Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιασώ: Προαιρετική Δημόσια Πρόταση από την OCM

Η εταιρεία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης  προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας  «ΙΑΣΩ Α.Ε.», (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους.

Την 05.05.2021, οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης (Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι»), ο Προτείνων, και η εταιρεία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl (ο «Βασικός Μέτοχος»), η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα, υπέγραψαν συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφο ε’ του Νόμου, προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρεία και τη διοίκησή της και (β) την διαγραφή της από το Χ.Α. Ειδικότερα, τα μέρη συμφώνησαν ότι οι Λοιποί Μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία σύμφωνα με τις προτάσεις ή οδηγίες του Προτείνοντα ή του Βασικού Μετόχου (ανάλογα με την περίπτωση) καθ’ όλη τη διάρκεια τη Συμφωνίας Μετόχων.  Επιπλέον, συμφώνησαν ότι η εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και η σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου θα καθορίζονται από τον Προτείνοντα ή το Βασικό Μέτοχο (ανάλογα με την περίπτωση). Αναλυτικές πληροφορίες επί της Συμφωνίας Μετόχων περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Κατά την ημερομηνία της παρούσης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 106.542.622 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 06.05.2021 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»).

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

1.     ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡ-ΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 1403101000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13366/06/Β/86/61), η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της υγείας και έχει έδρα στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Τ.Κ. 151 23.

2.     ΠΡOΤΕΙΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.», με καταστατική έδρα στην οδό Boulevard Royal 26A, L-2449 στο Λουξεμβούργο.

Το αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι σχετικό με την επένδυση σε εταιρείες που, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι: (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι Λοιποί Μέτοχοι και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC. και τους Λοιπούς Μετόχους (από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα»). Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

3.     ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564), και φέρει αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος I,του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει).

4.     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡOΤΕΙΝΟΝΤΑ

Κατά την ημερομηνία της παρούσης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε

€53.748.971,76 και διαιρείται σε 122.156.754 κοινές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,44 εκάστης. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς – Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΙΑΣΩ» και ISIN GRS379233000.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 106.542.622 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 87,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5.     ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠOΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ’ ανώτατο 15.614.132 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 12,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). Από τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν έχουν αφαιρεθεί οι ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρεία.

6.     ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡOΤΕΙΝΩΝ

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 15.614.132 Μετοχές.

7.     ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές, πέρα εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή όχι μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

8.     ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε €1,50 (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

(i)  η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών («ΜΧΤΜ») των Μετοχών κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε €1,3103,

(ii) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με μέγιστη τιμή που ανέρχεται σε €1,25 ανά μετοχή.

(iii) ο Προτείνων όρισε την εταιρία με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως ανεξάρτητο αποτιμητή (ο «Αποτιμητής» ή «EUROXX») για τη διενέργεια αποτίμησης και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος (η «Έκθεση Αποτίμησης»), δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9, παρ. 6, περίπτωση (β), δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της  Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,14% του συνόλου αυτών. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου. Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €1,42 ανά Μετοχή.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 και 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Συνεπώς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Επιπλέον, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

–     Υπερβαίνει κατά περίπου 14,48% τη ΜΧΤΜ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,3103.

–     Υπερβαίνει κατά περίπου 11,94% την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο ΧΑ κατά την προηγούμενη ημερομηνία από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €1,34 και

–     Υπερβαίνει κατά περίπου 5,63% την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την Έκθεση Αποτίμησης της EUROXX, η οποία ανέρχοταν σε €1,42.

Πέραν του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που θα αποδεχτούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Προσφερόμενων Μετοχών (στο εξής οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, η ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχει βεβαιώσει, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των ανωτέρω, καταβλητέων από τον ίδιο, δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ωστόσο, η Τράπεζα Πειραιώς δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

*Η Έκθεση της Euroxx Χρηματιστηριακής για τη Δ.Π. δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.

Related posts

Lamda: Παραμένει το καζίνο μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου στο Ελληνικό

banksnews

Eurobond 500 εκατ. ευρώ σηκώνει η Μυτιληναίος

banksnews

Αργυρή διάκριση για την Attica Group στα Green Awards 2022

banksnews

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ

banksnews

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Καθαρά κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ το 1° εξάμηνο

banksnews

Ανακοινώθηκε η συμφωνία Pasal-Sterner Stenhus

banksnews

Τη SIA επιλέγει η Flowe για ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες

banksnews

Πως επηρέασε την Σαράντης η πανδημία

banksnews

Trastor: Απόκτηση αποθηκευτικών χώρων έναντι €12,9 εκατ.

banksnews