Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Μένουν στη «Συμμετοχών» CoCos και Tier II

Στην εταιρεία Συμμετοχών, υπό την επωνυμία Πειραιώς Financial Holdings, θα παραμείνουν, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό, οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ( CoCos) καθώς και οι δύο εκδόσεις ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο ενέκρινε στις 27 Αυγούστου το Διοικητικό της Συμβούλιο της. Όπως είναι γνωστό, η Πειραιώς προχωρά σε απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία, ενώ η ίδια θα μετασχηματισθεί σε εταιρεία Συμμετοχών, παραμένοντας εισηγμένη. Το hive-down, κατά το πρότυπο της Eurobank, διενεργείται, προκειμένου η ζημιά από τις δύο τιτλοποιήσεις, μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ (project Phoenix και Vega), να εγγραφεί στη Συμμετοχών και όχι στην κατά 100% θυγατρική της «νέα Πειραιώς». Έτσι, θα αποφευχθεί η ενεργοποίηση της διάταξης του νόμου Χαρδούβελη, για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, προκειμένου να συμψηφισθεί η αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Στη νέα τραπεζική εταιρεία θα εισφερθούν το σύνολο των καταθέσεων, των χορηγήσεων (σ.σ. μαζί με τις εξασφαλίσεις τους), των ακινήτων, των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας Πειραιώς από ομολογιακά δάνεια έκδοσης της ίδιας ή θυγατρικών της.

Εξαιρούνται οι ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), που εξέδωσε πέρσι τον Ιούνιο (400 εκατ. ευρώ) και τον περασμένο Φεβρουάριο (500 εκατ. ευρώ) η Τράπεζα Πειραιώς, όπως και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible –CoCos), ονομαστικής αξίας 2,04 δισ. ευρώ, έκδοσης του 2015.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα παραμείνουν στην Πειραιώς Financial Holdings μαζί με ένα «κουμπαρά» 1,3 δισ. ευρώ. Με την παραπάνω ρευστότητα η Holding θα καλύψει ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης αξίας 900 εκατ. ευρώ, που θα εκδώσει η κατά 100% θυγατρική της «νέα Πειραιώς» και θα πληρώσει τοκομερίδια των CoCos για τα έτη 2020 και 2021, ύψους 165 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση διοίκησης, ο εταιρικός μετασχηματισμός θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας Tier II ή Additional Tier I από τη Συμμετοχών, «κατά την ευρέως αποδεκτή πρακτική σε διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, κατά την οποία η άντληση εποπτικών κεφαλαίων διενεργείται από την απώτερη μητρική, προς περαιτέρω διοχέτευσή τους στις θυγατρικές τράπεζες».

Οι συμμετοχές που θα παραμείνουν στη Holding

Το σύνολο των συμμετοχών της Τράπεζας Πειραιώς θα μεταβιβασθεί στην νέα τραπεζική εταιρεία, με εξαίρεση α)την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, Πειραιώς Agency, β) την ουκρανική τράπεζα JSC Piraeus Bank και γ) την εταιρεία έκδοσης πιστωτικών τίτλων, Piraeus Group Capital. Οι τρεις παραπάνω εταιρείες θα μείνουν στην Πειραιώς Financial Holdings.

Επιπρόσθετα, η Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega, μέρος των οποίων θα πωλήσει στους προτιμητέους επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα το αποδώσει δωρεάν στους μετόχους της, προκειμένου να πετύχει τις προϋποθέσεις από-αναγνώρισης των τιτλοποιημένων δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 7 δισ. ευρώ. Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα υποχωρήσει στο 30%.

Το μετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς θα ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ και θα διαιρείται σε 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Ιουλίου 2020 η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνιζε ίδια κεφάλαια 5,62 δισ. ευρώ.

Αθικτα τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τέλος, η διάσπαση δεν θα έχει, σύμφωνα πάντα με την έκθεση διοίκησης, δυσμενή επίπτωση στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των εργαζομένων της Πειραιώς. Η νέα τράπεζα θα αναλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις του μεταφερόμενου σε αυτήν προσωπικού, λόγω της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς της σε αυτή.

Οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στη νέα τράπεζα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες εργασίας, διατηρώντας πλήρως τις ατομικές, επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, τον Κανονισμό Εργασίας τους, τα ομαδικά ασφαλιστήρια/προγράμματα σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όλες τις παροχές τους και γενικά όλα τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παραμείνουν στην Συμμετοχών, επίσης, δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι με σύμβαση τράπεζας, που θα παραμείνουν στη Συμμετοχών, θα συνεχίσουν να απασχολούνται, υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας, διατηρώντας τις ατομικές, επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις παρούσες και μελλοντικές του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων.

Related posts

Ισπανία: Οι τράπεζες δανείστηκαν 176 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ τον Μάιο

banksnews

Πειραιώς: Πρόγραμμα Επετειακών Δράσεων για τα 200 χρόνια από το 1821

banksnews

Στο πρόγραμμα «Γέφυρα» μετέχει η Eurobank

banksnews

Leave a Comment