Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΒΑΞ: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας το πρώτο εξάμηνο

Στα 10,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ΑΒΑΞ το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι κερδών 8,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα αποτελέσματα, επισημαίνει η εισηγμένη, πιστοποιούν την αντιστροφή της πορείας των αποτελεσμάτων εντός του 2020 σε σχέση με το ζημιογόνο 2019.

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 17,5% και ανήλθε σε €260,0 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι €315,1 εκ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω υποχώρησης των εσόδων τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά ως αποτέλεσμα του lockdown. 

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκε ελαφρά σε €22,8 εκ έναντι €25,4 εκ στο προηγούμενο έτος όμως το περιθώριομεικτού κέρδους διευρύνθηκε  σε  8,8% το 2020 έναντι 8,1% το 2019 διότι η μείωση του μεικτού κέρδους ήταν αναλογικά μικρότερη από την πτώση στον κύκλο εργασιών.

Τα  έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου αυξήθηκαν σε €15,3 εκ στο α’ εξάμηνο του 2020 έναντι €13,5 εκ στην προηγούμενη περίοδο, αντικατοπτρίζοντας τη συγκυριακή διόγκωση των  δαπανών για την προσαρμογή ολόκληρου του Ομίλου, από τα κτίρια διοίκησης έως τα εργοτάξια, στις νέες συνθήκες που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας αλλά και την  προωθούμενη αποχώρηση των μεγαλύτερων ηλικιακά στελεχών προκειμένου να αναλάβουν διευθυντικά καθήκοντα νεώτερα στελέχη.

Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν επίσης σε €5,7 εκ από €4,2 εκ. καθώς συνεχίζει αμείωτη η συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προς διεκδίκηση νέων έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Τα έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση στο α’ εξάμηνο του 2020, ανερχόμενα σε €10,9 εκ  έναντι €16,0 εκ το 2019, αντικατοπτρίζοντας τη απότομη μείωση της κίνησης στους αυτοκινητόδρομους με παραχώρηση λόγω  του lockdown επί αρκετό διάστημα εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Κατόπιν των παραπάνω, σε λειτουργικό επίπεδο το ενοποιημένο αποτέλεσμα στο α’ εξάμηνο του 2020 περιορίστηκε σε €18,8 εκ έναντι €28,1 εκ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Σε ενοποιημένη πρό φόρων βάση, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδος €6,2 εκ στο α’ εξάμηνο του 2020 έναντι κέρδους €15,2 εκ το  2019.

Τα κέρδη πρό φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν πτώση στο α’ εξάμηνο του 2020 σε σχέση μ  το  αντίστοιχο εξάμηνο του  2019, ανερχόμενα  σε  €26,7  εκ  έναντι  €36,4  εκ, ως αποτέλεσμα  των αυξημένων δαπανών οι οποίες συμπίεσαν την κερδοφορία.

Το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου υποχώρησε ελαφρά στα €12,6 εκ στο πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι €12,9 εκ στο α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, καθώς  συνεχίζεται  η προσπάθεια περιορισμού του κόστους δανεισμού στο σύνολο του Ομίλου. Ο καθαρός  δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά  €37,4 εκ στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2020, ανερχόμενος σε €488,4 εκ την 30.06.2020 έναντι €451,0 εκ στο τέλος του 2019, κυρίως λόγω της αρνητικής λειτουργικής ταμειακής ροής που παρήγαγε ο Όμιλος.

Αναλυτικά, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά €20,2 εκ στο α’ εξάμηνο του 2020, φτάνοντας τα €95,9 εκ, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από ομολογιακά  δάνεια και leasing αυξήθηκαν ελαφρά κατά  €5,3 εκ στους πρώτους έξι μήνες του 2020, ανερχόμενες σε €520,7 εκ την 30.06.2020. Αντίστοιχα, τα ταμειακά διαθέσιμα και  οι δεσμευμένες καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν σε €128,3 εκ την 30.06.2020 έναντι €140,1 εκ στο τέλος του 2019.

Σε επίπεδο ισολογισμού Εταιρείας, ο συνολικός δανεισμός ανερχόταν σε €507,7 εκ την 30.06.2020, αυξημένος έναντι €495,7 εκ  στο τέλος του 2019. Ανάλογη πορεία είχε και ο καθαρός  δανεισμός της μητρικής εταιρείας, παρουσιάζοντας άνοδο σε €394,3 εκ στα μέσα του 2020 από €380,4 εκ στο τέλος του 2019.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2020 διαμορφώθηκαν σε €108,8 εκ έναντι €78,3 εκ στο τέλος του  2019, λόγω του κερδοφόρου αποτελέσματος της περιόδου αλλά και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά €20 εκ που  πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2020.

Η λειτουργική ταμειακή ροή του Ομίλου ήταν αρνητική κατά €35,2 εκ στο α’ εξάμηνο του 2020 λόγω δυσμενούς μεταβολής των κονδυλίων του κεφαλαίου κίνησης, αντιστρέφοντας την εικόνα  της αντίστοιχης περιόδου του 2019 όπου ο Όμιλος παρήγαγε θετική λειτουργική ταμειακή εισροή ύψους €32,5 εκ. 

Η ελεύθερη ταμειακή ροή επίσης ήταν αρνητική στο α’ εξάμηνο του 2020, με την εκροή να φτάνει τα €15,4 εκ έναντι εισροής  €59,8 εκ που είχε καταγραφεί στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Related posts

Βαρβαρέσος: Ζημιές 3,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

banksnews

Χ.Α.: Ήπια ανάκαμψη με χαμηλό τζίρο

banksnews

Newsphone: Στις 9/4 η ΓΣ για ακύρωση ιδίων μετοχών

banksnews

Νέα Υόρκη: Την ερχόμενη Τρίτη ξεκινά το 10ο Greek Investment Forum-Οι περισσότερες συμμετοχές εισηγμένων από την έναρξη του θεσμού το 2008

banksnews

Intracom: Κέρδη €6,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2020

banksnews

Eurobank Equities: Τι «βλέπει» για την Quest – Ξεκινά κάλυψη

banksnews

Eλλάκτωρ: Αναβλήθηκε η γενική συνέλευση

banksnews

Τι άλλαξε η Κλουκίνας Λάππας

banksnews

Αποχωρεί από το Χρηματιστήριο και το ξενοδοχείο President

banksnews