Menu

Attica: Στα 21 εκατ. τα προ προβλέψεων κέρδη

Πενταπλασιασμός καθαρών εσόδων από τόκους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 και κέρδη προ φόρων 2,8 εκατ. ευρώ παρουσίασε η τράπεζα το πρώτο τρίμηνο. Η διατήρηση της αυτόνομης πορείας πρώτος στόχος της διοίκησης.

Επιστροφή σε κερδοφορία με κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 21,3 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο 2014 έναντι ζημιών 9,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 2013 παρουσίασε η Attica Bank. Παράλληλα καταγράφεται πενταπλασιασμός καθαρών εσόδων από τόκους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 και κέρδη προ φόρων 2,8 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ακόμα:

* Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

* Αύξηση των προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους κατά 13,3% σε ετήσια βάση παρά τη μείωση του δείκτη καθυστερήσεων δανείων >90 ημερών στο 24,6% το α’ τρίμηνο 2014, αντί του 26,6% της 31.12.2013.

* Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε στο 49,2% το α’ τρίμηνο 2014 έναντι 43,5% στο τέλος του 2013.

* Αύξηση καθαρής θέσης +5,5% σε ετήσια βάση.

* Αύξηση χορηγήσεων (προ προβλέψεων) +3,6% σε ετήσια βάση.

* Δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) 11,8% από 11,4% στο τέλος του 2013.

* Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 11,8%.

Δήλωση της Διοίκησης

«Η Attica Bank, µετά την επίτευξη του στόχου της κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών και της πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της από ιδιωτικά κεφάλαια που ολοκληρώθηκε το Ιούλιο του 2013, έχει ήδη υποβάλει σχέδιο κάλυψης των νέων κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της επικαιροποιηµένης άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δηµοσιεύτηκε το Α΄τρίµηνο του 2014.

Τα αποτελέσµατα και τα µεγέθη του Α τριµήνου 2014 της Attica Bank αποτυπώνουν τα θετικά αποτελέσµατα των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, πιστοποιούν την ορθότητα των εκτιµήσεων που είχαν διατυπωθεί βάσει του επιχειρηµατικού σχεδιασµού της Τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank, µε τη στήριξη και του βασικού µετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε να διατηρήσει την αυτόνοµη πορεία της.

Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα και µεγέθη του Α τριµήνου 2014, εκτός από την επάνοδο στην οργανική κερδοφορία, ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και των δεικτών κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση, ως αποτέλεσµα της εσωτερικής αναδιάρθρωσης που έχει συντελεστεί τατελευταία χρόνια στον Όµιλο και της βέλτιστης παρακολούθησης και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων. Η διαδικασία αυτή που αποτελεί κεντρική επιλογή της Τράπεζας θα βελτιωθεί ακόµα περισσότερο το επόµενο διάστηµα µε άµεση αντανάκλαση στα αποτελέσµατα του Οµίλου µέσω του περιορισµού της ανάγκης σχηµατισµού προβλέψεων.

Ο Όµιλος της Attica Bank πέτυχε κατά το Α΄ τρίµηνο του 2014 να επανέλθει σε τροχιά οργανικής κερδοφορίας και δηµιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου. Τα κέρδη προ προβλέψεων για τον Όµιλο διαµορφώθηκαν σε 21 εκ. ευρώ έναντι ζηµιών 10 εκ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίµηνο του περασµένου έτους, γεγονός που πιστοποιεί τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του Οµίλου. Αντίστοιχα θετικά ήταν και τα αποτελέσµατα µετά από προβλέψεις και φόρους. Σηµαντικό επίσης στοιχείο ήταν η βελτίωση όλων των πηγών εσόδων του Οµίλου, η οποία σε συνδυασµό µε τον περαιτέρω περιορισµό του λειτουργικού κόστους, θα οδηγήσει τον Όµιλο στη δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου ως απαραίτητη προϋπόθεση βιώσιµης ανάπτυξης και διατήρησης της αυτονοµίας του.

Ειδικότερα, τα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου κινήθηκαν αυξητικά σε ετήσια βάση τόσο ως προς το σύνολο του Ενεργητικού κατά 5,8%, όσο και των χορηγήσεων – προ προβλέψεων- κατά 3,6% καθώς και των καταθέσεων κατά 5,5%. Παράλληλα συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά 5,4% τα λειτουργικά έξοδα, κάτι που σε συνδυασµό µε τη σηµαντική βελτίωση των εσόδων, επέτρεψε, εκτός των άλλων, το σχηµατισµό επιπλέον προβλέψεων 18,5 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 13,3% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2013.

Έτσι και σε συνδυασµό µε την παρατηρούµενη επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των χορηγήσεων σε καθυστέρηση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 24,6% του δανειακού χαρτοφυλακίου, έναντι 26,6% στις 31.12.2013, συντέλεσαν ώστε ο δείκτης κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων από προβλέψεις να διαµορφωθεί σε 49,2% στις 31.3.2014, και να εµφανίζεται ενισχυµένος κατά 13% περίπου έναντι της 31.12.2013. Σηµειώνεται ακόµη ότι οι δείκτες βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας παραµένουν σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή σε 11,6% και 11,8% αντίστοιχα.

Η Attica Bank έχει υποβάλει ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης στις εποπτικές αρχές, το οποίο εξειδικεύει τις πηγές δηµιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, αξιοποιώντας και τις υφιστάµενες δυνατότητες, κάτι που σε συνδυασµό µε τη διεύρυνση της µετοχικής σύνθεσης και της άντλησης νέων κεφαλαίων µε τη συµµετοχή και ξένων επενδυτών, θα οδηγήσει στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από την επικαιροποιηµένη άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου σε συνάρτηση µε την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρµογή αρχών σύγχρονου Management σηµατοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων της Τράπεζας.

Με βάση το επικαιροποιηµένο επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας, το 2014 θα είναι µια χρονιά βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσµάτων, ως αποτέλεσµα κυρίως της µείωσης του κόστους άντλησης κεφαλαίων αλλά και του περιορισµού των λειτουργικών εξόδων. Ιδιαίτερη έµφαση στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο δίδεται στη διαχείριση των κινδύνων µε σκοπό τη µείωση των καθυστερήσεων και τον περαιτέρω περιορισµό της ανάγκης σχηµατισµού προβλέψεων».

back to top