Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κερδοφορίας κατά 28,62% το 2020

Πλαστικά Κρήτης: Αύξηση κερδοφορίας κατά 28,62% το 2020

Κατά 28,62% αυξήθηκαν το 2020 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου «Πλαστικά Κρήτης», τα οποία διαμορφώθηκαν 49,3 εκατ. ευρώ φέτος, από 38,4 εκατ. ευρώ το 2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εισηγμένης για το 2020:

– Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας αυξήθηκε κατά 9,5% (από 144,5 σε 158,2 εκ. €) ενώ του Ομίλου κατά 5,5% (από 288,8 σε 304,6 εκ. €).

– Τα κέρδη της μητρικής Εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) αυξήθηκαν κατά 29,8% (από 28,9 σε 37,5 εκατ. €) ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 26,5% (από 55,7 σε 70,5 εκατ. €) .

– Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής αυξήθηκαν κατά 32% (από 27,9 σε 36,8 εκ. €) ενώ του Ομίλου κατά 23,2% (από 48,2 σε 59,4 εκ. €).

– Όσον αφορά τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 39,6% (από 23,5 εκ. € σε 32,8 εκ. €) ενώ του Ομίλου κατά 28,62% (από 38,4 σε 49,3 εκ. €).

Προοπτικές για το 2021

Οι προοπτικές για το 2021 είναι θετικές παρά τη συνεχιζόμενη επίπτωση της πανδημίας στη διεθνή οικονομία.

Οι κύριοι τομείς στους οποίους απευθύνονται τα προϊόντα της Εταιρείας μας, οι αγροτικές καλλιέργειες και η βιομηχανία πλαστικών, δεν έχουν πληγεί σημαντικά και ως εκ τούτου η ζήτηση για τα προϊόντα μας είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Τα εργοστάσια του Ομίλου συνεχίζουν αδιάλειπτα τη λειτουργία τους λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης και υγιεινής για την προστασία των εργαζομένων.

Από τις αρχές του έτους υπάρχει μια έλλειψη πρώτων υλών που προκαλεί την εκτόξευση των τιμών τους, οι οποίες έχουν ήδη αυξηθεί έως και 100% σε σχέση με την ίδια περίοδο της περσυνής χρονιάς κι έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η Εταιρεία, με την κατάλληλη πολιτική αποθεματοποίησης και αγορών, έχει εξασφαλίσει επάρκεια πρώτων υλών, ενώ παράλληλα προσπαθεί να περνάει στις τιμές πώλησης των προϊόντων το αυξημένο κόστος ώστε να διατηρήσει το μικτό κέρδος.

Λόγω του ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος ,της αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας και των συνθηκών στην αγορά πρώτων υλών, δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να δοθεί κάποια έγκυρη πρόβλεψη για τα αποτελέσματα του έτους.

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

Διακύμανση τιμών πρώτων υλών

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι παράγωγα του πετρελαίου και ως εκ τούτου η τιμή τους επηρεάζεται από την εξέλιξη της τιμής του. Σε περιόδους αύξησης των τιμών, ο Όμιλος αντιμετωπίζει μέρος της διακύμανσης με ανάλογη μεταβολή στην τιμή πώλησης του τελικού προϊόντος.

Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας του Ομίλου σε περίπτωση που ένας πελάτης δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η Εταιρεία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ και στην COFACE μέρος των πιστώσεών της προς πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ διατηρεί σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου των πιστώσεων για περιορισμό του κινδύνου.

Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο, αφού σημαντικό μέρος των ενοποιημένων πωλήσεων είναι σε δολάρια ΗΠΑ, λέι Ρουμανίας, ζλότι Πολωνίας, λίρα Τουρκίας, ρενμινμπί Κίνας και ρούβλι Ρωσίας, των οποίων οι ισοτιμίες με το ευρώ μεταβάλλονται. Όταν αυτό κρίνεται συμφέρον και κατά περίπτωση, η Εταιρεία προβαίνει σε χρήση αντισταθμιστικών μέσων όπως η σύναψη δανείων στο αντίστοιχο νόμισμα ή η προαγορά / προπώληση συναλλάγματος.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία και ο Όμιλος να μη δύνανται να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις, όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.

Δεδομένης της άριστης χρηματοοικονομικής κατάστασης και της κερδοφορίας της Εταιρείας και του Ομίλου, η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος στο προβλεπτό μέλλον.

Κίνδυνος επιτοκίων

Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τυχόν ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, καθώς ο Όμιλος θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού.

Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. Επομένως, οι αποφάσεις για τη διάρκεια καθώς και τη σχέση μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου κόστους ενός νέου δανείου, λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.

Εγγυήσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία παρέχει εγγυήσεις σε τραπεζικά ιδρύματα και προμηθευτές για τη χρηματοδότηση ή την παροχή πιστώσεων για την αγορά πρώτων υλών από θυγατρικές της Εταιρείες.

 • Πλαστικά Κρήτης
 • ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
 • προοπτικές
 • οικονομική έκθεση
 • κίνδυνοι
 • αβεβαιότητες

  Related posts

  Κρι-Κρι: Ρίσκα που φέρνει η πανδημία στον κλάδο της γαλακτοκομίας

  banksnews

  Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Alpha Αστικά Ακίνητα

  banksnews

  Αφορμή ο κοροναϊός για το sell off στο ελληνικό χρηματιστήριο

  banksnews

  Euroxx: Τιμή-στόχος τα 2,2 ευρώ για τη μετοχή της Πειραιώς

  banksnews

  Entersoft: «Πράσινο φως» στο stock split 1:6

  banksnews

  Ακρίτας: Σχέδια για την ανάκαμψη

  banksnews

  Οι 5 εισηγμένες που ετοιμάζουν εταιρικά ομόλογα μέσα στον Ιούνιο για την άντληση 1,35 δισ. ευρώ

  banksnews

  Αρνητικά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Fed

  banksnews

  Ομόλογο Alpha Bank: Η γεωγραφία των επενδυτών- Ψάλτης: Πήραμε ψήφο εμπιστοσύνης

  banksnews