Menu

Επιστολή συνταξιούχου της ΕΤΕ για το κούρεμα του ΛΕΠΕΤΕ προς Φραγκιαδάκη

Κε Φραγκιαδάκη, μου προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η αποστολή των 2επιστολών σας/τελεσίγραφα ως “δήλωση βουλήσεως” για το πώς θα μας "εκτελέσετε" ως συντ/χους και το πώς θα προβείτε στον "ξαφνικό θάνατο" του Λογ/σμού Επικούρησης,  κάτι που δεν τόλμησε, μέχρι τώρα, να πράξει Έλληνας νομοθέτης.

Με εξοργίσατε (εσείς και η διοικητική σας ομάδα) διότι με την στάση και τις ενέργειές σας, μου αποστερείτε την Παροχή για την οποία, επί 36 συναπτά έτη,

κατέβαλα ανελλιπώς τις εισφορές μου, με την προσδοκία της ανταπόδοσής τους

με την αφυπηρέτησή  μου από την τράπεζα.

Το γεγονός ότι, ΔΕΝ πιστώνεται η Παροχή για πρώτη φορά από το 1949- θα συνδεθεί με τ΄ονομά σας & θα συνοδεύει την υστεροφημία σας με τα μελανότερα γράμματα.

Mέσω των επιστολών σας και της δημοσιοποίησής τους στον Τύπο, αλλά και των

αποστροφών του λόγου σας, στις συναντήσεις σας με την Συνδικαλιστική Εκπρο-

σώπηση:

* Αναφέρεστε, στην αδυναμία και δυσχέρεια της τράπεζας να συνεχίσει την παροχή “ταμειακών διευκολύνσεων” και σε κίνδυνο βιωσιμότητά της  και δεν αναλογίσεσθε ότι, με την δημοσιοποίηση αυτή:

α) η διατύπωση αυτή και μόνο (πολύ δε περισσότερο τώρα με την παύση της Παροχής),  μπορεί ενδεχομένως να εκληφθεί  ως ενδεχόμενο-υπόνοια  ηθικού/πιστωτικού  κινδύνου (π.χ. Εποπτικές Αρχές) για την ίδια την τράπεζα

 με όλα τα δυσμενή συνεπακόλουθα ;

β) κι εξ αυτού του γεγονότος, τίς από μέρους σας ευθύνες, σε σχέση με τους

κανόνες της  Εταιρικής Διακυβέρνησης Τραπεζών, της Διαχείρισης Ρίσκου, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης  και των Διεθνών Προτύπων  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/IFRS) ;

- η αποστροφή σας ότι, "γίνονταν ταμειακές διευκολύνσεις (που δεν είναι) υπό μορφή δανείου (που δεν είναι)  με τη ρητή υπόσχεση της επιστροφής"  συσχετίζοντάς την με την κινδυνολογία σας περί βιωσιμότητας/κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, είναι τουλάχιστον ατυχής κι έωλη, παραβλέποντας  και σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

* Καθιστάτε την τράπεζα ασυνεπή έναντι του ΛΕΠΕΤΕ  ως προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις, βάσει του ενοχικού δικαίου και της συλλογικής αυτονομίας. Βάζοντάς μας εκβιαστικά διλήμματα κι επιχειρώντας διάσπαση μεταξύ των συνδλφ. ασφαλισμένων και των δικαιούχων της Παροχής.

* Καταπατάτε τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & τα Διεθνώς Συναλλακτικά Ήθη,  για υπευθυνότητα απέναντι σε όλους που αντισυμβάλλονται & συναλλάσσονται με την ΕΤΕ,  μεταξύ αυτών οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της.

Αναρωτώμενος, εάν και πώς θα εκτελεστεί ο ψηφισθείς -από την Δ.Ε. του Λογ/σμού- προϋπολογισμός,  μέχρι τέλους του 2017 ;

* Παραβλέπετε σκόπιμα & υποβολιμαία ότι, ο ΛΕΠΕΤΕ  αναδράμει από το 1949 σε συνέχεια και μεταφορά αποθεματικού κεφαλαίου, του από το 1930 Αλληλοβοηθητικού Επικουρικού Ταμείου. Όλα τα κεφάλαια από το 1930 μέχρι σήμερα έχουν ενσωματωθεί στο ενεργητικό της Τράπεζας, η οποία και τα διαχειρίζεται προς όφελός της μέχρι και σήμερα.

