Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Μπήτρος: Καλύπτει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε αναφορικά με την κάλυψη από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της -ομοειδούς δραστηριότητας της τελευταίας- εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. («ΣΙΔΜΑ») με εισφορά σε είδος, ήτοι με εισφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ που αφορούν στη δραστηριότητα της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων.

Η Συναλλαγή αποτελεί τμήμα της συμφωνίας για τη λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των δύο εταιρειών, η οποία συνήφθη μεταξύ των προαναφερθεισών εταιρειών, των βασικών τους μετόχων και των πιστωτριών τους Τραπεζών με το από 08/05/2019 Μνημόνιο Συμφωνίας Πλαισίου (MoU), το οποίο τροποποιήθηκε με το από 15/04/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Η Εταιρεία είχε δεόντως ενημερώσει το επενδυτικό κοινό τόσο για την υπογραφή του MoU όσο και για την τροποποίησή του.

Πραγματοποιώντας το πρώτο τυπικό βήμα για την υλοποίηση της Συναλλαγής, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣIΔΜΑ την 25η Μαΐου 2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.584.000,60€, δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης, οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 25% του συνόλου των μετοχών της ΣIΔΜΑ μετά την αύξηση, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της ΣIΔΜΑ, με εισφορά σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΣIΔΜΑ ακολούθησε έγκριση της προκύπτουσας από τη Συναλλαγή συγκέντρωσης από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η Συναλλαγή, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, θα καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣIΔΜΑ εισφέροντας στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, η καθαρή θέση των οποίων την 31.08.2020 ανέρχεται σε € 8.005.571,80, σύμφωνα με την από 22/09/2020 λογιστική κατάσταση της ελεγκτικής εταιρίας “Grant Thornton”.

Θα ακολουθήσει η αναδιάρθρωση/αναχρηματοδότηση του συνολικού δανεισμού των δύο εταιρειών (ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και ΣIΔΜΑ) κατά τους όρους του προαναφερθέντος MoU.

Η υλοποίηση της Συναλλαγής και της ευρύτερης συμφωνίας, στην οποία η Συναλλαγή εντάσσεται, αναμένεται να έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις στην Εταιρεία:

Μειώνεται σημαντικά ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, λόγω της εισφοράς στη ΣIΔΜΑ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της δραστηριότητας με το μεγαλύτερο ιστορικά κύκλο εργασιών (για λεπτομερέστερη ενημέρωση επί της μεταβολής των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας που επιφέρει η Συναλλαγή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019, στις οποίες παρουσιάζονται διακριτά τα μεγέθη των συνεχιζομένων και των διακοπτομένων δραστηριοτήτων).

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ (κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας) αποκτά συμμετοχή 25% σε μια εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία (ΣIΔΜΑ), ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της οποίας, μετά την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, θα προσεγγίζει τα €150 εκ.

Η εταιρεία αυτή, η οποία θα μετονομαστεί σε ΣIΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά της κατεργασίας και εμπορίας προϊόντων χάλυβα, διαθέτει παρουσία μέσω θυγατρικών εταιρειών στις αντίστοιχες αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής και την Κύπρο. Πρέπει, τέλος, να επισημανθεί ότι, μετά τη Συναλλαγή και την επακόλουθη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, η ΣIΔΜΑ θα έχει σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση και επαρκή χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, η οποία θα της επιτρέψει να εκμεταλλευθεί πλήρως την αναμενόμενη επιτάχυνση της κατασκευαστικής και επενδυτικής δραστηριότητας που θα τροφοδοτήσουν οι χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

Η υλοποίηση της συμφωνημένης αναδιάρθρωσης του δανεισμού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ θα έχει ως αποτέλεσμα την χρηματοοικονομική της εξυγίανση και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Related posts

Euromedica: Τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης

banksnews

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών για Dionic και ΒΙΟΤΕΡ

banksnews

Ποια εισηγμένη διαγράφεται μέσα στον Απρίλιο

banksnews

Επανήλθαν οι επενδυτές στις ευρωαγορές

banksnews

Η αύξηση του κόστους χρήματος «φρενάρει» την έκδοση εταιρικών ομολόγων

banksnews

Οι εισηγμένες που βρίσκονται στα ραντάρ των BIG3

banksnews

Ο πληθωρισμός απειλεί τις αγορές!

banksnews

Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Νέος Πρόεδρος ο Γεώργιος Μεντζελόπουλος

banksnews

Η αδύναμη μεταποίηση ρίχνει τις ευρωαγορές

banksnews