Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Η νέα Alpha Bank μετά το deal με DK για Cepal – Galaxy

Ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση οριστικής αντιμετώπισης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) έκανε η Alpha Bank υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kemper (DK) για την πώληση της Cepal και «φέτας» τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy.

Με βάση τους ανακοινωθέντες όρους της συμφωνίας, η DK θα αγοράσει το 80% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal καθώς και το 51% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy. Το τίμημα δεν ανακοινώθηκε, σύμφωνα όμως με πληροφορίες κινείται για τις δύο συναλλαγές στην περιοχή των 290 με 300 εκατ. ευρώ.

Η αγορά του 51% των mezzanine και junior notes από την DK μαζί με την εν συνεχεία δωρεάν απόδοση του 44% των ομολογιών των δύο παραπάνω τάξεων στους μετόχους της εταιρείας Συμμετοχών, η οποία θα προκύψει από τον εταιρικό μετασχηματισμό της Alpha (hive down) θα επιτρέψει στην τράπεζα να αποαναγνωρίσει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, που τιτλοποιήθηκαν με την κωδική ονομασία Galaxy.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση NPEs στην Ευρώπη, που εξυγιαίνει, αισθητά, τον ισολογισμό της Αlpha Bank. Μετά την από-αναγνώριση των παραπάνω μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ο δείκτης Μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας, ως προς το σύνολο των χορηγήσεων ( NPE ratio), θα υποχωρήσει για την Ελλάδα στο 24% ενώ ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (NPL ratio) στο 13%. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2020 το NPE ratio για την εν Ελλάδι δραστηριότητα διαμορφωνόταν στο 43% και το NPL ratio στο 29%.

Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Αlpha Bank διαμορφώνεται σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha στις 280 μονάδες βάσης, μετά το όφελος α) από την πώληση της Cepal, β) τη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού λόγω της αποαναγνώρισης γ) το μηδενικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου για τις senior notes ομολογίες της τιτλοποίησης, ονομαστικής αξίας 3,6 με 3,7 δισ. ευρώ που διακρατεί κατά 100% η Αlpha Bank.

Η επίπτωση στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας είναι εντός του εύρους των εκτιμήσεων της αγοράς. Με βάση εκτιμήσεις αναλυτών o συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο τέλος του 2020 διαμορφώνεται περίπου στο 19%. Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν η Alpha μειώνει σημαντικά το stock των NPEs διατηρώντας συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 16%.

Επιπρόσθετα, η εμπροσθοβαρής βελτίωση του ισολογισμού θα επιτρέψει στην Αlpha Bank να εξομαλύνει σε βάθος χρόνου το κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Η ανακοίνωση της Alpha

H Alpha Bank ανακοίνωσε την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP (“Davidson Kempner”), αναφορικά με:

(α) την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Cepal Holdings Single Member S.A. (“Νέα CEPAL”) και

(β) την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ ύψους eυρώ 10,8 δισ. (Τιτλοποιήσεις “Galaxy”, που μαζί με την πώληση της Νέας CEPAL συνιστούν τη “Συναλλαγή” ή το “Project Galaxy”).

Σημειώνεται ότι το ποσό eυρώ 10,8 δισ. αναφέρεται στη συνολική λογιστική αξία, βάσει της ημερομηνίας αναφοράς (cut-off date) της τιτλοποίησης.

Ο CEO της Αlpha Bank Βασίλης Ε. Ψάλτης δήλωσε:

«Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy με τη διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικανική επενδυτική εταιρεία Davidson Kempner. Πρόκειται για μία συμφωνία-ορόσημο για την Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στην Ελλάδα.

Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών και εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξαρχής. Η Αlpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη».

Πληροφορίες για τη συναλλαγή

Αποφασιστική βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού της Αlpha Bank

• Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο ισολογισμός της Αlpha Bank θα μετασχηματιστεί ριζικά, μειώνοντας τους δείκτες ΜΕΑ και ΜΕΔ στην Ελλάδα στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020.

• Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Αlpha Bank είναι εντός του αναμενόμενου πλαισίου, δηλαδή στις 280 μονάδες βάσης περίπου.