Ως εκ τούτου, ο ΛΕΠΕΤΕ προϋπάρχει του Συστήματος Δημόσιας Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, ο οποίος δεν έχει κοστίσει ούτε 1 cent του ευρω στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό.

* Αγνοείτε -ηθελημένα- ότι ο ΛΕΠΕΤΕ αποτελεί  ένας κοινός έντοκος- καταθετικός - αποταμιευτικός λογαριασμός συγκέντρωσης περιουσίας ιδιωτικού δικαίου & ειδικού σκοπού, χωρίς νομική προσωπικότητα.

* Aπεμπολείτε την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του ΛΕΠΕΤΕ και της εύρυθμης λειτουργία του, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΕΤΕ.  Από τη διαχείριση του λογαριασμού (εισφορές, συνεισφορές, τόκοι, μερίσματα και άλλα έσοδα) δημιουργείται ένα ανταποδοτικό κεφάλαιο το οποίο μετατρέπεται σε παροχή και αποτελεί παρακολούθημα του μισθού. Καταβάλλεται στο διηνεκές – σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του λογαριασμού – μετά την αφυπηρέτηση κάθε πρώην εργαζομένου και στη συνέχεια συνταξιούχου, με την μορφή εγγυημένης παροχής που ενισχύει τη Κύρια σύνταξη.  Aγνοώντας, επιδεικτικά, την από 22.11.1995  (αριθμ. συνεδρίασης 1047) απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΕ.

* Μονομερώς και αυθαίρετα επιχειρείτε να προσδώσετε -δικής σας επινόησης- οντότητα Νομικού Προσώπου (από Λογ/σμό σε Οργανισμό) με τον χαρακτηρισμό μή βιώσιμου Φορέα, προκειμένου να "διευκολύνετε" (πειθαναγκαστικά) την ένταξη/υπαγωγή του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ βάσει του Ν. 997/1979. 

Επιχειρείτε –δια της πλαγίας- να προ(σ)καλέσετε την κυβέρνηση  για πραξικοπηματική  "νομοθετική ρύθμιση"  διάλυσης του ΛΕΠΕΤΕ,  όταν πολύ καλά γνωρίζετε ότι, αποτελεί προϊόν διμερούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕ και των Εργαζομένων της.

- Αλήθεια, από που αντλείτε τα στοιχεία περί μή βιώσιμου Λογ/σμού ;

- Γιατί δεν αποκαλύπτετε το αποτέλεσμα της αναλογιστικής μελέτης της Hewitt που εσείς παραγγείλατε ; προκειμένου ν΄αξιολογηθεί η αξιοπιστία της ως προς τις παραμέτρους και τις παραδοχές της.

* Εσείς, ως διατελέσας πρόεδρος –επί σειρά ετών- της Επιτροπής Επενδύσεων των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Θεματοφύλακας), τι επράξατε και τι απολογείσθε για τις συμβουλές διαχείρισης/αξιοποίησης (επ΄ωφελεία αποδόσεις) των πόρων και των αποθεματικών, για το χαρτοφυλάκιο μετοχών, για τα αναγκαστικά δάνεια χάριν των Α.Μ.Κ. και τα προκύψαντα ελλείμματα ;

- ελήφθησαν ποτέ σοβαρά υπόψιν τα πορίσματα ελέγχου, των κλιμακίων της Επιθεώρησης και της Επιτροπής Ελέγχου για τον Λογ/σμό  ;

- γιατί από το 2008 δεν αποδίδονταν στον Λογ/σμό μερίσματα από την κατοχή μετοχών της ΕΤΕ ;

- σε σχέση με τις υποχρεώσεις της τράπεζας, βάσει του Ν.3371/05 άρθρο 69  (σε περίπτωση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου τα   πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου με το κόστος της δαπάνης αυτής), κατά πόσο είναι συνεπής κατ΄εφαρμογήν του  νόμου ;

Εν αντιθέσει, με την σπουδή και την επιμέλεια που επιδείχθηκε για την βίαιη υπαγωγή των προσλαμβανόμενων στην ΕΤΕ από την 1.1.2005, από τον ΛΕΠΕΤΕ στο

(τότε) ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ,  με δικαιολογίες-φληναφήματα περί Δημοσίου συμφέροντος !!!!!!!

