Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΓΕΚΑ: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2019

Επέστρεψε στην κερδοφορία ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2019, καταγράφοντας κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας € 0,4 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 το 2018.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, το 2019 αποτέλεσε ένα έτος κατά το οποίο κατάφερε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής του, προσαρμόζοντας συνεχώς το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Η βελτίωση της εμπορικής θέσης του, η μεγέθυνση των δραστηριοτήτων του και η θωράκιση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του καθιστούν τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ αναμφισβήτητα εκ των πρωταγωνιστών τόσο στον κλάδο του εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων όσο και στον κλάδο της παροχής 3PL υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια του 2019 η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ περιελάμβανε μία σειρά ενεργειών και δράσεων με πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του, την ισχυροποίηση του Ισολογισμού του, τον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής του δομής καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων περιουσιακών του στοιχείων. Οι ενέργειές του αποδείχθηκαν αποτελεσματικές, οι στόχοι επιτεύχθηκαν και τα μεγέθη του παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση.

Τα βασικότερα στοιχεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2019 είναι τα ακόλουθα:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 2,9%, σε συνέχεια των θετικών μεταβολών των τελευταίων ετών. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεγέθυνση των δραστηριοτήτων στον κλάδο του εμπορίου καταναλωτικών προϊόντων, ενώ συνοδεύτηκε κι από τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους, με συνέπεια την αύξηση των μικτών κερδών κατά € 1.208 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2018.
  • Εκμετάλλευση σε υψηλότερο βαθμό των λειτουργικών του περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώσεις λειτουργικών ακινήτων κατά 59%, ήτοι € 1.558 χιλ. έναντι € 979 χιλ. το 2018 καθώς και κέρδη από εκποίηση υποεκμεταλλευόμενων περιουσιακών στοιχείων.
  • Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού, μέσω της οποίας επετεύχθη αφενός η βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του δανεισμού Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο και αφετέρου η βελτίωση των Αποτελεσμάτων μέσω των καλύτερων όρων δανεισμού σε σχέση με την προϋπάρχουσα κατάσταση και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
  • Η θετική συνεισφορά στ’ αποτελέσματα από λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου, όπως τα επενδυτικά ακίνητα και οι συμμετοχές σε Κοινοπραξίες.

Ως συνέπεια των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη διατήρηση του λειτουργικού κόστους σε σταθερά επίπεδα, ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τα περιθώρια κερδοφορίας του σε κάθε επίπεδο και να καταγράψει καθαρή κερδοφορία.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2019 διαμορφώθηκε σε € 179,2 εκατ. έναντι € 174,2 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση για τρίτο συνεχόμενο έτος, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 17,2% από 17,0% επιτρέποντας την αύξηση του μικτού κέρδους σε € 30,9 εκατ. έναντι € 29,7 εκατ. (αύξηση κατά € 1,2 εκατ.). Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 13,0 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. το 2018 και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 8,4 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ.. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 2,3 εκατ. έναντι ζημιών € 3,1 εκατ. το 2018 και τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση.

Το 2020 οι προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, είναι σημαντικές και πολυεπίπεδες, καθώς θα κληθούν στο εγγύς μέλλον να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες οικονομικές συνέπειες της παρατεταμένης παύσης της οικονομικής δραστηριότητας, εξαιτίας των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Ως εκ τούτου θα πρέπει να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για την ορθή επανεκκίνησή τους καθώς και τη σταδιακή επαναφορά τους σε κανονικά επίπεδα, λόγω του αισθήματος ανασφάλειας των καταναλωτών.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ βραχυπρόθεσμα δεν επηρεάστηκε από την εν λόγω κατάσταση, καθώς οι βασικοί κλάδοι δραστηριοποίησής του, ήτοι η εμπορία καταναλωτικών αγαθών και η παροχή υπηρεσιών logistics, συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά και να αντιστέκονται στο γενικότερο οικονομικό κλίμα. Εντούτοις, τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Ελληνική Οικονομία αναμένεται να περιέλθουν σε ύφεση κατά τη διάρκεια του 2020 και ως εκ τούτου θα ασκηθούν ισχυρές πιέσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων.

Ό Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, έχοντας ισχυροποιήσει σημαντικά την εμπορική του θέση στην αγορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και θωρακίσει σε υψηλό βαθμό τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη, βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την εν λόγω κατάσταση. Η απρόσκοπτη υλοποίηση της στρατηγικής του, η οποία περιλαμβάνει την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς, τη διεύρυνση των επιτυχημένων συνεργασιών του, την επίτευξη νέων συνεργασιών και παράλληλα τη διατήρηση του λειτουργικού του κόστους σε χαμηλά επίπεδα, αναμένεται να τοποθετήσει τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ στα τέλη του 2020 σε ακόμα ισχυρότερη θέση από αυτή που βρίσκεται σήμερα.

Related posts

Αγορές: Αύξηση κρουσμάτων και κινεζοαμερικανική διαμάχη στο προσκήνιο

banksnews

Folli Follie: Πυρά κατά της Ε.Κ. από τον Ανδρέα Κουτούπη

banksnews

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €2,66 εκατ. τα κέρδη τριμήνου-Αισιοδοξία για τη συνέχεια

banksnews

Entersoft: Στα 15,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά έσοδα το 2019

banksnews

Τέρνα Ενεργειακή: Καθαρά κέρδη €25,1 εκατ. το α’εξάμηνο του 2020

banksnews

Η συνεργασία Αθηνών-Ζυρίχης

banksnews

Creta Farms: «Κουρεύονται» κατά 97,5% οι απαιτήσεις των προμηθευτών

banksnews

Άλλαξε χέρια το 7% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

banksnews

Νίκας: Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς

banksnews