Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΙΔΜΑ: Το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Μπήτρος

Στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ το σώμα των μετόχων ενέκρινε την απορρόφηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Μπήτρος Μεταλλουργική από την ΣΙΔΜΑ.

Σύμφωνα με τους όρους της συγχώνευσης, μετά την δρομολογούμενη ΑΜΚ ο αριθμός των μετοχών της ΣΙΔΜΑ θα αυξηθεί από τα 10.186.667 στα 13.582.223 με τους νέους τίτλους να τους λαμβάνει η Μπήτρος Συμμετοχών, το ποσοστό της οποίας στη ΣΙΔΜΑ θα διαμορφωθεί στο 25% (αντίστοιχα, το μερίδιο που κατέχει στη ΣΙΔΜΑ ο Όμιλος Viohalco από το 35% αναμένεται να υποχωρήσει περίπου το 26,3%).

Όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της συνέλευσης, η διοίκηση της ΣΙΔΜΑ εκτιμά ότι η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και για το λόγο αυτό έχει ήδη υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την εισηγμένη να παρέχει στοιχεία που της ζητούνται, συνεργαζόμενη με την Επιτροπή. Επίσης η ΣΙΔΜΑ θα προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου, προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά. Η έγκριση του ενημερωτικού αναμένεται σε λιγότερο από ένα μήνα.

Η διοίκηση της ΣΙΔΜΑ υποστήριξε ότι το 2020 ξεκίνησε ανοδικά με τον κύκλο εργασιών του πρώτου τριμήνου να είναι αυξημένος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό. Αναμφίβολα, ο Απρίλιος ήταν ιδιαίτερα πτωτικός λόγω της πανδημίας, ωστόσο ο Μάιος χαρακτηρίζεται μέχρι σήμερα ως περίοδος σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα.

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Αντώνιος Καραδελόγλου

Η εταιρεία ΣΙΔΜΑ ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 25 Μαΐου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με την αυθημερόν απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί συγκρότησής του σε σώμα, το διοικητικό συμβούλιο επέλεξε τον κ. Αντώνιο Καραδελόγλου ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας.

Ο κ. Αντώνιος Καραδελόγλου είναι χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί στέλεχος της Εταιρείας από το 2010, ενώ από τον Ιανουάριο του 2013 κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της Εταιρείας. Πριν την ένταξή του στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας, κατείχε από το 1985 διάφορες θέσεις σε εταιρείες του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Ο κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ στέλεχος της Εταιρείας επί 39 χρόνια και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας επί σειρά ετών, εξελέγη Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Ο κ. Αντώνιος Καραδελόγλου ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα την 25η Μαΐου 2020.

Μη διανομή μερίσματος

Τη μη καταβολή μερίσματος λόγω της μη ύπαρξης κερδών προς διανομή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ενώ αποφάσισε επίσης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των €4.584.000,60, δια της έκδοσης 3.395.556 μετοχών ονομαστικής αξίας €1,35 εκάστης υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., χωρίς δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, οι οποίες θα καλυφθούν με εισφορά σε είδος, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας επί της Λ. Μεγαρίδος 188, Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 29.04.2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν 15 μέτοχοι, κάτοχοι 7.732.378 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 75,91 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και την Ετήσια Αναφορά της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4449/2017.

Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω της μη ύπαρξης κερδών προς διανομή, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) και σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2019 καθώς και την απαλλαγή, των ελεγκτών, που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

Θέμα 3ο: Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2020,η αμοιβή της οποίας θα ανέλθει στο ποσό των 82.500 €.

Θέμα 4ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού και το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 6ο: Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.732.378 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους εξής:

1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ

2) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ

3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

5) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΩΝΑΣ

6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος

9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΫΣΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

Related posts

ΟΛΠ: Αποδεκτή η παραίτηση μέλους του ΔΣ

banksnews

Άσχημα μπήκε (ξανά) ο Οκτώβριος για τα χρηματιστήρια

banksnews

Κάρπαθος: Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο δύτες

banksnews

Leave a Comment