Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Τη διανομή μερίσματος €0,02/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Πλαίσιο ανακοινώνει ότι την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 19.184.557 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 86,90% επί συνόλου 22.075.665 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της 31ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την διάθεση των αποτελεσμάτων της 31ης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 441.513,30 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Στο 3ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 31ης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, κατόπιν σχετικής προτάσεως-εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 173) και ειδικότερα της κας. Ολυμπίας Γ. Μπαρζού (ΑΜ ΣΟΕΛ 21371) ως Τακτικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού και της κας. Μαρίας Α. Λυμπέρη (ΑΜ ΣΟΕΛ 52761) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), οι οποίες θα προβούν παράλληλα και στην έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει την σχετική έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Στο 5ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), αφετέρου δε προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και οι οποίες συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών, ενώ παρείχε την άδεια για την προκαταβολή των ως άνω αμοιβών μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στο 6ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά αναφορικά με την Έκθεση Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι με θητεία μέχρι την 25η Ιουνίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1) Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου

2) Κωνσταντίνος Γεράρδος του Γεωργίου

3) Γεώργιος Λιάσκας του Χαριλάου

4) Αντιόπη-Άννα Μαύρου του Ιωάννη

5) Φίλιππος Καραγκούνης του Αναστασίου και

6) Ηλίας Κλης του Γεωργίου

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, τους κ.κ. Φίλιππο Καραγκούνη και Ηλία Κλη, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Στο 8ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Περαιτέρω, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Γενική Συνέλευση παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Τέλος, αποφασίσθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να ορισθεί από τα μέλη αυτής.

Στο 9ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παροχή εγκρίσεως-αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Στο 10ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία της Εταιρείας και έλαβε χώρα σύντομη σχετική παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό.

Related posts

Εργα ύψους 1 εκατ. ευρώ από ΤΑΡ στις αγροτικές κοινότητες του Εβρου

banksnews

Aegean: Στις 11/9 το record date για τους τόκους του ομολόγου

banksnews

Eurolife: Στήριξη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης το 2020

banksnews

Από 14 Σεπτεμβρίου η επιστροφή κεφαλαίου της Παπουτσάνης

banksnews

Νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στον ΑΔΜΗΕ

banksnews

TΡΑΙΝΟΣΕ: Ξανά δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 18 Μαΐου

banksnews

H Entersoft εξαγόρασε την Optimum

banksnews

Elval: Πιστοποίηση ASI Performance Standard για τη μονάδα στα Οινόφυτα

banksnews

ΑΔΜΗΕ: Νέο φρένο στο έργο υπερυψηλής τάσης στην Πελοπόννησο

banksnews