Image default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

  • Αύξηση πωλήσεων σε € 72,5 εκατ. ( 7%) – Βασικοί παράγοντες, το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις εκλογές της Νιγηρίας και οι εξαγορές στη Ρουμανία
  • Βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες
  • Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (adjusted EBITDA) σε € 6.2 εκατ. ( 14%)
  • Επιστροφή στην κερδοφορία προ & μετά φόρων (EBT & EAT)
  • Αύξηση της συμμετοχής των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού

Κορωπί, 19/05/2020 – Η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Κατά τη χρήση του 2019, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά € 4,5 εκατ. ή 7% σε σύγκριση με το 2018 και ανήλθαν σε € 72,5 εκατ.. Από τους σημαντικότερους παράγοντες της αύξησης των πωλήσεων ήταν το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας για τις προεδρικές εκλογές στη Νιγηρία που υλοποιήθηκε με επιτυχία το Α’ τρίμηνο του 2019 σε Ελλάδα και Ρουμανία, αξίας € 4,6 εκατ, καθώς και η συμβολή στον κύκλο εργασιών των δύο εξαγορών που έλαβαν χώρα το 2019 στην Ρουμανία και συγκεκριμένα του 65% των μετοχών των εταιρειών SISTEC και η μεταβίβαση συμβολαίων πελατών της STAR STORAGE.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 14% ή € 0,7 εκατ. από € 5,5 εκατ. το 2018 σε € 6,2 εκατ. το 2019, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων πωλήσεων, του καλύτερου προϊοντικού μίγματος, της μείωσης του κόστους παραγωγής ως ποσοστού επί των πωλήσεων και επομένως της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από 13% το 2018 σε 16% το 2019.

Το 2019 αποτέλεσε ορόσημο για την INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., δεδομένης της επιστροφής του Ομίλου στην κερδοφορία προ & μετά φόρων (EBT & EAT), αντιστρέφοντας τα ζημιογόνα αποτελέσματα συναπτών ετών, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της διοίκησης και την εμπιστοσύνη των μετόχων της.

Ειδικότερα, όσον αφορά την πορεία των εργασιών στους κύριους γεωγραφικούς τομείς, εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε € 32,1 εκατ. έναντι € 32,8 εκατ. το 2018, καθώς το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών της Νιγηρίας συνεισέφερε € 2,8 εκατ. στην Ελλάδα και αντιστάθμισε μέρος του έργου ATH.ΕΝΑ (κάρτες και εισιτήρια ΟΑΣΑ) που αναγνωρίστηκε το 2018 αξίας € 4,4 εκατ. Εξαιρουμένων των παραπάνω αναφερομένων εφάπαξ έργων, οι πωλήσεις βελτιώθηκαν κατά € 0,9 εκατ. χάριν στην αύξηση των οργανικών πωλήσεων στις κατηγορίες των καρτών πληρωμής, των δελτίων τυχερών παιχνιδιών καθώς και στην ένταξη νέων πελατών στις ψηφιακές εκτυπώσεις καθώς και στη διανομή λογαριασμών. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2019 ανήλθαν στην Ελλάδα σε € 2,4 εκατ. έναντι € 2,5 εκατ. το 2018.

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το 2018 και ανήλθαν σε € 39,5 εκατ., έναντι € 34,6 εκατ. το 2018. Η αύξηση αυτή των € 4,9 εκατ. απορρέει από α) την ενσωμάτωση € 2,3 εκατ. πωλήσεων ψηφιακής εκτύπωσης και διανομής λογαριασμών από τη μεταβίβαση συμβάσεων πελατών της STAR STORAGE (εξαγορά που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2019), β) το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στην Νιγηρία που υλοποιήθηκε με επιτυχία το α’ τρίμηνο του 2019 αξίας € 1,9 εκατ. και γ) την ενσωμάτωση 2 μηνών δραστηριότητας της εξαγοράς των εταιριών SISTEC αξίας € 0,7 εκατ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) του 2019, ανήλθαν σε € 3,7 εκατ. έναντι € 2,8 εκατ. το 2018, αυξημένα κατά € 0,9 εκατ. ή 34%.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο 2019, ανήλθαν σε € 4,7 εκατ. έναντι € 6 εκατ. το 2018. Η μείωση τους κατά € 1,3 εκατ. οφείλεται κυρίως σε ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 20 εκατ. το 2019 από € 15 εκατ. το 2018, αυξημένος κατά € 5 εκατ., λόγω των εξαγορών που υλοποιήθηκαν εντός του 2019 στη Ρουμανία, καθώς και των νέων επενδύσεων που υλοποίησε ο Όμιλος. Το τίμημα της εξαγοράς του 65% των μετοχών των εταιρειών SISTEC ανήλθε σε € 3,5 εκατ., το τίμημα της μεταβίβασης συμβολαίων πελατών από την STAR STORAGE ανήλθε σε € 2,5 εκατ., ενώ οι νέες επενδύσεις του Ομίλου σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό καθώς και λογισμικά προγράμματα ανήλθαν σε € 2,5 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των εσωτερικών αναπτύξεων λογισμικού.

