Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισηγμένες: Οικονομικό και «εποπτικό» σοκ στα αποτελέσματα 6μήνου

«Αίμα» αναμένεται να τρέξει στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις δεκάδων εισηγμένων εταιρειών, όχι μόνο λόγω της δραστικής μείωσης των πωλήσεών τους, αλλά και εξ’ αιτίας της αποφασιστικότητας που δείχνει η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στην τήρηση των κανόνων.

Ειδικότερα, παράλληλα με την υποχώρηση του κύκλου εργασιών και την καταγραφή μειωμένων ή και αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων, οι εισηγμένες εταιρείες θα κληθούν να εξετάσουν επισταμένως πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας στην είσπραξη των απαιτήσεών τους, στην αποτίμηση των αποθεμάτων τους, αλλά και στην εύλογη αξία άλλων περιουσιακών τους στοιχείων, όπως θυγατρικές, συμμετοχές, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και ακίνητα. 

Τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα για όσες εξ’ αυτών δεν καταφέρουν να λάβουν την έγκριση του «going concern» (αξιολόγηση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας), καθώς θα πρέπει να εμφανίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε αξίες άμεσης ρευστοποίησης, οι οποίες είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από τις λογιστικές.

Το γεγονός ότι λόγω των πανδημίας της Covid-19 θα δούμε πολύ σημαντική υποχώρηση οικονομικών επιδόσεων στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των περισσότερων εισηγμένων εταιρειών είναι κάτι το προφανές: Το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων, η απαγόρευση του τουρισμού, οι μειωμένες μεταφορές, η καθίζηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και γενικότερα το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αποτελούν μερικούς λόγους για τους οποίους αναμένεται σαφέστατη επιδείνωση πωλήσεων και συχνότατα ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Η πτώση αυτή δεν φάνηκε φυσικά το 2019, ενώ στα αποτελέσματα του πρώτου φετινού τριμήνου (για όσες εισηγμένες δημοσιεύσουν τις σχετικές λογιστικές καταστάσεις)  η επίπτωση αναμένεται σχετικά περιορισμένη, με δεδομένο ότι μέχρι τουλάχιστον και το Φεβρουάριο η εγχώρια οικονομία και οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων κινούνταν ανοδικά. Αντίθετα, η μεγάλη πτώση ξεκίνησε από μέσα Μαρτίου για να λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις τον Απρίλιο, χωρίς να αναμένεται απότομη μεταβολή της κατάστασης κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου.

Πέραν αυτών ωστόσο, θα υπάρξουν πρόσθετες επιπτώσεις στις εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών λόγω απομειώσεων, καθώς η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έχει ήδη επιστήσει την προσοχή των ορκωτών ελεγκτών να τηρήσουν τους κανόνες.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα υποστηρίζει ο αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Πάνος Γιαννόπουλος, σχετικά με τις επιπτώσεις της Covid-19: «Οι εισηγμένες εταιρείες που στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσίασαν όλο το εύρος των γνωστοποιήσεων που απαιτούνταν από τα πρότυπα, λόγω του γεγονότος ότι η δημοσίευση αυτών έγινε πολύ νωρίτερα από τις 30 Απριλίου (καταληκτική ημερομηνία προ παράτασης που δόθηκε), συνεπώς ίσως να μην ήταν εφικτή μία ποσοτικοποιημένη εκτίμηση των επιπτώσεων, θα πρέπει να  προβούν σε πληρέστερη γνωστοποίηση  κατά την  σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι επενδυτές, οι εποπτικές αρχές και άλλοι χρήστες θα αναμένουν επιπλέον  πληροφορίες  από εκείνες που συνήθως παρουσιάζονται. Αναλυτικότερα κατά την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι εταιρείες πρέπει να αποτιμήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να αναγνωρίσουν, όπου απαιτείται, τις σχετικές ζημίες απομείωσης». 

«Για παράδειγμα», συνεχίζει ο κ. Γιαννόπουλος, «οι εταιρείες πρέπει να επιμετρήσουν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και να εξετάσουν την ανακτησιμότητα των άυλων περιουσιακών  στοιχείων  τους όπως η υπεραξία, βάσει του ΔΛΠ 36 «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων». Ομοίως, ζημίες θα προκύψουν πιθανώς από περιουσιακά στοιχεία και  υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία, η οποία  προσδιορίζεται βάσει των αρχών του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας». 

Άλλα πρότυπα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις εκτιμήσεις της διοίκησης  είναι το  ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια», ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» , ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία», ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες», καθώς και το ΔΛΠ 2  «Αποθέματα» για την επιμέτρηση τους στην  χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας».

Έμφαση επίσης, σημειώνει ο κ. Γιαννόπουλος, θα δοθεί και στο ζήτημα της αξιολόγησης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας  (going conern). Οι εκτιμήσεις των οργάνων εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών και ειδικότερα των διοικήσεων και των επιτροπών ελέγχου αυτών, αναφορικά με την ικανότητα μιας εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ισχύουν επίσης και για  τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Η αξιολόγηση αφορά τουλάχιστον τους πρώτους δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς ή μετά την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων, αλλά ίσως  χρειαστεί το χρονικό αυτό πλαίσιο να παραταθεί. Στην αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα για συνέχιση της δραστηριότητας, η εταιρεία οφείλει κατά την σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων να παρουσιάσει τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές σε  ρευστοποιήσιμες αξίες. 

Οι ελεγκτές από την πλευρά τους, θα πρέπει να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή την εκτίμηση της διοίκησης σχετικά με την ικανότητα των οντοτήτων να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους (Going Concern) και ενδεχομένως να χρειαστεί να τροποποιήσουν την έκθεση τους ως προς το θέμα αυτό, καταλήγει ο κ. Γιαννόπουλος.

Related posts

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Γιατί κατέθεσε αίτηση για μονάδα παραγωγής ενέργειας

banksnews

Με το σήμα της Shell βγαίνει στα Βαλκάνια η Coral

banksnews

Μέχρι την Κυριακή οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ – Cisco στην κυβερνοασφάλεια

banksnews

Τράπεζα Πειραιώς: Στο 5,5% αυξήθηκε το ποσοστό της Bienville Capital

banksnews

Ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησης δανείων της Vivartia από την Εθνική

banksnews

Ο TAP μεταφέρει το πρώτο 1 bcm φυσικού αερίου στην Ευρώπη

banksnews

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»

banksnews

Νέα υπηρεσία στην οδική βοήθεια της Groupama Ασφαλιστική

banksnews

Ημερίδα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό από την Ευρωπαϊκή Πίστη

banksnews