πανδημία

Ποια μέτρα έλαβαν οι εισηγμένες απέναντι στην πανδημία

Σχέδια έκτακτης ανάγκης έλαβαν στο σύνολό τους οι εισηγμένες για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των λειτουργιών τους καθώς την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών τους λόγω της πανδημίας. Ήδη οι πρώτες εισηγμένες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα 9μηνου 2021 αναφέρονται στα μέτρα που έλαβαν, μετά και την υποχρέωση που έχουν να ενημερώσουν τους μετόχους τους με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά τα μέτρα που έλαβαν οι εισηγμένες Motor Oil, Briq Properties, Premia και Πλαστικά Θράκης έχουν ως εξής:

Motor Oil

Αναφορικά με το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 στις αρχές του 2020 η Διοίκηση της Εταιρίας και του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς και αξιολογεί προσεκτικά την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της

στις δραστηριότητες του Ομίλου αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν κατά το δυνατόν την επίδραση των επιπτώσεων της.

Επίσης κατά το 2020 και έως σήμερα, η Εταιρία καθώς και όλες οι σημαντικές θυγατρικές του Ομίλου στην Ελλάδα αξιοποιούν τις νέες δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές και κανονισμούς της πολιτείας περί μη καταβολής προκαταβολής φόρου κλπ., εξασφαλίζοντας έτσι περαιτέρω ρευστότητα. Επίσης, οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που μισθώνουν πρατήρια, εφάρμοσαν την σχετική τροποποίηση περί μειώσεων ενοικίων λόγω COVID-19.

Σημειώνεται επίσης πως από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του ιού στη χώρα, ο Όμιλος ανέπτυξε σχέδια έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των ζωτικής σημασίας λειτουργιών του καθώς την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του. Με βάση τα παραπάνω, ο Όμιλος έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων του για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Συγκεκριμένα: – Θεσπίσθηκαν νέες διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το προσωπικό, ιδίως με στόχο την

ελαχιστοποίηση της άμεσης επαφής, ενώ εκτελείται καθημερινά θερμομέτρηση και έλεγχος χρήσης μασκών σε όλο προσωπικό των εγκαταστάσεων και των λοιπών εργασιακών χώρων. – Στα πλαίσια της τηλεργασίας και όπου είναι δυνατόν, οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα και προτρέπονται να εργαστούν εξ αποστάσεως με τη υποστήριξη των ανάλογων πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμών και τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και λογισμικού. Ταυτόχρονα εφαρμόστηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για της διασφάλιση της διαθεσιμότητας του βασικού προσωπικού των Εταιριών του Ομίλου. – Εκδόθηκαν οδηγίες και εφαρμόσθηκαν διαδικασίες για τον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και τη συμμετοχή σε επαγγελματικές συναντήσεις και προωθήθηκε η χρήση μέσων όπως τηλέφωνα, τηλεδιασκέψεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία και επικοινωνία. – Οι εργαζόμενοι εξοπλίζονται υποχρεωτικά καθημερινά με μέσα προστασίας (προστατευτικές μάσκες) καθώς και απολυμαντικά. – Εφαρμόζονται διαδικασίες υγιεινής και τακτικής απολύμανσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους.- Εκτελούνται τεστ ανίχνευσης του ιού για όλους τους εργαζομένους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Όμιλος προσαρμόζει τις ανωτέρω διαδικασίες σε συνεχή βάση παρακολουθώντας τη μεταβαλλόμενη επιδημιολογική κατάσταση και τις αντίστοιχες κρατικές οδηγίες και κανονισμούς.

Briq Properties

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ξεκίνησε να επηρεάζει τον Όμιλο από τα μέσα Μαρτίου 2020, οπότε και ελήφθησαν τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέτρα οι πληττόμενες επιχειρήσεις απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττονται. Οι μειώσεις αυτές αφορούσαν σχεδόν το σύνολο των μισθωτών του Ομίλου για τους μήνες από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2021. Επιπλέον των ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις απαλλάσσονταν από την καταβολή του 100% του μισθώματος για τους μήνες από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2021, ενώ ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται από το κράτος για το 60% της απώλειας.

Η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου από ενοίκια για τους πρώτους εννέα μήνες του 2021 λόγω της πανδημίας Covid19 ανήλθε σε € 951 χιλ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 18% επί των αναμενόμενων εσόδων από ενοίκια της περιόδου, ενώ για την αντίστοιχή περσινή περίοδο η μείωση ανήλθε σε € 509 χιλ. Η Εταιρεία εκτιμά ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας φαίνεται να υποχωρούν σταδιακά το 2021 και δεν θα υπάρχουν περαιτέρω μετρά για την μείωση των ενοικίων.  Τα μέτρα που λαμβάνει ο Όμιλος Ο Όμιλος με στόχο να μετριάσει την επίπτωση της απώλειας του εισοδήματός της από ενοίκια λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 αξιοποίησε τα όποια μέτρα στήριξης προσέφερε η κυβέρνηση στις πληττόμενες επιχειρήσεις και επανεξετάζει την επενδυτική στρατηγική του με βάση τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά ακινήτων. επίσης κατά το εννεάμηνο του 2021 ο Όμιλος έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την αδιάκοπη λειτουργία και την ασφάλεια των εργαζομένων του και των οικογενειών τους όπως:  Υιοθέτηση έγκαιρου και επιτυχούς νέου μοντέλου εργασίας εξ αποστάσεως (τηλεργασία) όπου αυτό είναι εφικτό, απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.  Συνεχή ενημέρωση του συνόλου των εργαζόμενων και συνεχής υγειονομική υποστήριξη (εξετάσεις COVID-19).

 Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους εργασιακούς χώρους, διάθεση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

PREMIA

Ειδικότερα ως προς την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στον Όμιλο αναφέρεται ότι: 

– Οι αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου δεν υπόκεινται στο σχολιασμό περί εκτιμητικής αβεβαιότητας «subject to material valuation uncertainty» κατά την ημερομηνία εκτίμησης (30.06.2021) εκτός ενός ακινήτου που ανήκει στον κλάδο των εμπορικών (big-boxes) ακινήτων. 

– Τα έσοδα από μισθώματα δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής σημαντικά από τις πρόσφατες εξελίξεις με την πανδημία κορωνοϊου και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Σχετικά σημειώνεται ότι ορισμένοι εκ των μισθωτών κατέβαλαν το μίσθωμα μειωμένο κατά 40% για τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο 2021, βάσει σχετικού μέτρου που έχει ληφθεί στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Η μείωση αυτή αντιπροσωπεύει απώλεια εσόδων ποσού περίπου €232 χιλ. για τα ακίνητα που κατείχε η Εταιρεία την 30.09.2021, η οποία δεν αξιολογείται ως σημαντική για τον Όμιλο. Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται διαρκώς καθιστώντας οποιασδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με την μελλοντική επίδραση στα έσοδα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δυσχερείς

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Η εισηγμένη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης αναφέρει τη δημιουργία επιμέρους ομάδων διαχείρισης κρίσης με τη συμμετοχή των Διοικήσεων των θυγατρικών εταιρειών και του Ομίλου, των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας.  Επίσης ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τον κορονοϊό, τον τρόπο μετάδοσης, τη μετάδοση των νέων μεταλλάξεων, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας και παροχή συστάσεων και οδηγιών ατομικής υγιεινής, σύμφωνα με τις κατά τόπους οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας στο προσωπικό (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια).  Διενέργεια απολυμάνσεων στους χώρους της Εταιρείας σε τακτική βάση.  Διεξαγωγή Covid tests στο προσωπικό, κατά περίπτωση.  Εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας για τους υπαλλήλους γραφείου, στο μέτρο του εφικτού.  Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με άμεση απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις, χωρίς επίδραση στις αποδοχές τους.  Δημιουργία συγκεκριμένων διαδικασιών και πρωτοκόλλων για όλους τους επισκέπτες στις εγκαταστάσεις των Εταιρειών (μεταφορείς, εργολάβοι, τεχνικοί, κλπ.).  Διεξαγωγή συναντήσεων των εργαζομένων όλων των Εταιρειών καθώς και της Διοίκησης του Ομίλου και διενέργεια συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του,χωρίς φυσική παρουσία με χρήση ηλεκτρονικών ή οπτικοακουστικών μέσων (πχ. τηλεδιάσκεψη).  Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.  Διαρκής παρακολούθηση της ρευστότητας και του συναλλακτικού κύκλου των εταιρειών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται ανωτέρω εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε απόλυτο βαθμό και κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Έκθεσης

 • πανδημία
 • εισηγμένες
 • μέτρα

  Related posts

  Ιntralot: Συμφωνία με Evolution Gaming για λύσεις Live Casino

  banksnews

  Ομόλογο Alpha Bank: Η γεωγραφία των επενδυτών- Ψάλτης: Πήραμε ψήφο εμπιστοσύνης

  banksnews

  Με τι ποσοστά ελέγχουν τις εισηγμένες υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης οι βασικοί μέτοχοι

  banksnews

  Αδύναμη αντίδραση – Ασθενής αγορά – Αβέβαιο μέλλον

  banksnews

  Revoil: Τροποποίηση αποπληρωμής και λήξης του ομολογιακού δανείου

  banksnews

  ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου €0,07 ανά μετοχή

  banksnews

  ElvalHalcor: «Πράσινο» φως στην έκδοση ομολογιακού έως €250 εκατ.

  banksnews

  Η πρώτη αντίδραση του Αυγούστου στο Χ.Α. και η συνέχεια

  banksnews

  Ποιες είναι οι 2 εισηγμένες που διαγράφονται από το Χρηματιστήριο

  banksnews