Menu

Τα μηνύματα των ελλήνων τραπεζιτών από τη Νέα Υόρκη

«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Eurobank και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν. Καραμούζης από το βήμα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «ορισμένες εκ των οποίων κληροδοτήθηκαν από την πρωτοφανή κρίση όπως:

• τα υψηλά (αν και μειούμενα) επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,

• το βελτιούμενο μεν αλλά υπαρκτό ακόμα πρόβλημα της ρευστότητας και την επιστροφή των καταθέσεων

• τους περιορισμούς στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων

• τη συρρίκνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων»

«Η κεφαλαιακή επάρκεια, η ποιότητα του ενεργητικού, οι συνθήκες ρευστότητας και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών βαίνουν όμως βελτιούμενες, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει σε οργανική κερδοφορία μετά από χρόνια σωρευτικών ζημιών στα πλαίσια μίας ανακάμπτουσας οικονομίας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Eurobank.

«Ωστόσο», τόνισε «υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένων κάποιων εποπτικών πρωτοβουλιών (π.χ. IFRS 9, Basel III, MIFiD 2, TRIM, PSD2, calendar provisioning), η εφαρμογή των οποίων μπορεί δυνητικά να επιβαρύνει την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, ενώ σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις αγορές, τους μη-τραπεζικούς διαμεσολαβητές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τις μεταβολές των προτιμήσεων των πελατών και τις νέες ρηξικέλευθες τεχνολογίες, απαιτούν μεγάλου εύρους μετασχηματισμό στο υπάρχον τραπεζικό επιχειρηματικό μοντέλο».

Να δοθεί χρόνος

Ο Νίκος Καραμούζης έδωσε έμφαση στο βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και την διαφαινόμενη πιθανότητα ότι η χώρα θα βγει επιτυχώς απ’ το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018, αλλά και στην υψηλή και βελτιούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα, τη σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία (περίπου €4.2 δισ. σε ετησιοποιημένη βάση). Αυτή όπως είπε «αποτελεί σημαντικό περιθώριο ασφάλειας για δυνητικές μελλοντικές προβλέψεις, το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις στο 50%, τα οποία ελαττώνονται σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς στόχους».

«Νιώθω σήμερα περισσότερο πεπεισμένος ότι οι επιπτώσεις από τις εποπτικές αλλαγές και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών (stress test) θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς συστημικές διαταραχές, ιδίως εάν δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις τράπεζες να μειώσουν αποτελεσματικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και να καλύψουν την όποια επίπτωση στη κεφαλαιακή τους θέση μέσω εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων και αποτελεσματικής διαχείρισης ενεργητικού», τόνισε ο κος Καραμούζης.

Μεγάλου: Στο ευνοϊκότερο σημείο μετά την κρίση οι τράπεζες

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, στην ομιλία του τόνισε: “Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε τροχιά επιταχυνόμενης εξομάλυνσης, με σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και σταθερή επαναφορά των πελατειακών καταθέσεων. Η κεφαλαιακή τους θέση είναι στιβαρή και ενισχύεται περαιτέρω μέσω ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων ισολογισμού, ενώ η ρευστότητα βαίνει βελτιούμενη, με τις ελληνικές τράπεζες να ανακτούν την πρόσβασή τους στην αγορά και να μειώνουν τη χρηματοδότησή τους μέσω Ευρωσυστήματος.

Τα παραπάνω, σημείωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς, επιτεύχθηκαν κυρίως λόγω: (α) της πολιτικής σταθερότητας, (β) της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και, (γ) των αποφασιστικών κινήσεων των νέων διοικητικών ομάδων των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι προκλήσεις παραμένουν, με τη μορφή των επερχόμενων κανονιστικών ασκήσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του προτύπου IFRS9, ενώ τα υπόλοιπα των προβληματικών δανείων παραμένουν υψηλά και το πρόγραμμα αποεπενδύσεων μη κύριων στοιχείων ενεργητικού απαιτητικό. Σε κάθε περίπτωση, οι τραπεζικές προοπτικές στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με την πορεία της οικονομίας, είναι τώρα στο πιο ευνοϊκό σημείο από την έναρξη της κρίσης.”

Φραγκιαδάκης: Ορατά τα σημάδια ανάκαμψης

«Σε επίπεδο οικονομίας, τα σημάδια ανάκαμψης είναι πλέον ορατά», τόνισε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας. «Πέραν του απόλυτου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ έχει ιδιαίτερη σημασία η ευρεία συμμετοχή εταιριών όλων των μεγεθών και τομέων της οικονομίας σε αυτή την ανάκαμψη, ώστε να μπορούν τα οφέλη να διαχυθούν στην οικονομία. Για τις τράπεζες, η επιστροφή στην κανονικότητα σηματοδοτείται από δυο χαρακτηριστικά: αύξηση εσόδων μέσω πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της κερδοφορίας από την αποκλιμάκωση των προβλέψεων», τόνισε.

«Το τραπεζικό σύστημα έχει διανύσει μια πορεία ανάκαμψης και σταθεροποίησης. Η επίτευξη σταθερής κερδοφορίας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας χαρτοφυλακίου και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είναι στοιχεία απαραίτητα αλλά και αρκετά για να βεβαιώσουν και να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία του κλάδου έως τώρα».

back to top