Image default
ALPHA BANK

Alpha Bank: Λουκέτο σε 64 καταστήματα επιβάλει το νέο πλάνο

Alpha Bank: Λουκέτο σε 64 καταστήματα επιβάλει το νέο πλάνο
Τι προβλέπει το πλάνο αναδιάρθρωσης για τον αριθμό των καταστημάτων και τις δαπάνες στην Ελλάδα. Γιατί δεν θα μειωθεί περαιτέρω το προσωπικό. Οι στόχοι για το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό….
Alpha Bank: Λουκέτο σε 64 καταστήματα επιβάλει το νέο πλάνο

Τι προβλέπει το πλάνο αναδιάρθρωσης για τον αριθμό των καταστημάτων και τις δαπάνες στην Ελλάδα. Γιατί δεν θα μειωθεί περαιτέρω το προσωπικό. Οι στόχοι για το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Το κλείσιμο 64 καταστημάτων στην Ελλάδα, μέσα στην επόμενη διετία, χωρίς, όμως, ουσιαστικές περικοπές προσωπικού επιβάλει το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης της Alpha Bank, το οποίο ενέκρινε η Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Κομισιόν στις 30 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει τη μείωση του αριθμού των καταστημάτων της Alpha Bank στην Ελλάδα σε 563, μέχρι το τέλος του 2017 από 627 που ήταν την 30.9.2015 (περιλαμβανομένων των 9 επιχειρηματικών κέντρων και 9 κέντρων εξυπηρέτησης πελατών ιδιωτικής τραπεζικής) καθώς και τη μείωση των συνολικών εν Ελλάδι δαπανών ( τραπεζικές και μη δραστηριότητες) σε 933 εκατ. ευρώ ως το τέλος του 2017.

Οι παραπάνω περικοπές στον αριθμό του δικτύου καταστημάτων και στις εν δαπάνες των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων δεν θα συνοδευτεί όμως από μείωση του αριθμού των εργαζομένων.

Το αναθεωρημένο πλάνο προβλέπει τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων στην Ελλάδα μόλις κατά 174 άτομα μέχρι το τέλος του 2017 (9.504 μέχρι το τέλος του 2017 από 9.678 που ήταν την 30.9.2015). Η παραπάνω περικοπή μπορεί να επέλθει μόνο από τις πωλήσεις non core business assets και τις συνταξιοδοτήσεις.

Όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών εξορθολογισμού κόστους, αναμένεται περαιτέρω μείωση του δικτύου καταστημάτων και προσωπικού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη για το τελευταίο τρίμηνο 2015. Κίνηση που αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των προ προβλέψεων αποτελεσμάτων σε ενοποιημένη βάση και κατά το τρέχον δ τρίμηνο.

Οι υπόλοιπες κύριες δεσμεύσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο Αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως 2015 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-την περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού της Τραπέζης μέσω της τηρήσεως δείκτη (καθαρών) δανείων προς καταθέσεις 119% για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2018. Ο στόχος παραμένει ίδιος με αυτόν του προηγούμενου πλάνου αναδιάρθρωσης.

-τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως μέσω του εξορθολογισμού του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε μακροοικονομικές συνθήκες

-τον περιορισμό του μεγέθους του χαρτοφυλακίου στοιχείων ενεργητικού των δραστηριοτήτων εξωτερικού μέχρι τον Ιούνιο του 2018

-τον περιορισμό παροχής πρόσθετων κεφαλαίων σε θυγατρικές του εξωτερικού

-την αποεπένδυση από χαρτοφυλάκιο αξιογράφων εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιριών (πλην ορισμένων περιπτώσεων) το αργότερο μέχρι το τέλος του 2017

– τη μείωση του χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών της Τραπέζης το αργότερο μέχρι το τέλος του 2017

-τον περιορισμό στην αγορά κινητών αξιών με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών ορίων (non¬ investment grade securities)

-την υιοθέτηση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την πιστωτική πολιτική του Ομίλου, και το πλαίσιο εταιρικής διακυβερνήσεως

– την τήρηση ανώτατου ορίου ως προς τις συνολικές ετήσιες αποδοχές (μισθό, ασφαλιστική εισφορά, επίδομα παραγωγικότητας) που η τράπεζα μπορεί να παρέχει σε οποιοδήποτε εργαζόμενο ή διευθυντικό στέλεχος.

Στις λοιπές δεσμεύσεις περιλαμβάνονται περιορισμοί στη δυνατότητα της τράπεζας να προβεί σε ορισμένες εξαγορές, στην επαναγορά ή στην άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξοφλήσεως τίτλων που προσμετρούνται στα ίδια κεφάλαια και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως,

Σημειώνεται ότι, η τράπεζα για την τελευταία αναθεώρηση του Αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως 2015 βασίσθηκε στις κάτωθι παραδοχές σχετικά με τις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, επί των οποίων υπήρξε η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΤΧΣ:

 

2015

2016

2017

2018

ΑΕΠ (% ετήσια αύξηση)

(2.3)

(1.3)

2.7

3.1

Πληθωρισμός (% ετήσια αύξηση)

(0.4)

1.5

0.9

1.0

Ανεργία (%)

26.9

27.1

25.7

24.2

Related posts

Alpha Bank e-Banking: H τραπεζική εξυπηρέτηση σας

banksnews

Ψάλτης: Οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς οφείλουμε να τις παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό

banksnews

Alpha Bank: Πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών

banksnews

Leave a Comment