Logo
Print this page

Alpha Bank Κύπρου: Ζημιές 87 εκατ. το 2017

Αυξημένες καταγράφηκαν το 2017 οι ζημιές της Alpha Bank Cyprus λόγω κυρίως της αύξησης των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.

Οι ζημιές της τράπεζας ανήλθαν στα €86,7 εκ. έναντι ζημιών €30,8 εκ. το 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, τα αποτελέσματα επηρεάσθηκαν κυρίως από τη μεταβολή των περιθωρίων χορηγήσεων και καταθέσεων, την αύξηση των προβλέψεων που αναγνωρίσθηκαν για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες ενίσχυσαν περαιτέρω τον δείκτη καλύψεως μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων σε 52% και την αύξηση της καταθετικής βάσεως.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν για το έτος 2017 σε €64,0 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 27,7% σε σύγκριση με €88,5 εκ. το 2016 που αποδίδεται στη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου και στην αύξηση των καταθέσεων, καθώς και στη μείωση των επιτοκίων δανείων.

Το σύνολο εσόδων της τράπεζας για το έτος 2017 ανήλθε σε €77,1 εκ. σε σύγκριση με €108,2 εκ. το έτος 2016. Τα έσοδα του 2016 συμπεριλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους €6,6 εκ. από την πώληση μετοχών της Visa Europe. Η συνολική μείωση των εσόδων κατά το 2017 ύψους 24,1%, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανόμενου εσόδου του 2016, οφείλεται κυρίως στη μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, στην αύξηση των καταθέσεων, καθώς και στη μείωση των επιτοκίων δανείων.

Το σύνολο εξόδων ανήλθε στα € 54,5 εκ. για το 2017, σε σύγκριση με €82,2 εκ. για το 2016. Τα έξοδα του 2016 συμπεριλαμβάνουν τη μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη του προγράμματος εθελουσίας εξόδου προσωπικού, το κόστος του οποίου ανήλθε στα €31,6 εκ.

Κατά το 2017 αναγνωρίστηκε μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη για πρόστιμο ύψους €1,5 εκ. που επιβλήθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για χρεώσεις σε εγχώριες διατραπεζικές προμήθειες. Η τράπεζα έχει προσφύγει ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου για την ακύρωση του προστίμου. Παρόλο που η υπόθεση εκκρεμεί στα τοπικά δικαστήρια, η τράπεζα έχει αναγνωρίσει τη σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις. Εξαιρουμένων των ανωτέρω μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, το 2017 παρατηρείται μικρή αύξηση των εξόδων κατά 4,7%.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώνεται για το 2017 στο 70,7% σε σύγκριση με 76,0% κατά το 2016.

Οι προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν το 2017 κατά 83,1% σε €107,3 εκ. σε σύγκριση με €58,6 εκ. το 2016, αύξηση που αποδίδεται στις ενέργειες εξυγιάνσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες ανήλθαν σε €1.734,8 εκ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 10,9%, σε σύγκριση με €1.946,4 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες την 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε €2.204,9 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%, σε σύγκριση με €1.940,6 εκ. την 31 Δεκεμβρίου 2016, ενισχύοντας έτσι, περαιτέρω την καταθετική βάση.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε από 100,3% τον Δεκέμβριο του 2016 σε 78,7% τον Δεκέμβριο του 2017.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ανήλθαν, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, σε €893,8 εκ. και αποτελούν το 34,0% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων, αυξημένες κατά 4,4% σε σύγκριση με το έτος 2016. Ως μέρος των προβλέψεων περιλαμβάνεται το υπόλοιπο προσαρμογής των συμβατικών υπολοίπων των δανείων που αποκτήθηκαν στην εύλογη αξία τους.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017, ανήλθαν σε €1.446,7 εκ. και αντιπροσωπεύουν το 55,0% του συνόλου των δανείων. Την 31 Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονταν σε €1.468,0 εκ. και αντιπροσώπευαν το 52,4% του συνόλου των δανείων.

Το 2017, ο δείκτης καλύψεως μη Εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, διαμορφώθηκε στο 51,8% σε σύγκριση με 47,5% το 2016.

Εφαρμογή ΔΠΧΑ 9

Η τράπεζα σημειώνει ότι η εκτίμηση της επίδρασης για το νέο διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9) ανέρχεται σε €56 εκ. Η Τράπεζα συνεχίζει να αξιολογεί, να ελέγχει και να βελτιώνει τις νέες λογιστικές διαδικασίες, τους εσωτερικούς ελέγχους και το πλαίσιο διακυβερνήσεως, όπως απαιτείται από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9.

Σημειώνεται ότι οι νέες λογιστικές πολιτικές, οι παραδοχές, οι κρίσεις και οι εκτιμήσεις ενδέχεται να μεταβληθούν έως ότου η τράπεζα οριστικοποιήσει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2018. Ως εκ τούτου, η επίπτωση που γνωστοποιείται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018.

Για σκοπούς κεφαλαιακών απαιτήσεων, η Τράπεζα θα κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων, βάσει των οποίων η επίδραση από την εφαρμογή του νέου προτύπου θα απορροφηθεί εντός πέντε ετών. Βάσει αυτών, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CETΙ) εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί κατά 10 μονάδες βάσεως (μ.β.) για το πρώτο έτος, ενώ η εκτιμώμενη επίπτωση από την πλήρη εφαρμογή εκτιμάται σε 270 μ.β., υπολογισμένη με στοιχεία της 31.12.2017.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Την 31 Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) της Τραπέζης ανήλθε σε 13,8%, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι ανήλθε σε 17,3% και ο Δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 18,1% (με τη χρήση μεταβατικών διατάξεων).

Προτεραιότητες 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρωταρχικός στόχος της τράπεζας αποτελεί η διατήρηση επαρκούς θωράκισης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και επάρκειας ρευστότητας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τυχόν νέες προκλήσεις. Για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και λαμβάνει κάθε διαθέσιμο προληπτικό μέτρο.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Τράπεζας, μεταξύ άλλων, εστιάζει στις ακόλουθες κύριες προτεραιότητες:

- την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προς εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου,

-τον περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους χρηματοδοτήσεως από καταθέσεις,

- τον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και την αύξηση της παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες μέσω νέων τεχνολογιών,

- τη στοχευμένη παροχή νέων υπηρεσιών και νέων πιστωτικών διευκολύνσεων, με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων προμηθειών και των εσόδων τόκων.

Template Design © ΒΝ Creative Internet.