Menu

Όλη η αρχιτεκτονική του νέου ομίλου Eurobank

Σε μια δραστικά διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική οδηγείται η Eurobank, εφόσον εγκριθεί από τις αρχές και τους μετόχους η απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ και προχωρήσει χωρίς προβλήματα ο σχεδιασμός για μεταφορά «κόκκινων» δανείων, ονομαστικής αξίας 7 δισ. σε SPV, προκειμένου να τιτλοποιηθούν.

Με βάση όσα ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα το σχέδιο μετασχηματισμού και επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού της προβλέπει τις εξής ενέργειες:

Πρώτο βήμα θα είναι η απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Grivalia ΑΕΕΑΠ, η οποία θα διενεργηθεί, μέσω αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας και κάλυψής της αποκλειστικά από τους μετόχους της εταιρείας επενδύσεων ακινήτων, με εισφορά εις είδος (ακίνητα και κάποια μετρητά). Η απορρόφηση προβλέπεται να διενεργηθεί, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30η Δεκεμβρίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019.

Θα ακολουθήσει η μεταφορά σε εταιρεία ειδικού σκοπού ( SPV) μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ, τα οποία είναι, είτε καταγγελμένα, είτε σε βαθιά καθυστέρηση. Τα δάνεια θα αποτελέσουν το κάλυμμα για σειρά τιτλοποιήσεων ανά υποκατηγορία ( στεγαστικά, μικρά επιχειρηματικά, μεγάλα επιχειρηματικά).

Το σχέδιο προβλέπει πώληση των senior και πιθανώς μέρους των mezzanine ομολόγων σε επενδυτές ή/ και στους μετόχους του νέου ομίλου, ώστε να αποαναγνωριστεί σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό. Οι υπόλοιποι τίτλοι θα διακρατηθούν από την τράπεζα.

Ακολούθως θα υπάρξει απόσχιση όλων των υπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του ομίλου, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, τα οποία θα εισφερθούν σε μια νέα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Νέα Eurobank». Από την απόσχιση και εισφορά θα εξαιρεθούν οι μετοχές του SPV, καθώς και τυχόν mezzanine notes και Junior notes τίτλοι, που θα διακρατούνται από την τράπεζα.

Με αυτό τον τρόπο, η εισηγμένη Eurobank μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών (Holding Company) που θα έχει από κάτω της την «καλή» τράπεζα (Νέα Eurobank) και το SPV που θα προχωρά στις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ονομαστικής αξίας 7 δισ.

Η παραπάνω αναδιάρθρωση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπερασθεί ο σκόπελος της ενεργοποίησης της εγγύησης του Δημοσίου, λόγω της πιθανής ζημιάς, την οποία θα γράψει ο όμιλος από την πώληση mezzanine ή/και senior ομολόγων. Η ζημιά με τη νέα αρχιτεκτονική θα επιβαρύνει τη Holding εταιρεία και όχι τη νέα Eurobank.

Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution) καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν προκαλεί μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική απαίτηση και, αναλόγως της εναλλακτικής που θα επιλεγεί, θα καρπωθούν τα οφέλη ενδεχόμενης ανοδικής πορείας των τιτλοποιημένων NPE.

Όλα αυτά βέβαια υπό την προυπόθεση ότι ο επόπτης θα αποδεχθεί το παραπάνω σχήμα και η πολιτεία θα θεωρήσει ότι το by pass της ενεργοποίησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι εντός της περιμέτρου του νόμου Χαρδούβελη, όπως τροποποιήθηκε από την υφιστάμενη κυβέρνηση το 2017. Τυχόν έγκριση ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει δεκτό και το σχέδιο της ΤτΕ καθώς επίσης προβλέπει, επί της ουσίας, bypass των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Η Financial Planning Services (FPS), εταιρεία διαχείρισης δανείων του ομίλου, θα αναλάβει τη διαχείριση, τόσο των κόκκινων δανείων που θα αποτελέσουν το κάλυμμα των τιτλοποιήσεων του SPV, όσο και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που θα παραμείνουν στη Νέα Eurobank, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις με τράπεζα και SPV.

Επίσης θα συσταθεί εντός του ομίλου νέα Grivalia (Grivalia Management Company) η οποία θα συνάψει με τη νέα Eurobank δεκαετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) για τη διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του, που θα περιλαμβάνει τα ακίνητα της πρώην Grivalia, τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της Eurobank καθώς και ανακτηθέντα ακίνητα. Η συνολική pro forma αξία του παραπάνω χαρτοφυλακίου στις 30/9 ανερχόταν σε 2,2 δισ. ευρώ.

Η σχέση ανταλλαγής με Grivalia

Περίπου 15,8 Eurobank για κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia είναι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής για τη συγχώνευση των δυο εταιρειών (κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia θα ανταλλαχθεί με 15,8000000041493 μετοχές της νέας Eurobank), ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.

Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Grivalia θα προβεί σε (i) διανομή €40,5εκ. (€ 0,42 ανά μετοχή Grivalia) μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου (η «Προ της Συναλλαγής Διανομή») και (ii) διανομή € 13,7εκ. στους υπαλλήλους της και τα μέλη του Δ.Σ., η οποία αντιπροσωπεύει καταβολές δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών (bonus) και αμοιβές Δ.Σ. για το 2018 και προηγούμενα έτη καθώς και μερική κατοχύρωση του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων.

Η Συγχώνευση θα οδηγήσει σε pro forma μετοχική σύνθεση επί του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενη κατά 59% περίπου από μετόχους της Eurobank και κατά 41% περίπου από μετόχους της Grivalia.

Η Σχέση Ανταλλαγής πλέον την Προ της Συναλλαγής Διανομή αντιπροσωπεύουν πριμοδότηση 9% υπέρ των μετόχων της Grivalia, με βάση τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2018.

*Δείτε τις ανακοινώσεις της Eurobank στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

 
Last modified onMonday, 26 November 2018 14:41
back to top