Το 2019, η INFORM προσηλωμένη στο στόχο ανάπτυξης λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, συνέχισε δυναμικά τη δημιουργία και παροχή τεχνολογικά εξελιγμένων υπηρεσιών ώστε να στηρίξει τους πελάτες της στον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Ενδεικτικό παράδειγμα υλοποίησης έργου ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί η λύση digital on boarding (DoB) για την Εθνική Τράπεζα. Μέσω της εφαρμογής αυτής, ο κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα να ανοίξει λογαριασμό ταμιευτηρίου, να εκδώσει χρεωστική κάρτα ΕΤΕ (Debit VISA ή Debit MasterCard) και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο i-bank Internet & Mobile Banking. Αυτή η νέα υπηρεσία έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον 30.000 πελατών της Εθνικής Τράπεζας και έχει συνεισφέρει στα αποτελέσματα του Ομίλου. Η παραπάνω υπηρεσία (DoB) είναι συμπληρωματική των ψηφιακών λύσεων που είχαν ήδη υλοποιηθεί προηγούμενα, όπως η υπηρεσία CCM (Customer Communication Management) ή οι υπηρεσίες Enterprise Document Management και Scanning & Archiving.

Η INFORM, πιστή στην στρατηγική της να αυξήσει τη συμμετοχή των νέων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών, επενδύει σε ενίσχυση του ήδη εξειδικευμένου προσωπικού της με την ένταξη και νέων εξειδικευμένων συνεργατών και την ανάπτυξη λύσεων για την υλοποίηση και υποστήριξη των οργανισμών – πελατών της που θα θελήσουν να εισαγάγουν ψηφιακές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα εστιάσει στο να διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους υφιστάμενους πελάτες, καθώς και στην προσέλκυση νέων πελατών.

Σχετικά με την INFORM

H

INFORM

(LYK.ATH) ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών, καινοτομώντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης. Απασχολεί 520 εργαζομένους με τρεις μονάδες παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία, ενώ κατέχει ηγετική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Είναι μέλος της AUSTRIACARD HOLDINGS, Αυστριακού ομίλου υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής σε θέματα Hardware Embedded Security, που απασχολεί 1.300 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρία Divisions, AUSTRIACARD, INFORM και NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) και του IoT αντιστοίχως, με συνολικό κύκλο εργασιών € 135 εκατ. το 2019. O Όμιλος AUSTRIACARD HOLDINGS έχει ένα πολύ ισχυρό πανευρωπαϊκό επιχειρησιακό αποτύπωμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ελλάδα και την Τουρκία, με έξι παραγωγικές εγκαταστάσεις και οκτώ κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στην Νότια Αμερική και στις Η.Π.Α. (στο στάδιο της κατασκευής), που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί τους πελάτες του, όπου και να βρίσκονται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.informlykos.com

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο banksnews-.gr

Related posts

Ελληνικό: Από πού θα ξεκινήσουν τα έργα – Τα επόμενα βήματα

banksnews

Πρώτη κατοικία: Η τελευταία ευκαιρία προστασίας έως τις 30 Απριλίου και η επόμενη μέρα

banksnews

Παρατείνεται μέχρι το Σεπτέμβριο το όριο των €50 για τις ανέπαφες συναλλαγές 

banksnews