Menu

Ρουμελιώτης: Θα βλέπαμε θετικά τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου

Κάλεσμα στους θεσμικούς επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank απηύθυνε ο πρόεδρος της τράπεζας, Παναγιώτης Ρουμελιώτης σε ομιλία του. 

Ο Π. Ρουμελιώτης παρουσίασε στους θεσμικούς επενδυτές τους στόχους της ΑΜΚ ως 197,97 εκατ. της τράπεζας, ενώ τόνισε ότι η διοίκηση της Attica «στην παρούσα φάση της θα έβλεπε θετικά την όποια μείωση της συμμετοχής φορέων του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και για το λόγο αυτό ζητά, τη στήριξη νέων εν δυνάμει ιδιωτών επενδυτών μετόχων».

Η ομιλία του προέδρου της Attica στους θεσμικούς έχει ως εξής: 

«Ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank, θέλω να σας ενημερώσω για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται αυτή τη στιγμή στην τράπεζα και για την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ζητώντας την στήριξή σας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank που συνεδρίασε στις 22 Δεκεμβρίου 2017, μεταξύ άλλων, αποφάσισε την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού € 197.970.668,40 με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης έως 659.902.228 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετοχών με αναλογία 4 νέες κοινές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή μετοχή. Τυχών αδιάθετα θα διατεθούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. στις 21/05/2018.

Αναφορικά με τη χρήση των κεφαλαίων, αναμένεται να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου (100.200.000 ευρώ) στο σύνολό τους ή σε συνδυασμό με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Ν.3723/2008) και να διενεργηθεί το σύνολο των προβλέψεων που απαιτούνται για το εναπομείναν προβληματικό χαρτοφυλάκιο καθώς και για την εφαρμογή του προτύπου IFRS 9. Κατά κύριο λόγο, στόχος της εν λόγω αύξησης είναι η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας και η διενέργεια τραπεζικών εργασιών στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της ATTICA Bank ως εμπορικής τράπεζας, με τη διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα.

Η ATTICA Bank μέσω της πρόσφατης τιτλοποίησης και πώλησης επισφαλών δανείων, πραγματοποίησε κέρδη ύψους 70εκ. ευρώ και ανακεφαλαιοποιήθηκε πλήρως. Επίσης η τράπεζα προχωρά σε δεύτερη τιτλοποίηση και πώληση του υπολοίπου του προβληματικού της χαρτοφυλακίου, συναλλαγή η οποία θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο μετά την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, προσδοκώντας στην πλήρη εκκαθάριση του προβληματικού δανειακού της χαρτοφυλακίου από επισφαλή δάνεια, επιδιώκοντας παράλληλα εγγραφή κερδών από τη δεύτερη συναλλαγή πώλησης, που θα ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση και τη θέση των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην παρούσα Αύξηση. Η τράπεζα επιπρόσθετα, με δύο προγράμματα εθελουσίας καθώς και με δράσεις περιορισμού των γενικών λειτουργικών της εξόδων, έχει συρρικνώσει σημαντικά το λειτουργικό της κόστος.

Η διοίκηση της ATTICA Bank στην παρούσα φάση της θα έβλεπε θετικά την όποια μείωση της συμμετοχής φορέων του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και για το λόγο αυτό ζητά, τη στήριξη νέων εν δυνάμει ιδιωτών επενδυτών μετόχων, στην παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η στήριξη της ATTICA Bank από νέους επενδυτές – μετόχους, είναι καθοριστικής σημασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω αγοράς δικαιωμάτων, είτε απευθείας μέσω της συμμετοχής τους στα αδιάθετα, εφόσον προκύψουν, για όποιο ποσό αυτοί επιθυμούν. Τα τυχόν αδιάθετα θα διατεθούν πρώτα, σε όσους υφιστάμενους μετόχους έχουν ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων τους και έχουν δηλώσει και δεσμεύσει τα αντίστοιχα ποσά για τη συμμετοχή τους στα αδιάθετα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ τα υπόλοιπα τυχόν αδιάθετα, θα διατεθούν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 21/05/2018 σε υφιστάμενους ιδιώτες ή και νέους επενδυτές – μετόχους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δεσμεύσει έως τις 18/05/2018 τα αντίστοιχα ποσά για την πρόσθετη συμμετοχή τους στα αδιάθετα.

Εφόσον η συγκεκριμένη Αύξηση επιτευχθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό της διοίκησης και τη στήριξη του επενδυτικού κοινού με όλες της προαναφερθείσες ενέργειες που σας έχω παρουσιάσει, η ATTICA Bank θα μετατραπεί στη μοναδική, καθαρή και πλήρως εξυγιασμένη, ιδιωτική, εμπορική, μη συστημική τράπεζα της Ελλάδος, με υγιή διάρθρωση κεφαλαίων, τόσο βάση των εποπτικών κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσο και βάση των απαιτήσεων – αρχών της ευρωπαϊκής επιτροπής ανταγωνισμού DGCOM, χωρίς να κατέχει πλειοψηφικό πακέτο στο μετοχικό της κεφάλαιο ή να συμμετέχει με κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής Tier1 ή Tier2 το δημόσιο και οι λοιποί δημόσιοι φορείς.

Ο τελικός στρατηγικός στόχος της ATTICA Bank θα επικεντρωθεί πλέον, στην κερδοφορία για τους μετόχους της, στη συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και στη σύγχρονη ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των χορηγητικών και καταθετικών πελατών της.

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ΑΜΚ, είτε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, είτε για την συμμετοχή σας στα τυχόν αδιάθετα για όποιο ποσό εσείς επιθυμείτε, αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 4η Μαΐου μέχρι και την 18η Μαΐου 2018, είτε μέσω του χειριστή των μετοχών σας είτε μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank. Η τελική διάθεση των τυχόν αδιάθετων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με απόφαση Δ.Σ. στις 21/05/2018. Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εγγραφή σας στα αδιάθετα: από την 4η Μαΐου μέχρι και την 15η Μαΐου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τους όρους της Αύξησης και τη διαδικασία της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση, παρατίθενται στις ενότητες 4.1.5 και 4.2 του Ενημερωτικού Δελτίου».

back to top