Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Καλύπτει την αύξηση κεφαλαίου ύψους 24,3 εκατ. της ΕΤΕΜ

Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 5ης Ιανουαρίου 2021, αποφάσισε να χορηγήσει ειδική άδεια, η οποία ισχύει για έξι μήνες, προκειμένου η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» να καλύψει πλήρως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μη εισηγμένης εταιρείας ΕΤΕΜ Α.Ε., συνολικού ποσού 24.316.420,00 ευρώ, με σκοπό την άντληση από την «ΕΤΕΜ Α.Ε.» κεφαλαίων ποσού 22.800.000,00 ευρώ με εισφορά σε μετρητά και 1.516.420,00 ευρώ με εισφορά μηχανημάτων, για τους κατωτέρω αναφερόμενους προορισμούς χρήσεως, και την έκδοση 70.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία 4,00 ευρώ εκάστη, με τιμή έκδοσης 347,38 ευρώ, όπως απεφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» της 22-12-2020.

Επισημαίνεται ότι η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» και η «ΕΤΕΜ Α.Ε.» είναι συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2(α) του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, δεδομένου ότι η Viohalco S.A. κατέχει το 91,44% των μετοχών της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.».

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» θα χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου της Βουλγάρικης εταιρείας ETEM BG S.A. και στην υλοποίηση του τριετούς επενδυτικού πλάνου (2020-2022) που αποβλέπει κυρίως στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας. Συγκεκριμένα:

α. Για την συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ETEM BG S.A.. Το ΔΣ της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» έλαβε γνώση του αιτήματος του ΔΣ της ETEM BG S.A. για την συμμετοχή της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ETEM BG S.A. ύψους 18,8 εκ. ευρώ. Το επιχειρηματικό σχέδιο της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» μετά την ενσωμάτωση της δραστηριότητας του Ομίλου ETEM BG S.A. προβλέπει ότι η εταιρεία ETEM BG S.A. και οι θυγατρικές της ETEM SYSTEMS SRL (Ρουμανία), ETEM SCG DOO (Σερβία) και ETEM SYSTEMS LLC (Ουκρανία) θα ασκούν αποκλειστικά εμπορική δραστηριότητα. Η παραγωγική δραστηριότητα θα αφορά μόνο στην «ΕΤΕΜ Α.Ε.» η οποία θα διαθέτει τα προϊόντα προς τον Όμιλο ETEM BG S.A.. Το συγκεκριμένο πλάνο της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» αποβλέπει στην βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αύξηση της αξίας της εταιρίας. Ο μετασχηματισμός της ETEM BG S.A. καθίσταται προϋπόθεση για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.».

β. Επενδυτικό πρόγραμμα 2020-2022. Παράλληλα η «ΕΤΕΜ Α.Ε.» υλοποιεί τριετές επενδυτικό πρόγραμμα (2020-2022) που αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, αναβάθμιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων και βελτίωση αποδοτικότητας του εργοστασίου της Μαγούλας. Για την ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου απαιτείται οικονομική ενίσχυση 4 εκ. ευρώ και εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού 1,5 εκ. ευρώ.

H αλλαγή στην στρατηγική πωλήσεων και διάθεσης των προϊόντων, μέσω της ενίσχυσης του εμπορικού τομέα λόγω της απόκτησης της ETEM BG S.A., αφενός, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, της αύξησης της δυναμικότητας και τη μείωση του κόστους διοίκησης αφετέρου, θα βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα της εταιρείας.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» ολοκληρώνεται στις 31/12/2022, ενώ η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ETEM BG S.A., θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου διμήνου του 2021.

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής, δηλαδή της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» το ποσοστό της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» θα ανέρχεται σε 80% από 0% που είναι σήμερα.

Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, έλαβε υπόψη του την από 05/01/2021 Έκθεση επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κωνσταντίνου Σταμέλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 26841) της Ελεγκτικής Εταιρείας «RSM Greece Α.Ε.», η οποία αξιολογεί ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

Περαιτέρω, η τιμή έκδοσης, ανά μετοχή που θα εκδοθεί, στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» κρίνεται στην ανωτέρω Έκθεση ως εύλογη και δίκαιη τόσο για την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» όσο και για τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.». Η προαναφερθείσα τιμή έκδοσης, ανά μετοχή, που θα εκδοθεί, στα πλαίσια της προαναφερθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.» αντιστοιχεί σε αξία 24.316.420,00 ευρώ για το σύνολο των μετοχών της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΕΜ Α.Ε.».

Related posts

Mohegan: Το Ελληνικό θα γυρίσει σελίδα για την Ελλάδα

banksnews

Πρόσκληση σε ελληνικές εταιρίες για χρηματοδοτήσεις έργων από τα EEA Grants

banksnews

ΣΕΕΝ: Ζητά περισσότερες εταιρείες στη συλλογή στερεών αποβλήτων στα λιμάνια

banksnews

ΥΠΕΝ: Τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ

banksnews

ΣΕΒΕ: Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης

banksnews

Πλειοψηφικό πακέτο στη Rivulis (Eurodrip) απέκτησε η Temasek

banksnews

Πόσο χρόνο χρειάζονται τα ΕΛΤΑ για να παραδώσουν μια επιστολή

banksnews

Αρχές Μαρτίου στη Βουλή η σύμβαση με την Ελληνικός Χρυσός

banksnews

Μπαράζ νέων επενδύσεων με «ουρά» σε τρόφιμα και logistics

banksnews