Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στις 28 Ιουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση- Η ατζέντα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στις 28 Ιουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση- Η ατζέντα

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου στις 11.00 καλεί τους μετόχους της εταιρείας η Ελλάκτωρ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και γενικά του κοινού προς αποφυγή μόλυνσης των παρευρισκομένων λόγω του μεγάλου αριθμού συγκέντρωσης προσώπων, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, αποφάσισε κατ΄εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 120 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 08.08.2022, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης(Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχώντου άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2021 .
 5. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2021.
 6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 
 7. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
 8. Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

 

 • Ελλάκτωρ
 • ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 • ατζέντα
  • ELLAKTOR_Geniki_Synelefsi.pdf

   Related posts

   Απορρίφθηκε αίτηση για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της MLS

   banksnews

   Μεταφέρθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2021 η ΓΣ της Ελλάκτωρ

   banksnews

   Εβροφάρμα: Ενισχυμένο το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων το 2020

   banksnews

   Attica Bank: Στο Δημόσιο οι τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών

   banksnews

   Μειώνει την τιμή-στόχο της Jumbo η Euroxx

   banksnews

   Κλείνουν παραλίες και χιονοδρομικά κέντρα με εντολή Μητσοτάκη

   banksnews

   Πρόταση διανομής μερίσματος από τη Viohalco

   banksnews

   Στάση αναμονής για το ελληνικό χρηματιστήριο

   banksnews

   Στο κόκκινο οι ευρωαγορές παρά τη στήριξη του ΔΝΤ

   banksnews