Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη 84,9 εκατ. ευρώ το 2020

ΑΔΜΗΕ: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη 84,9 εκατ. ευρώ το 2020

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 43,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του 2020, τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 419 χιλ. ευρώ έναντι 426 χιλ. ευρώ το 2019 και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αμοιβές σε τρίτους (νομικές, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες) καθώς και αμοιβές Προσωπικού και Διοίκησης. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 264 χιλ. ευρώ έναντι 317 χιλ. ευρώ το 2019, αντισταθμίζοντας σημαντικό μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της Εταιρείας.

asdhfsgfndasjf

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.2020 ανέρχονταν στα 7 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 1,8%, ενώ αξίζει να τονιστεί πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος. Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 43,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19,7% έναντι 53,7 εκατ. το 2019. Τον Μάιο του 2020 η Εταιρεία έλαβε ως μέρισμα το ποσό των 26,2 εκατ. ευρώ από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκ των οποίων, διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που προβλέπεται από την νομοθεσία4 για την οικονομική χρήση του 2020, το οποίο αντιστοιχούσε σε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,0895 ευρώ ανά μετοχή. 

Η Διοίκηση θα προτείνει την διανομή του εναπομείναντος ποσού, προσαρμοσμένου στις τρέχουσες δαπάνες6 , ως υπόλοιπο μερίσματος για την χρήση του 2020, μεικτού ποσού ύψους 4,15 εκατ. ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του 2021, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος μεικτού ποσού ύψους 0,085 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2021. Συνεπώς εντός του 2021, η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Όμιλος

Το 2020, Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ, κατέγραψε αύξηση των Συνολικών Εσόδων του και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Αντιδρώντας έγκαιρα στην κρίση, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και οι θυγατρικές του έθεσαν ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν την αδιάλειπτη εξέλιξη των σημαντικών της έργων με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις. Οι προσπάθειες αυτές σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου ΑΔΜΗΕ οδήγησαν στην ισχυρή ανάπτυξη του έτους 2020.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ το 2020 ανήλθαν στα 286,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,8% έναντι 249,8 εκατ. ευρώ το 2019. Η αύξηση αυτή κυρίως οφείλεται στην αύξηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου που έχει ορίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σαν αποτέλεσμα της προϋπολογισθείσας επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος, ενώ παράλληλα η αύξηση κατά 30,1 εκατ. ευρώ ( 79,5%) των διασυνδετικών δικαιωμάτων συνέβαλε καθοριστικά στο να μην επιβαρύνει το κόστος αυτό τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς και κατ’ επέκταση τους τελικούς καταναλωτές.

bschhsdeuies

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 210,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 6,1% σε ετήσια βάση έναντι 224,1 εκατ. ευρώ το 2019. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 202,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 14,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2019, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι απελευθέρωσης πρόβλεψης 15 εκατ. ευρώ για το 2019, β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 8,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 4,3 εκατ. ευρώ το 2019 , γ) ανάκτηση κόστους για το ειδικό έργο του Πολυπόταμου ποσού 27,5 εκατ. ευρώ εντός του 2019 και δ) έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών ποσού 0,7 εκατ. ευρώ προηγούμενων ετών εντός του 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 9,4% και ανήλθε στα 122,1 εκατ., έναντι 134,8 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 22% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019, η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, αλλά και της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 114 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,7% έναντι 103,9 εκατ. ευρώ το 2019 μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια αλλά και τις υποαξίες περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου το 2019 όπως προέκυψαν από την αναπροσαρμογή παγίων. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 115 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 16% έναντι 136,9 εκατ. ευρώ για το 2019, κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής επίδρασης εντός του 2019 από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπροθέσμων απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 4,1 εκατ. ευρώ. 

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,6% έναντι 105,6 εκατ. το 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 81,1 εκατ. ευρώ, έναντι 78,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους μετόχους της την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ.

Για το 2020, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ στην αύξηση των Επενδύσεων του, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 81,5% και ανήλθαν στα 456,9 1 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 504,5 εκατ. ευρώ με δείκτη Καθαρός Δανεισμός/συγκρ. EBITDA στο 2,49x. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου σε συνάρτηση με την σταθερή ανάπτυξη των Ρυθμιζόμενων Εσόδων του, ενισχύουν σημαντικά τη θέση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικά το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. 

cdfuiedferf

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020:

«Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική και την οικονομική ευρωστία του και το 2020, παρά τις αντιξοότητες που επέφερε η πανδημική κρίση. Οι επενδύσεις (CapEx) ανήλθαν στα 456 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 82% σε σύγκριση με το 2019 το οποίο ήταν επίσης έτος-ρεκόρ. Ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει σημαντικά το επενδυτικό πλάνο του προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως φορέα πράσινης ανάπτυξης». Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Ιωάννη Καράμπελα, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020: «Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνεχίζει με την ίδια συνέπεια την πορεία της, που συνοψίζεται στην συμμόρφωση με τον νέο νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ανθεκτικότητα της μετοχής μας παρά τις προκλήσεις που έφερε στο Χρηματιστήριο η πανδημία του κορωνοϊού το 2020 και στην συνέχιση της ανταποδοτικής μερισματικής πολιτικής που ανταμείβει τους μετόχους μας. Οι προσπάθειες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποσκοπούν στην αρωγή τού έργου της συγγενούς εταιρείας για την θωράκιση τής ενεργειακής ασφάλειας στην χώρα μας και την ενίσχυση τής ανταγωνιστικότητας τής αγοράς ενέργειας. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τονίζει τέλος την περιβαλλοντική διάσταση τού έργου τού Ομίλου ΑΔΜΗΕ, με τα οφέλη που θα φέρει η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η αύξηση τής διείσδυσης των - στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας μας.»

 • ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
 • λειτουργικά κέρδη
 • ΜΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
 • έσοδα

  Related posts

  To Party των αγορών & η Ελληνική εκδοχή του

  banksnews

  Epsilon Net: Την Τετάρτη 15/7 αρχίζει η διαπραγμάτευση των μετοχών

  banksnews

  Τέρνα Ενεργειακή: Συνεργασία με Ocean Winds για τα αιολικά πάρκα

  banksnews

  Πειραιώς Securities: Στα 12 ευρώ η τιμή-στόχος για την Τέρνα Ενεργειακή

  banksnews

  Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΒΙΟΤΕΡ

  banksnews

  Εξαΰλωση αποτιμήσεων

  banksnews

  Ανύπαρκτο το επενδυτικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.

  banksnews

  Attica Group: Τρίτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

  banksnews

  ΟΑΕΔ: Διευκρινίσεις για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων

  banksnews