* Τα ενωσιακά- θεσμικά -εποπτικά όργανα (SSM-ΤΧΣ κλπ)  που υπηρετείτε  πιστά κι επικαλείστε, είναι αυτά που θα μας "φορτώσουν" (βάσει "στρατηγικού στόχου του συστήματος" να συρρικνώσει έως και να καταργήσει συνταξιοδοτικές παροχές & υποχρεώσεις) στην πλάτη του ΕΤΕΑΕΠ (φορέας αμφίβολης βιωσιμότητας), χωρίς σχέδιο μετάβασης, χωρίς την υποχρέωση εργοδοτικής συνεισφοράς της ΕΤΕ Α.Ε., χωρίς την εγγύηση/διασφάλιση συνέχειας του ύψους της Παροχής και τέλος, θα διαγράψουν το Αναλογιστικό Χρέος της τράπεζας προς στον Λογ/σμό !!!

Τα περί Συμπληρωματικής Ασφάλισης (ως δίχτυ προστασίας!!!) είναι εκ του πονηρού κι εκ του μη όντος.

* Με δική σας υπαιτιότητα, θα εξωθήσετε σε ακόμη περισσότερη οικονομική δυσπραγία τους συντ/χους(αναξιόχρεους), με αποτέλεσμα να καταστούν οι δανειακές τους υποχρεώσεις "ανεπίδεκτες είσπραξης" (νέα κόκκινα δάνεια) και το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας περισσότερο επισφαλές.

Επίσης, θα καταφέρετε ανεπανόρθωτο πλήγμα στο ΤΥΠΕΤ καθιστώντας το "βορά" σε τυχάρπαστους κύκλους, που χρόνια τώρα το εποφθαλμιούν κι έχουν αποπειραθεί να το αλώσουν.

* Επειδή, πολλάκις αναφέρεστε και κόπτεστε για την βιωσιμότητα της τράπεζας, πείτε μας:

- τί μέτρα εξοικονόμησης λάβατε π.χ. για το ύψος των αμοιβών (σε χρήμα και σε παροχές) δικών σας  & πληθώρας άλλων στελεχών, για τις αθρόες κι επαναλαμβανόμενες προσλήψεις “ειδικών συνεργατών” - "συμβούλων", για την υλικοτεχνική υποδομή των γραφείων, για τις διαφημίσεις, τις χορηγίες, και για άλλα έξοδα "διοίκησης".

- τί έχετε να μας αναφέρετε, για το swap της Goldman Sachs (εποχής Σημίτη) και τις ζημίες που προκάλεσε και θα προκαλέσει στην ΕΤΕ, από την αντιστάθμιση κινδύνου του TITLOS, το οποίο χειριστήκατε εσείς ο ίδιος ως treasurer της Εθνικής ;

Κε Διευθύνοντα

Μπορεί για εσάς, η απαλλαγή της τράπεζας από τον ΛΕΠΕΤΕ (χάριν σχεδιαζόμενης

πώλησης της ΕΤΕ;) να είναι ευκαιρία, να πάρετε τα εύσημα από τους “άνωθεν προϊσταμένους” σας (για την συνέπειά σας στην εκτέλεση των "συνταγών" τους) & να προσθέσετε άλλη μία “xρυσή αράδα” στο βιογραφικό σας, για Εμάς (τους συντ/χους & τους εν ενεργεία  συνδλφ., που πάνω στην πλάτη μας κρατήθηκε και κρατιέται "αυτό το μαγαζί γωνία" που λέγεται ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) όμως είναι, aναφαίρετο δικαίωμα  και δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει ούτε και το διαπραγματευόμαστε.

Καλείστε να συμβάλλετε για την βιωσιμότητα του Λογ/σμού, χωρίς τελεσίγραφα και

τετελεσμένα.

                     ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΤΕ, ΔΕΝ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ

                                                                                      

                                                                                            Κ. Μ.

                                                                                             συντ/χος ΕΤΕ

sintaksiouxos

back to top