Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Μοτοδυναμική: Καθαρό μέρισμα €0,0190 ανά μετοχή για το 2019

Τη διανομή ποσού 585.000€ ως μέρισμα για τη χρήση 2019, ήτοι η διανομή μερίσματος ευρώ 0,02€ ανά μετοχή σε πλήθος 29.250.000 μετοχών, με ημερομηνία αποκοπής την 01.07.2020, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) την 02.07.2020 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μέσω της πληρώτριας τράπεζας Alpha Bank την 07.07.2020 αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μοτοδυναμικής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη, το καθαρό μέρισμα, μετά την παρακράτηση φόρου, το οποίο θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 555.750 ευρώ (ευρώ 0,0190 ανά μετοχή).

Κατά τη Γ.Σ. αποφασίστηκε η εκλογή δύο νέων (επιπλέον) μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία αμφότερων ίδια ακριβώς με αυτήν του τρέχοντος .Σ. και συγκεκριμένα εξελέγησαν: 1. ο κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου και 2. ο κ. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, ο οποίος είναι ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Επιπλέον, ανακοινώνει ότι την 26η.06.2020 και ώρα 20.00 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το .Σ. της Εταιρίας, αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη, αμέσως μετά την εκλογή δύο (2) επιπλέον μελών και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ενώ, κατά την ως άνω συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης.06.2020 των δύο (2) νέων μελών του .Σ. ως ανεξάρτητων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και περαιτέρω προέβη σε ορισμό τους ως μη εκτελεστικών σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την παραπάνω ανασυγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως εξής:

1.

Πάρης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Οδυσσέα, Πρόεδρος .Σ., εκτελεστικό μέλος.

2.

Ιωάννης – Στυλιανός ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ του Νικολάου, Αντιπρόεδρος .Σ., εκτελεστικό μέλος.

3.Σωτήριος ΧΑΤΖΙΚΟΣ του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

4.Χρήστος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ του Αλεξάνδρου, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

5.Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6.Νικόλαος – Σωκράτης ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ του Δημητρίου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7.Θεόδωρος ΑΚΙΣΚΑΛΟΣ του Αριστομένη, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8.Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9.Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Κατά τα λοιπά αποφασίστηκε να μείνει ως έχει η σύνθεση του .Σ. που είχε εκλεγεί κατά την Γενική Συνέλευση της 24.05.2018 με θητεία λήγουσα την 24.05.2021, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Στη Γ.Σ. ελήφθη και απόφαση για έναρξη νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας, με σκοπό την πιθανή μελλοντική διάθεσή τους στο προσωπικό με τους ακόλουθους όρους:

α.Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.462.500 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% (και άρα σε μικρότερο του 1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας,

β.Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ τρία (€ 3,00) ενώ η κατώτατη σε τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (€ 0,36),

γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 26.06.2020 έως 25.06.2022, καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για τις ανωτέρω αποκτήσεις, εντός των παραπάνω ορίων και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Related posts

Προσεκτικές κινήσεις στις ευρωαγορές

banksnews

Πόσοι ήταν οι πλούσιοι επενδυτές τον Μάιο στο Χρηματιστήριο

banksnews

Entersoft: Κάτω του 5% το ποσοστό της Αικατερίνης Παπαχριστοπούλου

banksnews

ΕΧΑΕ: Απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ

banksnews

Intralot: Αύξηση ζημιών το πρώτο τρίμηνο του 2020

banksnews

Χ.Α.: Ο ΔΤΡ έχει υποαποδώσει κατά 12% έναντι του ΓΔ

banksnews

Χ.Α.: Συνεχίστηκε η συσσώρευση κάτω από τις 620 μονάδες

banksnews

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διαγράφονται πέντε εισηγμένες από το ταμπλό-Ποιες είναι

banksnews

Frigoglass: Προσφορά ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης 260 εκατ.

banksnews