Menu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επείγουσα η εγγύηση καταθέσεων εντός του 2018

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επείγουσα η εγγύηση καταθέσεων εντός του 2018

Το θέμα της προστασίας των καταθέσεων προσπαθεί να αναδείξει η Κομισιόν με στόχο την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης το ταχύτερο δυνατό. Σε μία προσπάθεια να αφήσει το στίγμα του πριν αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιταχύνουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης μέσα στο 2018.

Δίνει, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της εγγύησης των καταθέσεων, το οποίο αποτελεί το πιο νευραλγικό και ευαίσθητο σημείο του project. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ωφεληθούν από την βαθύτερη χρηματοοικονομική ενοποίηση και ένα πιο σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα, χάρη στο σχέδιο της Κομισιόν για την επιτάχυνση των εναπομεινάντων μερών της Τραπεζικής Ένωσης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Ο πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε ότι η Τραπεζική Ένωση μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο αν η μείωση των κινδύνων συνδυαστεί με τον επιμερισμό τους. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μέτρα για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων και τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων στις τράπεζες. Ήδη τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή παρουσίασε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων με αλλαγές στην τραπεζική νομοθεσία. Η Επιτροπή καλεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν γρήγορα.

«Όλοι οι καταθέτες μέσα στην Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους θέση. Για να διευκολυνθεί η δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων EDIS και να ενθαρρύνει την πρόοδο στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, η Κομισιόν προτείνει ορισμένα πιθανά βήματα σχετικά με τις φάσεις και το χρονοδιάγραμμα του EDIS», αναφέρει η Κομισιόν.

Ο κ. Γιούνκερ προσπαθεί να γεφυρώσει τις απόψεις που έχουν εκφραστεί τόσο στο ευρωκοινοβούλιο όσο και στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, προτείνοντας μία πιο σταδιακή θέσπιση του EDIS, σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2015. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η προστασία των καταθέσεων θα γίνει σε δύο φάσεις: η πρώτη θα αφορά σε μία περιορισμένη φάση αντασφάλισης και στη συνέχεια θα εξελιχθεί σε συνασφάλιση. Παρ όλα αυτά, η μετάβαση στη δεύτερη φάση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί στη μείωση των κινδύνων.

Στη φάση της αντασφάλισης, το EDIS θα παρέχει κάλυψη σε ρευστότητα προς τα Εθνικά Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέχει προσωρινά τα μέσα για να διασφαλιστεί ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι πληρωμές στην περίπτωση που μία τράπεζα βρίσκεται σε κρίση, ενώ τα Εθνική Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων θα πρέπει να αποπληρώσουν τα κεφάλαια, διασφαλίζοντας ότι πιθανές ζημιές θα καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο. Στη φάση της συνασφάλισης το EDIS θα καλύπτει σταδιακά τις όποιες ζημιές.

Σημειώνεται ότι η γερμανική πλευρά έχει εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για τον επιμερισμό των κινδύνων, τονίζοντας ότι οι τράπεζες με τα πολύ υψηλά ποσοστά «κόκκινων» δανείων δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα «μεταδίδοντας» τον κίνδυνο σε πιο υγιή πιστωτικά ιδρύματα.

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Η Επιτροπή εργάζεται ήδη για μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με στόχο τη μείωση του επιπέδου των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων και την αποτροπή της σώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον, όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο της 11ης Ιουλίου 2017. Η δέσμη μέτρων, η οποία αναμένεται να εγκριθεί την άνοιξη του 2018, θα περιλαμβάνει:

- ένα προσχέδιο για τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·
- νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ενίσχυση της δυνατότητας των πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια·

- μια έκθεση στην οποία θα εξετάζεται το ενδεχόμενο νομοθετικής πρότασης για τη θέσπιση εκ του νόμου προβλεπόμενων συστημάτων προστασίας προληπτικής εποπτείας κατά των ελλιπών προβλέψεων για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και
τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της διαφάνειας στα ΜΕΔ στην Ευρώπη.

Επιπλέον, στην έκθεση ανασκόπησης του ΕΕΜ που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα και περιλαμβάνει συνολική θετική αξιολόγηση των πρώτων ετών λειτουργίας του ΕΕΜ, η Επιτροπή διευκρινίζει τις εξουσίες των εποπτικών αρχών να προσαρμόζουν τα επίπεδα προβλέψεων των τραπεζών όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ΜΕΔ για τους σκοπούς της εποπτείας.

Πιθανά μέτρα για εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα τίτλους

Προκειμένου να εξευρεθούν ρεαλιστικές λύσεις για τον περιορισμό του βρόχου αλληλεξάρτησης τραπεζών και κρατών, η Επιτροπή υπενθυμίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα τίτλους SBBS. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών, προκειμένου να υποβάλει το 2018 πρόταση με στόχο να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη SBBS. Τα SBBS θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις τοποθετήσεις τους σε κρατικά ομόλογα. Θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν νέα πηγή εξασφαλίσεων υψηλής ποιότητας για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Συνέχιση της διασφάλισης υψηλής ποιότητας εποπτείας

Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, τον Δεκέμβριο του 2017 η Επιτροπή θα προτείνει επίσης οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες παρόμοιες με τις τράπεζες να θεωρούνται πιστωτικά ιδρύματα και να υπόκεινται στην εποπτεία των τραπεζών. Στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης θα εποπτεύονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ΕΕΜ, μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες προληπτικής εποπτείας εφαρμόζονται ομοιόμορφα και ότι τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στο ίδιο υψηλό επίπεδο προτύπων εποπτείας.

back to top