Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Έλαστρον: Στα 6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα EBITDA το 2020

Έλαστρον: Στα 6 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα EBITDA το 2020

Κάμψη σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 104,1 εκ. το 2020 από ευρώ 111,4 εκ. το 2019.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εισηγμένης της χρήσης 2020, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 13,9 εκ. ή 13,3% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 11,4 εκ. ή 10,2% επί των πωλήσεων το 2019.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 3,4 εκ. έναντι ευρώ 0,9 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 6,0 εκ. έναντι ευρώ 3,5 εκ. το 2019. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 2,1 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 1,2 εκ. πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση και ανήλθε σε ευρώ 102,7 εκ. έναντι ευρώ 110,1 εκ. πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 13,1 εκ. ή 12,7% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 10,6 εκ. ή 9,6% επί των πωλήσεων το 2019. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 3,3 εκ. έναντι ευρώ 0,8 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 5,3 εκ. έναντι ευρώ 2,9 εκ. το 2019. Τέλος τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 1,6 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 1,7 εκ. πέρυσι.

Το 2020 επισκιάστηκε αναπόφευκτα από το ξέσπασμα της πανδημίας και την επιβάρυνση στο σύστημα δημόσιας υγείας, οι επιπτώσεις ωστόσο της πανδημίας ήταν επιπλέον ιδιαίτερα αισθητές σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με μείωση της ζήτησης, της κατανάλωσης και του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κλάδος των χαλυβουργικών προϊόντων επλήγη συγκριτικά λιγότερο από άλλους κλάδους, με τις επιπτώσεις να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των εταιρειών έως τα μέσα του 2ου κυρίως τρίμηνου του έτους. Στο διάστημα αυτό η αβεβαιότητα ως προς την διαχείριση της πανδημίας και η επιβολή μέτρων ανάσχεσης της διασποράς, υποχρέωσε χαλυβουργικές μονάδες διεθνώς να μειώσουν την απασχόληση και ως εκ τούτου την παραγωγή, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν καθυστερήσεις στις διασυνοριακές μεταφορές Α υλών εξαιτίας των εθνικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας, δυσχεραίνοντας ως ένα βαθμό την ομαλή ροή προμήθειας των εταιρειών.

Ταυτοχρόνως, η υλοποίηση ιδιωτικών κυρίως επενδύσεων παρουσίασε στασιμότητα αντικατοπτρίζοντας την αβεβαιότητα ως προς την έκβαση της πανδημίας και το μέγεθος των οικονομικών της επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές των Α υλών υποχώρησαν σημαντικά περιορίζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου. Στον αντίποδα, ανάκαμψη σημειώθηκε στο 2ο εξάμηνο του έτους με την ζήτηση να κινείται ανοδικά τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο δεδομένης και της μεγαλύτερης εμπειρίας ως προς την διαχείριση της πανδημίας.

Στην ελληνική αγορά, ο κλάδος της ενέργειας, των υποδομών, των μεταλλικών κατασκευών και ο ναυπηγοεπισκευαστικός, παρουσίασαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης αυξάνοντας τον βαθμό απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων. Ανοδική πορεία ακολούθησαν επίσης και οι τιμές πώλησης συνέπεια της βελτιούμενης ζήτησης καθώς και της έλλειψης που παρατηρήθηκε σε ορισμένες κατηγορίες Α υλών.

Τα ανωτέρω διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο την πορεία της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων του ομίλου, με τις επιπτώσεις της πανδημίας να επηρεάζουν τον κύκλο εργασιών σε ποσοστό χαμηλότερο του 5%, με το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης να οφείλεται κυρίως στις αγορές του εξωτερικού. Αντιθέτως, σημαντική βελτίωση σημείωσε τόσο η λειτουργική κερδοφορία όσο και τα καθαρά κέρδη του ομίλου, ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης του επιπέδου δραστηριότητας και των τιμών κατά την διάρκεια του 2ου εξαμήνου.

Όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα του ομίλου, με στόχο την αύξηση της συνεισφοράς του στα αποτελέσματα, καθώς και την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγής, ολοκληρώθηκε εντός του 2020 νέα επένδυση σε φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,5 ΜWp. Ο εν λόγω σταθμός που λειτουργεί με την μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού, θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του ενεργειακού κόστους και κατ΄ επέκταση του κόστους παραγωγής. Η συνολική ισχύς του ενεργειακού τομέα του Ομίλου ανέρχεται σήμερα σε 5,05 ΜWp. 

Στον αγροτικό τομέα του ομίλου, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης που ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τέθηκε σε λειτουργία εντός του 2020 το σύνολο των παραγωγικών της εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 185 στρεμμάτων, καθιστώντας την ως την μεγαλύτερη στην Ελλάδα εταιρεία που χρησιμοποιεί τη γεωθερμία ως μέσο θέρμανσης, εξασφαλίζοντας σταθερές συνθήκες καλλιέργειας με τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η συνολική παραγωγή της εταιρείας διοχετεύεται στις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής της Ελληνικής αγοράς στηρίζοντας την εγχώρια παραγωγή, υποκαθιστώντας εισαγωγές, και αξιοποιώντας το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό.

Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων αλλά και την δυνατότητα επιτυχούς διασποράς των δραστηριοτήτων του ομίλου σε νέους κλάδους. Εντός της τρέχουσας χρήσης εισπράχθηκε το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης της επένδυσης ποσού ευρώ 2,4 εκ. μειώνοντας ισόποσα το ύψος των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Έχοντας ήδη διανύσει το 1ο τρίμηνο του έτους και με την πανδημία σε εξέλιξη, ο χαλυβουργικός τομέας του ομίλου σημειώνει βελτίωση των μεγεθών του οδηγούμενη από την αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την περαιτέρω αύξηση των τιμών των Α υλών. Ταυτοχρόνως, συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου στοχεύοντας στην επέκταση της γκάμας των παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αναμένοντας τις εξελίξεις ως προς την έκβαση της πανδημίας και υπό την προϋπόθεση της σταδιακής αποκλιμάκωσης της έντασης της, η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων αναμένεται συνεχίσει να κινείται ανοδικά κατά τους επόμενους μήνες. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος Έλαστρον διαθέτει την απαραίτητη παραγωγική δυναμικότητα και γκάμα προϊόντων για την κάλυψη του αυξημένου επιπέδου ζήτησης που ενδεχομένως απαιτηθεί.

 • Έλαστρον ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα
 • ΕΒΙΤ
 • κέρδη προ φόρων

  Related posts

  Phoenix Vega Mezz: Κέρδη έναντι ζημιών στο α’ εξάμηνο

  banksnews

  Χ.Α.: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στο α’ εξάμηνο του 2020

  banksnews

  Ελεγχόμενες Ιογενείς παρενέργειες στην Κεφαλαιαγορά

  banksnews

  Πλαστικά Θράκης: Αγορά 1.537 ιδίων μετοχών

  banksnews

  Pasal: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για την αλλαγή έδρας

  banksnews

  Πλαστικά Θράκης: Την 1η Δεκεμβρίου η αποκοπή του προσωρινού μερίσματος

  banksnews

  Lamda: Στο 42,2% το ποσοστό συμμετοχής της CLH

  banksnews

  CPI: «Πράσινο» φως στο νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  banksnews

  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο της «Σωληνουργεία Τζιρακιάν»

  banksnews