Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Πλαίσιο: Αίτημα Γεράρδου για εξαγορά του συνόλου των μετοχών-Το τίμημα

Πλαίσιο: Αίτημα Γεράρδου για εξαγορά του συνόλου των μετοχών-Το τίμημα

Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο Computers, Γιώργος Γεράρδος, για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας έναντι προσφερόμενου τιμήματος € 4,58 τοις μετρητοίς ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται στην εταιρική ανακοίνωση:

 1. Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει (ο «Νόμος»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (η «Εταιρεία»), μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 15.03.2023 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,33 εκάστης, (οι «Μετοχές») τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως κατωτέρω ορίζονται), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, όπως ισχύει (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 08.02.2023 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

 1. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων (η «Δημόσια Πρόταση») και σε συνέχεια των αποκτήσεων Μετοχών στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα και με τις καταστάσεις υπολοίπων λογαριασμών του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων που ελήφθησαν από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) με ημερομηνία 14.03.2023, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατείχαν συνολικά 21.630.791 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 97,98% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
 2. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων με το έγγραφο αίτημά του προς την Ε.Κ. αιτείται την έγκριση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 444.874 μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 2,02% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το Προσφερόμενο Τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι € 4,58 ανά μετοχή. Επισημαίνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της μεταβίβασης), ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά Μετοχών, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στην Ενότητα 1.14 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 8 η Φεβρουαρίου 2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.
 4. Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ’ αριθ. 1/644/22.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.
 • Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
 • γιώργος Γεράρδος
 • ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
 • squeeze out

  Related posts

  Πειραιώς: €0,1668/μετοχή η τιμή της Δημόσιας Πρότασης για MIG

  admin

  Galaxy Cosmos Mezz: Στο 10,05% το ποσοστό της Schooner Capital

  admin

  Οι πέντε άξονες της νέας στρατηγικής της ΕΧΑΕ

  admin

  Ελλάκτωρ: ΕΓΣ στις 29/11 για την απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ

  admin

  CPLP: Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ-Στις 24 Οκτωβρίου η καταβολή τόκων

  admin

  Noval- «Πράσινο» ομολογιακό: Λήξη δεύτερης περιόδου εκτοκισμού-Καταβολή τόκων στις 6/12

  admin

  ΕΛΙΝΟΙΛ: Εκπνέει η προθεσμία για το μέρισμα χρήσης 2016

  admin

  Χρηματιστήριο: Δυσοίωνες προοπτικές για το ξεκίνημα των δεικτών στις αγορές

  admin

  ΛΑΜΨΑ: Σύσταση θυγατρικής για τη μίσθωση του «Elatos Resort»

  admin