• H εμπροσθοβαρής βελτίωση του ισολογισμού θα επιτρέψει στην Αlpha Bank να εξομαλύνει σε βάθος χρόνου το κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Πώληση του 80% της Νέας CEPAL

• Εταιρεία υπό την διαχείριση της Davidson Kempner θα αποκτήσει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας CEPAL, ενώ η Αlpha Bank θα κατέχει το υπόλοιπο 20%. Η Τράπεζα θα διατηρήσει συνήθη δικαιώματα διοίκησης στη Νέα CEPAL σύμφωνα με το ύψος της μειοψηφικής συμμετοχής της.

• Η Αlpha Bank θα καταρτίσει με τη Nέα CEPAL πολυετή σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση (η «Σύμβαση Διαχείρισης») των υφιστάμενων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους ευρώ 8,9 δισ., καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ. Η Σύμβαση Διαχείρισης έχει διάρκεια 13 έτη, με δικαίωμα παράτασης. Επιπλέον, η Νέα CEPAL θα διαχειρίζεται τα ΜΕΑ ύψους ευρώ 10,8 δισ. που περιλαμβάνονται στις Τιτλοποιήσεις Galaxy, καθώς και χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών, ύψους ευρώ 4,62 δισ.

• Η αξία του 100% της Νέας Cepal αποτιμάται με βάση τη συμφωνία σε ευρώ 267 εκατ. (το “Τίμημα”), ενώ υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων, το Τίμημα για την Τράπεζα προσαυξάνεται έως του ποσού των ευρώ 68 εκατ. Στο Τίμημα περιλαμβάνεται ποσό ύψους έως ευρώ 17 εκατ., καταβλητέο μόνον εφόσον η Συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση. Η Αlpha Bank, ως επικεφαλής κοινοπρακτικού σχήματος, έχει συμφωνήσει με την Davidson Kempner τους βασικούς όρους για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως ευρώ 120 εκατ., η εκταμίευση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Davidson Kempner.

• Οι κύριοι Αρτέμης Θεοδωρίδης και Θεόδωρος Αθανασόπουλος παραμένουν επικεφαλής της Νέας CEPAL, από τις θέσεις του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, αντίστοιχα.

Πώληση των ομολόγων τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του Galaxy

• Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας θα πωληθεί σε μία εταιρεία, την οποία διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, έναντι τιμήματος που καταβάλλεται τοις μετρητοίς, ενώ η συνολική αξία του 100% των ομολογιών αυτών εκτιμάται σε ευρώ 40 εκατ. Τα συνολικά έσοδα της Αlpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και του τιμήματος πώλησης των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχούν στο 35% περίπου της συνολικής λογιστικής αξίας του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου.

• Η Αlpha Bank θα διατηρήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, και σκοπεύει να διανείμει το 44% των υπολειπόμενων ομολόγων στους μετόχους, με την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ τριμήνου του 2021 και υπόκειται στην προηγούμενη λήψη όλων των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και κρατικών εγκρίσεων.

Η Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”) ενήργησε ως Κύριος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Αlpha Bank. Οι Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited (“Alantra”), Axia Ventures Group Ltd., Citigroup Global Markets Limited και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A., ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι. Η Deutsche Bank και η Alantra ενήργησαν ως από κοινού Κύριοι Διαμεσολαβητές για την τιτλοποίηση Galaxy. Η Allen & Overy LLP and η White & Case ενήργησαν ως σύμβουλοι για θέματα διεθνούς δικαίου και οι Zepos & Yannopoulos και PotamitisVekris ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα.

Related posts

Handelsblatt: Ανακάμπτουν οι ελληνικές τράπεζες

banksnews

Ενεργή συμμετοχή της Πειραιώς στην συναλλαγή για το Ιασώ

banksnews

Τσακαλώτος: Να δοθεί συνολική παράταση προστασίας της 1ης κατοικίας

banksnews

Εθνική Τράπεζα: Κόβει με μία κίνηση το 60% των NPEs

banksnews

Πειραιώς: Εγκρίθηκε η διάσπαση σε Holding και νέα τράπεζα

banksnews

Πατάει γκάζι η αγορά εταιρικών ομολόγων

banksnews

Deutsche Bank: Συρρίκνωση 4-5% της γερμανικής οικονομίας φέτος

banksnews

Νέα τριετής επιχειρησιακή σύμβαση στην Alpha Bank

banksnews

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μιχελής πρόεδρος της Attica Bank

banksnews